Р   Е Ш  Е  Н   И   Е

 

Гр.Каварна, 15.05.2017г.

 

В  И М Е Т О Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на деветнадесети април, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №317/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба, с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.422, във вр. с чл. 415 от ГПК, вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.

Постъпила е искова молба с вх.№2434/04.08.2016г., подадена от “***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“***, със законен представител ***, действаща чрез пълномощника си адв.М.П.,***697, с адрес: гр.Каварна, ул.“Добротица“, №26 представлявана от Кмета ***

В исковата молба се твърди, че „***“ ООД  е дружество, вписано в регистъра воден към Агенция за социално подпомагане, като доставчик на социална услугаЦентър за обществена подкрепа“. Съгласно решение на Общински съвет град Каварна, ищецът е сключил на 30.06.2014г. с Община Каварна договор за управление на социални услуги с наименованиеЦентър за обществена подкрепа“, със срок на договора 10  години, считано от датата на фактическото стартиране на социалните дейности.

Твърди се, че със Заповед № РД 01-889/23.07.2014г. издадена от Агенция за социално подпомагане, е открит Център за обществена подкрепа в град Каварна, ул.“***“ №35, с капацитет 25 места, като капацитетът се определя и одобрява от Общинския съвет. Дейността на ЦОП се финансирала от Републиканския бюджет, според установени в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Средствата били целеви и постъпвали в общинския бюджет с цел финансиране на одобрените социални услуги. Съгласно чл.5 от сключения договор възложителят Община Каварна следвало да превежда на изпълнителя „***“ ООД дължимите месечни плащания до 10-то число на месеца, следващ отчетения, след представяне на фактура, технически и финансов отчет.

Ищецът твърди, че в изпълнение на договора е издал фактура №488/01.04.2016г. на стойност 5 968,75 лева за социална услуга извършена през месец април 2016 год., но отпуснатите целеви средства не били преведени от община Каварна до 10-то число на следващият месец. Твърди, че с поведението си възложителя е нарушил сключения между страните договор, което му е дало основание за иницииране на процедурата по събиране на вземането по съдебен ред.

Въз основа на подадено заявление по реда на чл.410 от ГПК в Районен съд Каварна било образувано Ч.гр.д. № 259/2016г., по което съдът издал  Заповед за изпълнение на парично задължение №104/21.06.2016г., с която е разпоредено на длъжника Община  град Каварна да заплати на кредитора „***“ ООД сумата от 5 968,75 лева, лихва за периода от 01.04.2016г. до 15.06.2016г. в размер на 126.26 лева, ведно със законната лихва върху главницата и съдебно-деловодните разноски. Ответникът в законоустановения срок е депозирал възражение, поради което за ищеца е възникнал правен интерес от предявяване на установителен иск.

С оглед на изложеното, ищецът моли съда да постанови решение, с което да приеме за установено че ответникът му дължи сумата от 5 968,75 лева, представляваща неплатена сума по фактура №488/01.04.2016г. по договор за управление на социална услуга извършена през април 2016год.,  лихва за периода от 01.04.2016г. до 15.06.2016г. в размер на 126.26 лева, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на Заявлението по чл.410 от ГПК до окончателното й издължаване, съдебно-деловодните разноски и адвокатски хонорар. Претендира за присъждане на разноските сторени в исковото производство. В с.з. ищецът, представляван от адв.М.П., поддържа исковата молба и моли за уважаване на исковете.

В срока по чл.131, ал.1 ГПК ответникът не депозира писмен отговор, не представя доказателства и не прави доказателствени искания. В І с.з. се явява юрисконсулт М.Атанасова, която заявява, че ответника желае да постигне спогодба с ищеца по отношение на главния иск, но по отношение на мораторната лихва, същата да бъде в по-малък размер. В следващи с.з. не се явява представител на ответната община, която да вземе становище по предявените искове.

Каварненският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, съобразно разпоредбата на чл.235 от ГПК, намира за установено от фактическа страна следното:

Безспорно между страните е налице сключен договор, който след Заповед №ЗД01-889/23.07.2014г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в гр.Каварна е открит Център за обществена подкрепа с капацитет 25 места.

От представения договор за управление на социални услуги от 30.06.2014г. между ответника като възложител и ищеца като изпълнител е видно, че „***“ ООД е поело задължение да управлява социалните услуги в Център за обществена подкрепа – ЦОП на територията на Община Каварна. Условията по договора са определени между страните и вписани в самия договор, като чл.3, ал.2 от договора предвижда, че размерът на средствата за финансиране изпълнението на предмета на договора за всяка следваща година се определя с Анекс между страните, а самото финансиране по договора се извършва от държавния бюджет на РБългария за съответната финансова година съобразно натурални показатели и стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности.

