Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна 28.10.2019г.

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

Каварненският районен съд в публично заседание на двадесет и седми септември две хиляди и деветнадесета година  в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ     

при участието на секретаря Елена Шопова и в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 323 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по подадена искова молба от Фондация „***“ с председател П.С.С. ЕИК ***,адрес на обекта: с.*** инфоцентър,чрез адвокат Р.С.-ВАК адрес *** срещу „Енерго Про Продажби“ АД със седалище и адрес на управление: гр.Варна бул.“Вл.Варненчик“ 258 Варна тауърс Г ЕИК 103533691.

С петитума на исковата молба ищеца отправя искане към съда,на основание чл.124 от ГПК да приеме за установено,че Фондация „***“ с председател П.С.С. ЕИК *** не дължи сумата от 2322.55 лева на ответника,начислена под формата на корекция от ответното дружество „Енерго-Про продажби“ АД за обект находящ се в с.*** инфоцентър за периода от 05.05.2017г.-14.01.2018г. по фактура № 0278604435/15.04.2019г. за кл.№ *** и аб.№ ***,като се претендират и направените по делото разноски.

В исковата молба са изложени следните обстоятелства, на които се основават претендираните права: На 04.01.2018г. по информация „Енерго-Про Продажби“АД,“Енерго-Про Мрежи“АД са извършили проверка на СТИ,на адреса,където е обекта на ищеца-с.*** инфоцентър.Ищеца има статут на потребител на ел.енергия,като е открита партида с клиентски № *** и абонатен № *** по който се отчита потребената от обекта ел.енергия резултатите от проверката и демонтажа на СТИ  според ответното дружество са описани в протокол от проверка на СТИ от 04.01.2018г.,който ищеца категорично оспорва.Ищеца оспорва да е правена проверка точно на СТИ отчитащо електроенергията в обекта-с.*** инфоцентър.В исковата молба се твърди,че в конкретния случай не е била извършвана проверка  от компетентен орган,не е имало издадено наказателно постановление,въз основа на което да се търси отговорност в размер на процесната сума от 2322.55 лева.В тази връзка се оспорва да е правена проверка в присъствие на председателя на Фондация „***“ или в присъствието на двама свидетели.В исковата молба се твърди още,че освен „Енерго-Про Мрежи“ АД,които имат достъп до уредите за търговско измерване,са и хората от улицата,които и могат да извършват всякакви манипулации и то дистанционно. С исковата молба се оспорва начина и методиката и основанието на фактура № 0278604435/15.04.2019г. за сумата от 2322.55 лева,по която е начислена сумата по посочената партида.Ищецът счита,че не дължи заплащане на горецитираната сума, тъй като е заплащал изцяло потребяваната от него електрическа енергия, електромерът е собственост на „Електроразпределение Север“АД, само ответното дружество има достъп до тях и в тази връзка следва да носи отговорност за измервателните уреди,които монтира.В исковата молба се твърди,че процесната сума начислена като корекция за минал период от време не се дължи от ищеца,тъй като нямало доказателства, че ел.енергията е реално потребена и съответно консумирана от потребителя.Според ищеца извършената корекция е била лишена от законово основание и същата не се базира на съществуващите между страните договорни отношения.Твърди се в исковата молба,че проверката е извършена без правно основание при отменено ПИКЕЕ.

В срока по чл. 131 от ГПК по делото е постъпил отговор от ответната страна „Енерго-Про Продажби" АД, с който се оспорва предявения иск като неоснователен,поради наличието на правно основание за възникването на оспорваното материално право-предмет на отрицателния установителен иск депозиран от ищеца,а именно вземането на „Енерго-Про Продажби“ АД към ищеца за потребена електрическа енергия на стойност 2322.55 лева,конкретизирано по размер с фактура № 0278604435 от 15.04.2019г. представляваща начислена корекция на електроенергия за периода от 05.05.2017г. до 04.01.2018г. за обект в с.***,собственост на Фондация „***“ с председател П. С. С. ЕИК *** с адрес *** за клиент с абонатен номер № *** и клиентски № *** ,електромер с фабричен номер 1114 1715 6605 1693.В отговора на исковата молба се твърди, че на 04.01.2018г. е регистрирана неизправност на електромера с фабр.№ 1114 1715 6605 1693.Изготвен е Констативен протокол № 1104331 от 04.01.2018г.Резултата от извършената проверка е отразен в протокола:“Демонтирано СТИ за експертиза за БИМ при показания: т.1.8.1-003054kWh;т.1.8.2-004208 kWh;т.1.8.3-1903 kWh;т.1.8.4.-012893 kWh;т.1.8.0-022064 kWh.Електромера е предоставен на БИМ-гр.Варна от „Електроразпределение Север“АД в запечатан плик с пломба № 482059.От БИМ ГД „МИУ“ РО гр.Варна е изготвен КП№ 927/04.04.2019г.-АУ-Е-000029-1829/11.01.2018г..В протокола на БИМ е записано:“При софтуерно четене е установена външна намеса в тарифната схема-която за електромери „ISKRA MT 174“ трябва да се състои от три тарифи Т1,Т2 и Т3.Действително потребената енергия се разпределя върху невизуализираната тарифа Т.4-012893.8 kWh…Не е осъществен достъп до вътрешността на електромера.Електромера съответства на метрологични характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерване на ел.енергия.В отговора на исковата молба се изразява становище,че процесната сума от 2322.55 лева представлява цената на коригираното със Становище за начисляване на ел.енергия от 09.04.2019г. и се дължи от ищеца на основание чл.50 ПИКЕЕ вр. с чл.79 ал.1 от ЗЗД,чл.200 ал.1 пр.1 ЗЗД във връзка с чл.38 от ОУ на ДПЕЕЕМ и чл.24 от ОУ на ДПЕЕ.С оглед на изложеното в отговора ответника моли,съдът след преценка на фактите и обстоятелствата по делото да постанови решение с което да отхвърли предявения от ищеца иск като неоснователен и недоказан. Представени са писмени доказателства и са направени доказателствени искания.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства по свое убеждение и по реда на чл. 235, ал. 2, вр. с чл. 12 ГПК, обсъди възраженията, доводите и исканията на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Ответното АД „Енерго Про Продажби“ АД със седалище и адрес на управление: гр.Варна бул.“Вл.Варненчик“ 258 Варна тауърс Г ЕИК 103533691 осигурява снабдяването с електрическа енергия,като всеобщо предлагана услуга по смисъла на Закона за енергетиката,на потребители,присъединени към електроразпределителната мрежа на “Енерго-Про Мрежи“АД-гр.Варна срещу заплащане,като я закупуват от дружеството-снабдител,осъществяващо териториално обособена дейност.В тази връзка не се спори между страните,че са обвързани от валидно облигационна правоотношение по силата на сключения между тях договор за продажба на електрическа енергия при публично известни общи условия,по силата на които ищецът е потребител  на ел.енергия за битови нужди по смисъла на & т.42 от ДР на Закона за енергетиката/ЗЕ/ и клиент на дружеството-ответник за описания в исковата молба обект на потребление,находящ се на адрес: с.*** инфоцентър,общ.Шабла, обл.Добрич  кл.№ *** и аб.№ ***.

Изготвен е Констативен протокол № 1104331 от 04.01.2018г.Резултата от извършената проверка е отразен в протокола:“Демонтирано СТИ за експертиза за БИМ при показания: т.1.8.1-003054kWh;т.1.8.2-004208 kWh;т.1.8.3-1903 kWh;т.1.8.4.-012893 kWh;т.1.8.0-022064 kWh.Електромера е предоставен на БИМ-гр.Варна от „Електроразпределение Север“АД в запечатан плик с пломба № 482059.От БИМ ГД „МИУ“ РО гр.Варна е изготвен КП№ 927/04.04.2019г.-АУ-Е-000029-1829/11.01.2018г..В протокола на БИМ е записано:“При софтуерно четене е установена външна намеса в тарифната схема-която за електромери „ISKRA MT 174“ трябва да се състои от три тарифи Т1,Т2 и Т3.Действително потребената енергия се разпределя върху невизуализираната тарифа Т.4-012893.8 kWh…Не е осъществен достъп до вътрешността на електромера.Електромера съответства на метрологични характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерване на ел.енергия.От Енерго-Про Продажби АД е изпратена на Фондация „***“ фактура за корекция на сметката  за потребена енергия в резултат на констатирано неточно измерване на електрическата енергия за обект на адрес: с.***-Инфоцентър.Енерго-Про Продажби  АД изчислява и коригира сметката на потребителя за електроенергия,съгласно приложената справка за корекция при измерване,неправилно и/ или неточно измерване електрическата енергия.В резултат на преизчислените количества  енергия за клиентски № ***,абонаментен номер *** е издаден счетоводен документ с номер 0278604435/15.04.2019г. на стойност 2322.55 лева със срок на плащане 25.04.2019г.Процесната сума от 2322.55 лева представлява цената на коригираното със Становище за начисляване на ел.енергия от 09.04.2019г. и се дължи от ищеца на основание чл.50 ПИКЕЕ вр. с чл.79 ал.1 от ЗЗД,чл.200 ал.1 пр.1 ЗЗД във връзка с чл.38 от ОУ на ДПЕЕЕМ и чл.24 от ОУ на ДПЕЕ.

По повод на заявеното от ищцовата страна оспорване на обсъждания Констативен протокол относно верността на съдържанието му  е разпитан като свидетел Й.Д. С.,специалист „Енергиен контрол“ който установява чрез показанията си в съдебно заседание обстоятелствата по извършване и документиране на проверката на процесното СТИ.Видно от показанията на св.Д. и констативен протокол № 1104331/04.01.2018г. проверката е била извършена в присъствието на  управителя на Фондация „***“ П.С.С., който е положил подписа си в констативния протокол. Установено е при проверката,че електромера има тарифа,която не е визуализирана на електромера,която натрупва показания.На дисплея на електромера се повяват две тарифи и когато е активирана всяка една тарифа тя се визуализира на дисплея,а в случая тази тарифа не е визуализирана на дисплея и когато мине инкасатор,той не може да я отчете.При проверката е установено,че първа и втора тарифа са били визуализирани,а другите не се виждали.Според св.Д.,при проверката е установено,че схемата на свързване не е манипулирана,като чрез лаптопа е установено,че има тарифа,която отчита електроенергия,но не е визуализирана.

Според заключението на вещото лице по назначената за нуждите на делото съдебно-счетоводна експертиза въз основа на извършена техническа проверка  от служители на ответното дружество и Констативен протокол № 927/04.04.2019г. на метрологична експертиза на Български институт по метрология е било одобрено Становище за начисление на електрическа енергия  за клиентски № ***,аб.№ *** от началник отдел „КЕК“/ЕРП Север.В изпълнение на одобреното становище на 15.04.2019г. е била издадена фактура № 0278604435 от ответното дружество на фондация „***“,ЕИК: ***,сочен за получател на фактурата,съответно платец на сумата от 2322.55 лева/с ДДС/,представляваща начислена служебно ел. енергия в общ размер на 12893кВТч за периода от 05.05.2017г. до 04.01.2018г.Видно от заключението по изготвената ССчЕ процесната фактура фигурира в регистрите на ответното дружество ,като неплатено задължение от клиент: Фондация „***“ с кл.№ *** и към 26.08.2019г.,дата на проверката.Според заключението на вещото лице по назначената и изготвена ССчЕ извършените изчисления във връзка със служебно начислената/корекционна/ електрическа енергия в размер на 12893кВТч на стойност 2 322,55 лева с ДДС са аритметично точни,обобщени в табличен вид в ССчЕ.

Въз основа на така изложеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

Предявен е отрицателен установителен иск по чл.124 ал.1 от ГПК.

Предявеният иск е допустим и намира правното си основание в разпоредбата на чл.124 ал.1 от ГПК-отрицателен установителен иск,с който ищеца търси съдебна защита чрез установяване със сила на присъдено нещо,че няма парично задължение към ответното дружество в претендирания от него размер и основание.

Провеждането на пълно и главно доказване по отношение на посочените спорни правнорелевантни факти относно наличието на основание за плащане по фактура № 0278604435 издадена на 15.04.2019г. е в тежест на ответника,с оглед на обстоятелството,че срещу него е предявен отрицателен установителен иск.

