Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

гр.Каварна, 04.07.2019год.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и седми юни,  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, разгледа докладваното от съдията Гр.д.№325/2019год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

********************************************************

********************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 27.11.1999г.  пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр.Каварна, между М.  Л.  Б. с ЕГН ********** с адрес: *** и Д.  А.  Б. с ЕГН ********** с адрес: ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака, сключен 27.11.1999г. с развод, поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство, като не желаят издирването на вината, на която и да е от страните за това;

2/ Упражняването на родителските права по отношение на малолетния Л. Д. Б. с ЕГН ********** се предоставят на майката М.Л.Б. с ЕГН **********;

3./ Бащата Д.А.Б. ще има право на лични отношения с малолетния Л. Д. Б. с ЕГН ********** както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя на месеца от 10.00 часа в събота до 16.00ч. в неделя с приспване в дома на бащата, както и 20 дни през лятната ваканция, които не съвпадат с годишния отпуск на майката;

4./ За малолетния Л. Д. Б. с ЕГН ********** се определя адрес на местоживеене на майката М.Л.Б.:***;

5./ Бащата Д.А.Б. с ЕГН ********** с адрес: ***  се задължава да заплаща в полза на детето Л. Д. Б. с ЕГН **********, чрез неговата майка месечна издръжка в размер на 200/двеста/ лева, начиная от датата на влизане в сила на решението за развод, до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване;

6./ След влизане на развода в сила съпругата М.Л.Б. ще носи предбрачното си фамилно име Г.;

7./ Семейното жилище, находящо се в гр.Каварна, ул.”***” № 41, Вх.А, ет.5, ап.15, се предоставя за безвъзмездно ползване на М.Л.Б. с ЕГН **********. Други недвижими имоти, придобити по време на брака няма. Движимите вещи придобити по време на брака са разделени между страните и относно тях същите нямат претенции;

8./ М.Л.Б. с ЕГН ********** поема задължението след прекратяване на брака да изплаща ипотечен кредит, обективиран в нот.акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в СВ при КРС вх.рег***., акт № 28, том 1, дело № 345/2009г. по силата на Договор за жилищен кредит № ***г. на „Сосиете Женерал Експресбанк”АД, от друга страна Д.А.Б. с ЕГН ********** се задължава да прехвърли своята ½ / една втора/ идеална част от имот, находящ се в гр.Каварна, ул.”***” № 41, Вх.А, ет.5, ап.15;

9./ Издръжка между съпрузите няма да се дължи и изплаща;

10./Разноските по делото остават за страните, така както са ги направили.

ОСЪЖДА Д.А.Б. с ЕГН ********** с адрес: ***  следва да заплати и държавна такса относно определената издръжка, която е в размер на 144.00лева, съгласно чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, по сметка на КРС

Решението не подлежи на обжалване

 

 

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………