Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                                №.............

                                       гр.Каварна 20.02.2018г.

                         В     И  М  Е  Т  О      Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

Каварненският районен съд в закрито разпоредително заседание на двадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

разгледа докладваното от съдията Гр.д.№323/2012год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е молба от А.Е.И.-заинтересована страна по гр.дело № 32/2012г. по описа на Каварненски Районен съд,с адрес гр.Каварна улица „****“ № 91. Молбата черпи правно основание от разпоредбата на чл.247 от ГПК за допускане поправка на явна фактическа грешка при изписване на фамилното име на М.С.М. и фамилното име на А.Е.И..

Молителят в производството по реда на чл.28 във връзка с чл.26 ал.1 от Закона за закрила на детето-Дирекция“Социално подпомагане“ гр.Каварна в срока по чл.247 ал.2 от ГПК изпраща в съда отговор по повод искането за поправка на очевидна фактическа грешка,като в отговора е обективирано становище да се уважи подадената от А.Е.И. с ЕГН ********** *** за отстраняване на очевидна фактическа грешка при изписване на фамилното име на детето,като вместо „М.“ да се изпише „М.“ и фамилното име на неговия роднина,като вместо „Г.“ да се изпише „И.“.

В срока по чл.247 ал.2 от ГПК в КРС е депозиран писмен отговор от процесуалния представител на М.С.М.-заинтересовано лице по ч.гр.д.№ 323/2012г. по описа на Районен съд гр.Каварна.В отговора се изразява становище,че съдът е допуснал явна фактическа грешка при изписване на фамилното име на представлявания от адв.С.С.-М.С.М..Не се противопоставя,съдът да се произнесе с решение за поправяне на явната фактическа грешка при изписване фамилията на М.М..

Съдът след като се запозна с постъпилата молба и с материалите по горепосоченото гражданско дело намира следното от фактическа и правна страна:

С Решение № 109/04.10.2012г. по гр.дело № 323/2012г. по описа на КРС е настанено малолетното дете М.С.М. ЕГН ********** със законни представители по акт за раждане:майка-К.С. Ч. ЕГН ********** и баща-С.М.С. ЕГН **********,в семейството на неговия роднина-А.Е.И./брат на майката/ с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***,до настъпването на предвидените в закона основания за изменение или прекратяване на настаняването.С цитираното решение е постановено настаняване в семейството на А.Е.И./ брат на майката/ с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес *** на М.С. М. ЕГН **********.Всички останали документи по делото са на името на М.С.М..Освен това в Решение № 109/04.10.2012г. по гр.дело № 323/2012г. по описа на КРС е допусната техническа грешка и при изписване фамилното име на А.Е.И.,като погрешно е изписана фамилията Г..

При това положение,Съдът намира,че са налице основанията на чл.247 от ГПК,съгласно който Съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки.Налице е очевидна фактическа грешка в Решение № 109/04.10.2012г. по гр.дело № 323/2012г. по описа на КРС при изписване на фамилното име на М.С.М.,като погрешно е изписана фамилията М. и при изписване на фамилното име на А.Е.И. като погрешно е изписана фамилията Г..

По същество тези грешки са очевидни фактически грешки,които следва да бъдат поправени по реда на чл.247 от ГПК,поради което и молбата за допускане поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 109/04.10.2012г. по гр.дело № 323/2012г. по описа на КРС,се явява основателна и следва да бъде уважена.

Предвид гореизложеното и на основание чл.247 ал.1 от ГПК съдът

                                              Р   Е   Ш   И :

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНИ ФАКТИЧЕСКИ ГРЕШКИ  в Решение № 109/04.10.2012г. по гр.дело № 323/2012г. по описа на Каварненски Районен съд,както следва:

Лист първи,ред петнадесети вместо М.С. М. да се чете М.С.М..

Лист първи,ред шестнадесети,вместо А.Е.Г. да се чете А.Е.И..

Лист втори,ред шестнадесети,вместо М.С. М.,да се чете М.С.М..

Лист втори,ред седемнадесети,вместо А.Е.Г. да се чете А.Е.И..

Лист пети,ред шести,вместо М.С. М.,да се чете М.С.М..

Лист пети,ред седми,вместо А.Е.Г. да се чете А.Е.И..

Лист пети,ред двадесет и осми,вместо М.С. М.,да се чете М.С.М..

Лист шести,ред първи,вместо А.Е.Г. да се чете А.Е.И..

Лист шести,ред тринадесети/диспозитива на съдебното решение/, вместо М.С. М.,да се чете М.С.М..

Решението подлежи на обжалване пред  Добрички Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните,на основание чл.247 ал.4 от ГПК.                                       

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: