Р Е Ш Е Н И Е

 

№30

гр.Каварна 08.04.2016г.

 

В   ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на осми март през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА      

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора Стефан Пенчев, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №32 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство по чл.28 вр. с чл.26, вр. с чл.31 от ЗЗДетето.

*******************************************************************************************************************************

 

Водим от гореизложеното и на осн. чл.26, ал.1, изр.1, вр. с чл.25, ал.1 т.3 от ЗЗДет., съдът

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА детето Д.Н. А., родена на ***г., в гр.Силистра, с ЕГН **********, с родители Н.И.А. с ЕГН ********** и баща - неизвестен, в семейството на професионалния приемен родител В.Д.А. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, за срок до 04.12.2016г. – една година, считано от датата на предприемане на мярката по административен ред или до настъпване на законови основания за прекратяване на настаняването.

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, при установена нужда от Отдел "Закрила на детето" при Дирекция "Социално подпомагане" гр.Каварна, детето Д.Н. А., да ползва "заместваща приемна грижа", съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между детето Д.Н. А., сестра й Д. Н. И. и брат й Ф. Н.А., два пъти в месеца на територията на Център за обществена подкрепа Каварна, в присъствието на професионалист.

Препис от решението да се връчи на директора на Д"СП" гр.Каварна, на професионалния приемен родител В.Д.А., на майката Н.И.А. ***, за сведение и изпълнение.

Жалбата или протестът срещу решението не спират изпълнението и същото подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване или протест пред Добрички окръжен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: