О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на четвърти  май   през две хиляди и осемнадесета  година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

като обсъди Ч.Гр.Д № 320/2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.530 и сл. от ГПК, във вр. с чл.165, ал.4 от СК, инициирано от З.Д.М. ***, като настойник на поставения под пълно запрещение Н.И.З., настанен в ДВУИ „Свети Пантелеймон” с.Българево, общ.Каварна на 18.12.2000 г. С подадената молба Матеева е поискала от съда да издаде разрешение за изтегляне на сумата от 250,23 лева от личния влог на З. разкрит в Банка ДСК, клон Каварна. Посочила е, че сумата ще бъде използвана за доплащане таксата за ползване на социални услуги през календарната 2017г.

От събраните по делото писмени доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Изложените в молбата обстоятелства относно пълната недееспособност на Н.И.З. и представителната власт на настойника, съдът намери за доказани с представените по делото експертно решение №0668, зас. № 056 от 27.03.1990г.  на ТЕЛК Разград, решение №127 от 01.10.1991 г. на Разградския  окръжен съд постановено по Гр.дело №394/1991г., писмо  с вх.№1 от 10.01.2001 г. за настаняване в ДВУИ с.Българево, общ.Каварна, протокол №АО-01-1665 от 20.09.2011г. от заседание на органа по настойничество и попечителство при Община Каварна и удостоверение изх.№АО-02-107/01.02.2018г., издадено от органа по настойничеството и попечителство при Община Каварна.

Твърдението за наличие на спестовен влог се установи от представения заверен препис на спестовната книжка на Н.З.,*** с наличност  към 10.04.2018г. от  750,23 лева.

С молбата е направено искане за освобождаване на молителя от заплащане на следващата се държавна такса, на основание чл.83, ал.2 от ГПК. Настоящият състав приема, че са налице визираните в разпоредбата на чл. 83, ал.2, т. 1, 2, 3 и 7 от ГПК предпоставки за освобождаване от заплащане на дължимата държавна такса за производството по делото. Касае се за молба депозирана от настойник на лице, което е настанено в специализирана институция за социални услуги на държавна издръжка. Установи се от данните по делото, че лицето е поставено под пълно запрещение, получава пенсия поради инвалидност, която постъпва ежемесечно по посочената в молбата банкова сметка, ***ва дейност и да реализира доходи. В този смисъл съдът следва да признае, че молителят няма достатъчно средства да заплати изискуемата държавна такса, поради което същият следва да бъде освободен от заплащането й.  

От представените справка за доплащане на реалната издръжка изх.№233 от 04.04.2018г. и декларация на настойническия съвет на Н.З. от 02.05.2018г., съдът приема за доказано, че средствата които ще бъдат изтеглени от влога на поставеното под пълно запрещение лице ще бъдат използвани изцяло за покриване на негови лични нужди, свързани с пребиваването му в дома -  доплащане на таксата за ползвани социални услуги за календарната 2017г.

 Горното е изцяло в интерес на запретения.  Поради изложеното съдът намира, че са налице основанията на чл.165, ал.4 и чл.130, ал.3 от СК, за издаване на разрешение за разпореждане с влога на  недееспособното лице, поради което следва да уважи  молбата.

  Воден от горните съображения, СЪДЪТ

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

РАЗРЕШАВА на З.Д. МАТЕЕВА, с ЕГН:********** ***, в качеството й на настойник на поставения под пълно запрещение Н.И.З., с ЕГН **********, настанена в ДВУИ „Свети Пантелеймон” с.Българево, общ.Каварна, ДА ИЗТЕГЛИ сумата от 250,23 лева (двеста и петдесет лева и двадесет и три стотинки стотинки) от влога на  Н.И.З., спестовна книжка серия  О  №801634  изд. на 19.11.2002 г. от Банка ДСК ЕАД, клон Каварна, сметка №17320 314844 001 04 - 7794305, която сума да бъде използвана за доплащане на таксата за ползвани социални услуги за календарната 2017г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………….