Р Е Ш Е Н И Е

№100

гр.Каварна, 01.12.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД КАВАРНА, в публично заседание проведено на първи ноември през двехиляди и шестнадесета година в състав:

                                             

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря А.М. и в присъствието на прокурора ……….………....... като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 327 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.530 и сл. от ГПК във вр. чл.51 от ЗН.

В молбата си молителят "Банка ДСК" ЕАД гр.София  излага, че между клона на банката в гр.Каварна и М.Г.П. е бил сключен на 11.06.2015г. договор за кредит за текущо потребление в размер 5 700 лв. След преустановяване на плащането по кредита и извършена проверка е установено, че кредитополучателят е починал. Твърди, че за Банката е възникнал правен интерес да покани наследниците на кредитополучателя да изпълнят задълженията на наследодателя си. Моли съда, на основание чл.51, ал.1 от ЗН, да призове наследниците на М.Г.П., като им определи срок, в който да заявят дали приемат наследството на починалата или се отказват от него.

В съдебно заседание молителят редовно призован не изпраща представител.

Ответникът Г.П.П. чрез пълномощника си адв.Ю.М. в подадена писмена молба и лично в съдебно заседание  декларира, че приема наследството на починалата си майка М.Г.П..

Ответникът С.П.А., в подадена писмена молба и чрез пълномощника си адв.Ю.М., заявява, че е направила отказ от наследството на майка си М.Г.П., който отказ е вписан в особената книга на КРС под №5/11.03.2016г.,  поради което моли производството по отношение на нея да бъде прекратено.

Съдът, след като взе предвид становищата на страните, събра необходимите доказателства за изясняване на делото от фактическа и правна страна и ги прецени в тяхната съвкупност, съгласно изоставанията на чл.235, ал.2 от ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от приложения по делото заверен препис от договор за кредит за текущо потребление от 11.06.2015г. и извлечение от счетоводните книги на "Банка ДСК" ЕАД, гр.София за сметка №11/22716757 от 25.08.2016г. е, че Банката е отпуснала на М.Г.П. кредит за текущо потребление в размер 5 700 лв. със срок за издължаване 120 месеца, считано от датата на неговото усвояване, както и че поради забава в плащанията на главница и/или лихва над 90 дни кредитът е станал предсрочно изискуем.

Видно е, от приложеното по делото удостоверение за наследници № АО-11-133/14.03.2016г., издадено от Община Каварна, че М.Г.П. е починала на 10.12.2015г., като е оставила за свои законни наследници С.П.А. - дъщеря и Г.П.П. – син.

От представеното удостоверение изд. по Ч.гр.д. №67/2016г. на КРС се установява, че съгласно определение №67/10.03.2016г. е вписан в осолената книга при съда за отричане от наследството под №5/11.03.2016г., отказът на С.П.А., от наследството останало след смъртта на М.Г.П..

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

За да се ангажира отговорността на наследниците на починало лице за негови задължения, е необходимо, съгласно чл.60 от ЗН, те да са приели наследството. Наследството се приема по указания в чл.49 от ЗН ред - изрично с писмено заявление до районния съд, в района на който е открито наследството, което се вписва в особена за това книга, както и мълчаливо, чрез извършване на действие, което несъмнено предполага намерението на наследника да приеме наследството. Според чл.51 от ЗН по искане на всеки заинтересуван районният съдия, след като призове лицето, което има право да наследява, му определя срок, за да заяви приема ли наследството или се отказва от него. Ако в дадения му срок наследникът не отговори, той губи правото да приеме наследството. Изявлението на наследника се вписва в книгата, предвидена в чл.49, ал.1 от ЗН.

В процесния случай молителят "Банка ДСК" ЕАД гр.София е заинтересовано лице по смисъла на чл.51, ал.1 от ЗН и има право да иска от районния съдия, след като призове лицата, които имат право да наследяват, да им определи срок, за да заявят приемат ли наследството на починалия кредитополучател. Наследниците по закон, които могат да приемат наследството на М.Г.П. са нейните син и дъщеря – ответници в настоящото производство. Ответникът Г.П. декларира както писмено, така и устно в съдебно заседание по настоящото съдебно производство волята си за приемане на наследството, оставено от майка му, която воля следва да бъде вписана в особената книга на съда за приемане на наследство по чл.49, ал.1 от ЗН.

За ответника С.П. се установи, че още на 11.03.2016г., преди иницииране на настоящото производство, е направила отказ от наследството останала от майка й М.П., който отказ е извършен по установения от закона ред и е вписан в специалната книга за отказите от наследство водена в съда, поради което искането на молителя "Банка ДСК" ЕАД гр.София за определянето на срок, в който да заяви дали приемат наследството на починалата или се отказват от него, като неоснователно подлежи на отхвърляне.

Водим от горното, на основание чл.51, ал.3 от Закона за наследството, съдът

Р Е Ш И:

 

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследство при Каварненски районен съд, заявеното от Г.П.П., с ЕГН **********, ПРИЕМАНЕ на наследството на М.Г.П., починала на 10.12.2015г., б.ж. на гр.Каварна.

ОТХВЪРЛЯ молбата на "Банка ДСК" ЕАД гр.София за определянето на срок, в който С.П.А., с ЕГН **********, да заяви дали приемат наследството на М.Г.П., починала на 10.12.2015г., б.ж. на гр.Каварна.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: