О  П Р  Е  Д  Е  Л  Е Н  И  Е

 

№39

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито съдебно заседание на шестнадесети февруари, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№320/2015г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по молба с вх.№2243/23.07.2015г., подадена от Д.Я.И. с ЕГН ********** ***, срещу Община Каварна. С исковата молба ищцата е предявила иск за собственост по чл.124 от ГПК.

С Разпореждане №871/11.08.2015г. и Разпореждане №1208/29.10.2015г. съдът е указал на ищеца в едноседмичен срок да отстрани констатираните нередовности. В указания срок ищцата не е изпълнила задължението си и не е отстранила многобройните нередовностите.

Горното налага на осн. чл.129, ал.3 от ГПК нередовната искова молба, ведно с приложенията да бъде върната на ищцата, а образуваното съдебно производство да бъде прекратено.

Мотивиран от изложеното СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА на Д.Я.И. с ЕГН ********** ***№2243/23.07.2015г. ведно с приложенията.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№320/2015г. по описа на КРС.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ДОС, в 1-седмичен срок от връчване на ищците.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………