ПРОТОКОЛ

гр. Каварна, 19.11.2019 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети ноември, през  две хиляди и деветнадесета година  в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря: А.М.и прокурора :  ………………………………   сложи за разглеждане Гр.д. № 326 по описа за 2019 година,  докладвано от Районния съдия.

 

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 10.30 часа се явиха:

ИЩЦИТЕ С.М.С. и Ц.М.Т., редовно призовани, не се явяват, не се представляват.

ОТВЕТНИКЪТ „Енерго-Про Продажби“ АД, редовно призован, представлява се от адвокат В.К., редовно упълномощен и приет с пълномощно приложено по делото.

СВИДЕТЕЛЯТ  С.Т.Г. редовно призована, не се явява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.Н., редовно призована, явява се лично.

СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

АДВ.К. : Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

На 14.11.2019 г. е депозирана молба от процесуалния представител на ищците, с която е заявил оттегляне на исковата молба, с която е предявен настоящия иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК. Доколкото по делото не е проведено първото по делото заседание, то съгласието на ответника по повод така предприето разпореждане с предмета на спора, процесуалният закон не изисква.

СЪДЪТ връчва на процесуалния представител на ответника - адв.К.  препи от молба вх. № 4161/14.11.2019 г.

АДВ. К.: Моля при прекратяване на делото, да ни бъдат присъдени направените по делото разноски. Представаме Ви списък, по чл.80 от ГПК. Представили сме договор за правна помощ, преди датата на молбата за оттегляне на иска.

СЪДЪТ, като съобрази, че изявлението за оттегляне изхожда от пълномощник, снабден с изрична представителна власт да се разпорежда с предмета на делото намира, че е десезиран от правния спор, поради заявеното оттегляне на иска и на основание чл. 233 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

СЪДЪТ с оглед извършената работа от вещото лице Г.Н. и представената справка-декларация определя окончателно възнаграждение в размер на 200.00 лева, от които 180.00лева са внесени от ответната страна при допускане на експертизата.

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в едноседмичен срок, считано от днес да внесе разликата от 20.00 лева.

АДВ.К.: Госпожо Председател, моето предложение е тези двадесет лева, които ни задължавате да внесем допълнително към депозита за вещото лице, да бъдат взети от депозита, който сме внесли, за призоваването на свидетеля.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

СУМАТА от 20.00 лева внесена като депозит за свидетеля С.Т.Г. да бъде изплатена като допълнителен депозит за изготвената ССЕ от вещото лице Г.Ф.Н..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение на вещото лице в размер на внесения депозит в размер на 200.00 лв. 

Издаде се служебна бележка  за сума в размер на 200.00 лева.

С оглед прекратяване на производството и своевременно заявеното искане от ответника, на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК, в негова полза следва да бъдат присъдени направените и доказани разноски в размер на 572.00 лв. – заплатено адвокатско възнаграждение, депозит за вещо лице, съгласно представения списък по чл. 80 ГПК. 

Водим от гореизложеното, СЪДЪТ:

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 ГПК, производството по Гр. Д № 326/2019 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано на основание подадена искова молба от С.М.С. и Ц.М.Т., чрез адв. В.Г. от ВАК, против „Енерго-Про Продажби” АД, ЕИК ***, иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, с искане да бъде прието за установено в отношенията между страните, че ищците не дължат на ответника сумата 1 080.12 лв., начислена в резултат на извършена корекция на сметката за ел. енергия за обект на потребление, находящ се в гр. Каварна, ул. „***, с клиентски № ***и абонатен № ***, за периода 14.07.2017 г. – 06.03.2018 г., за която сума е издадена фактура № 0279752279/02.05.2019 г.

ОСЪЖДА С.М.С., с ЕГН **********, с адрес *** и Ц.М.Т. , с ЕГН **********, с адрес ***, да заплатят на „Енерго-Про Продажби” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9009, Варна Тауърс – Г, бул. „Владислав Варненчик” № 258, сумата 572,00 лв. (петстотин седемдесет и два лева), представляваща направените по делото разноски на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10.40 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 19.11.2019 година.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………

 

СЕКРЕТАР : …………………