О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на втори август през две хиляди и деветнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр. Д № 322/2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 119 ГПК.

Делото е образувано по молба на Б.А.Д., чрез пълномощника адв. Р.С. от ВАК, срещу „Енерго Про Продажби” АД, ЕИК 103533691, с която е предявен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК.

Съдът служебно направи справка в НБД „Население”, от която установи, че настоящия и постоянния адрес на ищеца Б.А.Д. ***. 

Съдът след като се запозна с материалите по делото намира следното от фактическа и правна страна:

Съгласно разпоредбата на  чл. 113 ГПК след измененията със ЗИДГПК (обн. ДВ бр. 65, в сила от 07.08.2018 г.) исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния. В настоящия случай се касае за иск предявен от потребител, който спор следва да бъде разгледан от съда по настоящия адрес на ищеца.

Според чл. 119, ал. 3 ГПК възражение за местна неподсъдност на делото по  чл. 113 ГПК може да се повдига служебно от съда до приключване на първото по делото заседание, т.е след 07.08.2018 г. съдът следи служебно и за спазването на правилата за местна подсъдност на спора по отношение на искове на и срещу потребители, тъй като нормата за подсъдността е императивна.

Доколкото производството е на етап преди насрочване на първо по делото заседание, то няма пречка въпросът за подсъдността да бъде поставен за разглеждане служебно от съда в този процесуален момент. Съгласно чл. 118 ГПК всеки съд сам решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно и ако прецени, че не му е подсъдно изпраща делото на компетентния съд.

В процесния случай настоящият адрес на ищеца е в гр. Добрич, поради което и местно компетентен да реши спора съд е Районен съд гр. Добрич.

С оглед гореизложеното настоящият съд, който е сезиран с исковата молба, не е компетентен да я разгледа, защото настоящият адрес на ищеца не попадат в района на Районен съд град Каварна, а в този на Районен съд град Добрич. Поради това производството по настоящото дело следва да бъде прекратено и същото да се изпрати по подсъдност на компетентния в случая Районен съд град Добрич.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 322/2019 г. по описа на Районен съд град Каварна, като изпраща същото по компетентност на Районен съд град Добрич.

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд град Добрич.

 След влизане в сила на настоящото определение, делото да се изпрати по компетентност на Районен съд град Добрич.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………..