В договора е уредено и начина на плащане на извършените социални услуги, според чл.5, ал.1 от договора възложителя следва да преведе на изпълнителя дължимите месечни плащания до 10-то числи на месеца следващ отчетения, след представяне на фактура и технически и финансов отчет. Такава фактура с №00000000488 от 01.04.2016г. е издадена и изпратена на общината за заплащане, чрез куриер „Спиди“. Фактурата е придружена с финансов и технически отчет за м.април, за който е издадената фактура. Тъй като до 10-то число фактурата не е изплатена на ищеца, до кмета на община Каварна е изпратено писмо с изх.№104/28.03.2016г. с предупреждение, че представляващия „***“ ООД ще сезира Агенция за социално подпомагане, Агенция за държавна финансова инспекция, Сметна палата, Държавна агенция за закрила на детето и др. институции, при неизпълнение на договора от страна на общината. Подобно писмо е изпратено и до Председателя на Общинския съвет гр.Каварна. Въпреки това, плащане по фактурата не е извършено. Изпратена е Нотариална покана от „***“ ООД за заплащане на сумите по договора от м.януари до м.април 2016г., но и след тази покана плащане не е извършено. Последвало е Предизвестие за прекратяване на договора за управление на социални услуги от 30.06.2014г., с изх.№РД-01-2923/17.05.2016г., с което Общината е прекратила договора със „***“ ООД. Освен това с писмо изх.№РД-01-5790/15.05.2016г. Община Каварна е уведомила ищеца, че желае за в бъдеще социалните услуги да се извършват от общинска фирма

След като ответника не е заплатил издадената фактура за м.април, ищеца с писмо изх.№КСЧ-246/09.06.2016г. е сигнализирал Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане. С писмо изх.№26-00-0008/05.07.2016г. Агенцията за социално подпомагане е указала, че сумата по фактурата следва да бъде изплатена след като в периода реално е извършвана социална дейност.

Извършваната дейност в ЦОП Каварна се доказа и от разпита на свидетелката С.Е.Н., която е работила по договор с фирма „***“ в центъра и е получавала заплата за работата си.

От заключението на вещото лице по изготвената и приета по делото съдебно-счетоводна експертиза се установи, че посочената фактура с №0000000488/01.04.2016г. не е регистрирана като потекло стопанско събитие, не е регистриран счетоводен запис за начисляване на разход за извършване на посочената във фактура услуга и не е налице формирано задължение към доставчика „***“ ООД в община Каварна. Въпреки това ищеца представи писмо, с което фактурата е изпратена на ответника за плащане – л.106 от делото и същата е приета в общината.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

 Искът за съществуването на вземане с правно основание чл.422 от ГПК е предявен в законоустановения месечен срок и е допустим. За ищеца-кредитор е налице правен интерес от установяване съществуването на вземането му, тъй като в срока по чл.414, ал.2 от ГПК ответникът длъжник е възразил срещу издадената по ч.гр.д.№259/2016 г. по описа на РС-Каварна заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК.

Безспорно се установи, че между страните е бил налице валидно сключен договор за управление на социални услуги и ответника по този договор е имал задължение да изплаща на изпълнителя-ищец извършената за месеца дейност. Установи се също така, че ответника не е заплащал сумата по издадената за м.април 2016г. сума в размер на 5968.75 лева. Напротив дори самото изявление на представителя на ответника, че общината желае постигане на спогодба относно изплащане на сумите говори за едно признаване на дължимата сума. Несъгласие на ответната община има единствено по отношение на мораторната лихва, която вещото лице е изчислило на 122.81 лева и е последица от неплащане в срок на издадената фактура.

В предвид всичко изложено главния иск на ищеца „***“ ООД се явява основателен и като такъв следва да бъде уважен, като на уважаване подлежи и акцесорния иск за мораторна лихва, но до размер от сумата от 122.81 лева, като за разликата над тази горница до претендираните 126.26 лева следва да бъде отхвърлен.

При този изход на спора и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, в полза на ищеца следва да се присъдят сторените съдебно-деловодни разноски, които съгласно приложен списък, представен по реда на чл.80 от ГПК са в общ размер на 1109.400  лева, от които 174.40  лева заплатена държавна такса, 155.00 лева депозит за вещо лице и 780.00 лева адвокатско възнаграждение.

Водим от горното, съдът

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415 от ГПК, че Община Каварна, ЕИК 000852697, с адрес: гр.Каварна, ул.“Добротица“, №26 представлявана от Кмета ***, ДЪЛЖИ по издадената от Каварненски  районен съд по ч. гр. дело № 259/2016 г. заповед № 104/21.06.2016 г. в полза на кредитора “***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“***, със законен представител ***, следните суми: сумата от 5968.75 (пет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки) лева, представляваща неплатена сума по фактура №0000000488/01.04.2016г. по договор за управление на социална услуга за м.април 2016г., с доставчик на фактурата „***“ООД, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението в съда – 16.06.2016 г. до окончателното плащане и сумата от 122.81 лева, представляваща законна лихва за периода от 01.04.2016г. до 15.06.2016г., като отхвърля иска за горницата над тази сума до претендираните 126.26, като неоснователен.

ОСЪЖДА Община Каварна, ЕИК 000852697, с адрес: гр.Каварна, ул.“Добротица“, №26 представлявана от Кмета ***, ДА ЗАПЛАТИ на “***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“***, със законен представител ***, сумите от: 1109.40 (хиляда сто и девет лева и четиридесет стотинки) лева,  представляваща сторените по настоящото дело съдебни разноски и сумата от 702.40 (седемстотин и два лева  и четиридесет стотинки) лева, представляваща сторените по заповедното производство съдебни разноски.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Добричкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.        

 

                                                                                                                                 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………