О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 18

 

Каварненският районен съд, в закритото заседание проведено на двадесет и втори януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като разгледа Гр. Дело №321 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.124, ал.1 ГПК, образувано по молба на Д.Я.И., ЕГН **********,***.Каварна и Общинска служба „Земеделие” гр.Каварна.

В исковата молба ищцата излага, че наследодателят й Д.П.И., б.ж. на с.***, починал на 11.10.1966г. е притежавал преди обобществяването право на собственост върху земеделска земя с площ от 50.00дка, съставляваща парцел XIV, в кв.4, в землището на с.***, общ.Каварна, а по настоящем съставляваща ПИ с идент.***.4.14 по КККР. Твърди, че в срока по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ е била в невъзможност да се снабди с писмени доказателства досежно собствеността върху имота, като такива й били издадени след 14.05.2007г. След извършена справка в общинска служба земеделие установила, че правото на собственост върху притежаваните от наследодателя й имоти е възстановено на трето лице – М.Н.К.-Ч. С оглед липсата на правна възможност да защити правата си по реда на чл.12, ал.2 от ЗСПЗЗ, счита, че за нея е налице правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост спрямо ответника, с оглед твърдяната невъзможност да се снабди с писмени доказателства преди 14.05.207г.

Ответникът Община Каварна и заинтересованата страна Общинска служба „Земеделие” Каварна, чрез законните си представители в срока по чл.131 ГПК депозират писмени отговори, с които оспорват пасивната си процесуална легитимация в процеса, алтернативно оспорват иска като недопустим, с искане производството да бъде прекратено, а в условията на евентуалност оспорват иска като неоснователен с искане да бъде отхвърлен. Ответникът претендира присъждане на разноски.

Съдът при подготовка на делото в закрито заседание, извършвайки проверка по реда на чл.140 ГПК, намира предявения иск за недопустим, по следните съображения:

Съдът е сезиран с вещен иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК, с който се претендира да бъде признато за установено спрямо ответника и заинтересованата страна, че ищцата е собственик на основание наследство от Д.П.И., б.ж. на с.***, върху земеделска земя с площ от 50.00 дка, съставляваща парцел XIV, в кв.4, в землището на с.***, общ.Каварна, а по настоящем съставляваща ПИ с идент.***.4.14 по КККР на с.***.

За доказване на претенцията си ищцата представя удостоверение изд. от ОС”Земеделие” Каварна, че в регистрите на службата няма подадено заявление на името на Д.П.И. за възстановяване на земеделска земя в землището на с.***, удостоверение за наследници, протоколи №41 и №42 от 25.09.1943г. за определяне подлежащите на оземляване жители на с.*** и за раздаване на земи причислени към ДПФ, протокол №43/25.09.1943г. за оземляване на жители на с.***.

Не е спорен въпросът, че искът е предявен извън срока, визиран в разпоредбата на § 22 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, в който се определя тримесечен преклузивен срок от влизане в сила на закона за предявяване на искове по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ, като с оглед обнародването на това изменение в ДВ бр.13 от 09.02.2007г., срокът е изтекъл на 14.05.2007 г.

В съдебната практика не е спорен въпросът доколко след като е настъпила преклузия за предявяване на установителен иск по специалния закон, може да бъде предявен такъв по общия ред на чл.124 от ГПК. Специалният закон изключва приложението на общия закон. Единствено ако в специалния закон има неуредени обществени отношения се прилага предвидения общ ред. След като законодателят е предвидил един по-кратък преклузивен срок за предявяване на установителните искове за право на собственост върху земи, неговата цел е да бъдат охранени интересите на обществения ред, за да не се създава правна несигурност относно тази собственост. Изтичането на преклузивния срок по специалния закон препятства търсенето на процесуална защита на едно право пред съд по общия ред, предвиден в чл.124 от ГПК. Общата норма е приложима, дотолкова, доколкото не съществува специален ред за защита на определени права. Дисциплиниращите преклузивни срокове не могат да бъдат заобиколени от общия закон, който в нормата на чл.124 от ГПК дава възможност на всеки с правен интерес да предяви установителен иск относно съществуването или несъществуването на едно свое субективно право. Твърдението на ищцата, че е била налице обективна невъзможност за снабдяване с документи в кратките срокове на специалния закон може да бъде обсъждано само на плоскостта за удължаване на срокове по смисъла на чл.64 от ГПК, каквато хипотеза в настоящия казус не е налице.

 С оглед изложеното за ищцата пропускайки установения в специалния закон срок за защита на собственически права, не съществува процесуална възможност да реализира същите, по общия ред, чрез предявяване на установителен иск по реда на чл.124, ал.1 ГПК. Образуваното производство по  предявения недопустим иск, подлежи на прекратяване.

Предвид изхода на делото и направеното искане от ответника с отговора на исковата молба, ищцата следва да бъде осъдена да заплати на Община Каварна на осн. чл.78, ал.4, вр. с ал.8 ГПК, сумата от 682.85 лева /шестстотин осемдесет и два лева и осемдесет и пет стотинки/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №321/2015г. по описа на Каварненски районен съд, образувано по искова молба вх.№2242/23.07.2015г., подадена от Д.Я.И., ЕГН **********, с адрес ***, срещу ОБЩИНА КАВАРНА, ЕИК 000852697, с адрес гр.Каварна, ул.”Добротица” №26, представлявана от Кмета Нина Ставрева и ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ” КАВАРНА, с адрес гр.Каварна, ул.”България” №59, представлявана от Началника Ж.Б., с искане да бъде признато за установено спрямо ответника и заинтересованата страна, че ищецът е собственик на основание наследство от Д.П.И., б.ж. на с.***, върху земеделска земя с площ от 50.00 дка, съставляваща парцел XIV, в кв.4, в землището на с.***, общ.Каварна, а по настоящем съставляваща ПИ с идент.***.4.14 по КККР на с.***, по предявения иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК.

ОСЪЖДА Д.Я.И., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на ОБЩИНА КАВАРНА, ЕИК 000852697, с адрес гр.Каварна, ул.”Добротица” №26, сумата от 682.85 лева /шестстотин осемдесет и два лева и осемдесет и пет стотинки/, представляваща направени по делото разноски.

Определението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението от страните за изготвянето му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………..