В процесния случай следва да се провери дали са приложими Правилата за измерване на количеството електрическа енергия/ПИКЕЕ/, приети от КЕВР, обн. в ДВ бр.98/12.11.2013г.,в хипотезата на законова делегация по чл.83 ал.2 изр.2-ро от ЗЕ с решение по т.3 от Протокол № 147/14.10.2013г.,на основание чл.21 ал.1 т.9 във връзка с чл.83 ал.1 т.6 ЗЕ.

С Решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385/2016г. обнародвано в ДВ бр.15/14.02.2017г. са отменени ПИКЕЕ,обн.ДВ бр.98 от 12.11.2013г.,с изключение на чл.чл.48,чл.49,чл.50 и чл.51.Следователно разпоредбите на чл.1-чл.47 и чл.52-чл.56 от ПИКЕЕ са неприложими към настоящия казус,доколкото техническата проверка в обекта на потребление е извършена на 04.01.2018г.,след отмяната им.Съгласно чл.195 ал.2  АПК правните последици възникнали от подзаконов нормативен акт,който е обявен за нищожен или  е отменен,се уреждат служебно от компетентния орган в срок не по-дълъг от три месеца  от влизането в сила на съдебното решение.Към процесния момент КЕВР не е приела нови ПИКЕЕ,които е следвало да бъдат предложени от енергийните предприятия,на мястото на отменените норми на чл.1-47 и чл.52-56 ПИКЕЕ по реда на чл.83 ал.2 изр.2 от ЗЕ,поради което енергийните предприятия не могат да се ползват от собственото си бездействие като запълнят по друг начин съществуващата към момента нормативна празнота на обществените отношения като процесното.С Решение № 2315 от 21.02.2018г. на ВАС по адм.д.№ 3879/2017г. IV о., обнародвано в ДВ бр.97 от 23.11.2018г. в сила от 23.11.2018г. са отменени и единствените действащи до този момент разпоредби на чл.48-чл.51 ПИКЕЕ.

Едва в ДВ бр.35 от 30.04.2019г. са обнародвани новите Правила за измерване на количеството електрическа енергия.

Поради това, към момента на проверката-04.01.2018г. липсва приложима нормативна уредба /процедура/,по силата на която да бъдат установявани случаите на неизмерена неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия. Това е така защото с първото решение на ВАС е отменена включително разпоредбата на чл.47 от ПИКЕЕ, регламентираща специалните изисквания към констативния протокол/оправомощено лице да го състави,,изискуем брой свидетели при отсъствие на абоната и т.н./,който е елемент от фактическия състав,пораждащ правото на оператора на разпределителната мрежа да извършва едностранна корекция.Именно поради отмяната на чл.47 ПИКЕЕ, още преди изготвянето на процесния констативен протокол от 04.01.2018г.,съдът намира за безпредметно да обсъжда възраженията на ищцовата страна за опороченост на същия,поради неизготвянето му в съответствие на чл.47 ПИКЕЕ. След отмяната на съответните разпоредби липсва също ред и предпоставки за извършване на проверки за метрологична,функционална и техническа изправност на СТИ.Отпаднало е и действието на заключителните и допълнителните разпоредби,регламентиращи използваните понятия,както и приложенията,определящи общата точност и допустимите граници на грешката.Отмяната на чл.1-чл.47 ПИКЕЕ не може да бъде заместена по аналогия с правни норми,съществуващи в други източници на правото. Действащите към момента на проверката разпоредби не могат да запълнят обема на възложеното в чл.83 ал.2 изр.2 вр. с ал.1 т.6 от ЗЕ правомощие на КЕВР.Отменените в по-късен момент разпоредби на ПИКЕЕ регламентират материалноправните предпоставки при наличието на които може да бъде извършена едностранната корекция,но не определят процедурата,респ. реда и условията за извършване на корекционната процедура при установяване на неизмерена,неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия.Следователно извършените в тази връзка действия към 04.01.2018г. от служители на свързано с ответника дружество-обществен доставчик на ел.енергия,не са изрично регламентирани от закона,поради което и не са основани на него.Доколкото законодателят не е предвидил друга процедура и ред,освен този по ПИКЕЕ,по който да се извърши проверката и коригирането на сметката,то доставчикът няма правомощия да извършва такива действия на друго предвидено в закона основание,поради което извършването им няма правен ефект.Този извод се налага и предвид строгата регулация и държавен контрол над енергийния сектор с цел да бъдат защитени потребителите от неправомерни действия на монополистите.

         С оглед действието занапред на решението на ВАС и поради съществуващата законова делегация в чл.83 ЗЕ,до приемането на нови ПИКЕЕ,които да съответстват на тази делегация,нито операторът на разпределителната мрежа,нито ответникът могат да се ползват от корекционната процедура по по-късно отменения текст на чл.50 от ПИКЕЕ,за която към датата на проверката е липсвал ред за извършването и.Ето защо,съдът приема,че към 04.01.2018г.,правото на „Енерго-про продажби“АД да начисли исковата сума,на основание чл.50 от ПИКЕЕ,въз основа на констатациите от проверката извършена на тази дата,следва да се отрече изцяло.По делото не е наведено,съответно доказано,наличието на друго основание,което да е годно да породи в полза на ответното дружество твърдяното от него право за начисляване и претендиране на процесната сума.

Предявеният в този смисъл отрицателен установителен иск за установяване на недължимост на обсъжданото задължение следва да бъде уважен изцяло като основателен и доказан.

В същия дух е и формираната вече съдебна практика по сходни и/или идентични казуси-Решение № 286 от 05.12.2018г. на Варненски апелативен съд търговско отделение,по въззивно търговско дело № 529/2018г., Решение № 58 от 30.04.2018г. на Варненски апелативен съд,гражданско отделение,по въззивно гражданско дело № 125/2018г.,Решение № 654 от 11.04.2018г. по гр.д.№ 496/2018г. на Варненски Окръжен съд,г.о.,втори състав,недопуснато до касационно обжалване с Определение № 11/07.01.2019г. по дело № 2916/2018г. на ВКС,ГК,III г.о., Решение № 831/11.05.2018г. постановено по възз.гр.д. № 311/2018г. на Окръжен съд-Варна,недопуснато до касационно обжалване с Определение № 94/12.02.2019г. по дело № 3120/2018г. на ВКС,ГК,III г.о.

         При този изход на делото и на основание чл.78 ал.1 от ГПК следва да бъдат присъдени в полза на ищеца и направените от него съдебни и деловодни разноски,съразмерно на уважената част от иска,т.е. изцяло, но до размера на поисканото по приложения Списък по чл.80 от ГПК,а именно за  499,91 лева,от които 99.91 лева-държавна такса и 400 лева адвокатски хонорар,които са доказани пред съда.

По изложените съображения,съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Енерго Про Продажби“ АД със седалище и адрес на управление: гр.Варна бул.“Вл.Варненчик“ 258 Варна тауърс Г ЕИК 103533691, представлявано заедно от всеки двама: ***, че ищеца Фондация „***“ с председател П.С.С. ЕИК ***, адрес *** инфоцентър не дължи на дружеството-ответник сумата от 2322.55/две хиляди триста двадесет и два лева и петдесет и пет стотинки/ лева, начислена под формата на корекция от ответното дружество „Енерго- Про продажби“АД за обект находящ се в с.***, общ.Шабла инфоцентър за периода от 05.05.2017г.-04.01.2018г.  по фактура № 0278604435/15.04.2019г. за кл.№ *** и аб.№ ***, на основание чл.50 ПИКЕЕ вр. с чл.79 ал.1 от ЗЗД,чл.200 ал.1 пр.1 ЗЗД във връзка с чл.38 от ОУ на ДПЕЕЕМ и чл.24 от ОУ на ДПЕЕ.

ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК „Енерго Про Продажби“ АД със седалище и адрес на управление: гр.Варна бул.“Вл.Варненчик“ 258 Варна тауърс Г ЕИК 103533691,представлявано заедно от всеки двама: *** ДА ЗАПЛАТИ на Фондация „***“ с председател П.С.С. ЕИК ***,адрес *** инфоцентър сумата от 499,91/четиристотин деветдесет и девет лева и деветдесет и една стотинки/ лева,направени от страната съдебни и деловодни разноски от които 99.91 лева-държавна такса и 400 лева адвокатски хонорар.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..