Р   Е  Ш  Е Н   И   Е

Гр.Каварна, 22.08.2018г.

 

В И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и втори август, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията Ч.гр.д. №327/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.247 от ГПК.

Гр.д.№327/2017г. е образувано по молба с вх.№1980/25.05.2017г., подадена от „Енерго-Про Продажби“ АД, ЕИК 103533691, с адрес: гр.Варна, бул.“Владислав Варненчик“, №258, Варна Тауърс , представлявано от **********************, чрез юрк.Я.Н., против Многопрофилна болница за активно лечение – Каварна“ ЕООД, ЕИК 124142404, с адрес гр.Каварна, ул.“Васил Левски“, №36. С исковата молба ищеца е предявил установителен иск по чл.422, във вр. с чл.415 от ГПК за сумата от 13 921.25 лева главница и 492.01 лева мораторна лихва. Установителният иск е след образувано заповедно производство, където като главница е посочена сумата от 29 269.75 лева и мораторна лихва в размер на 694.24 лева.  С Решение №111 от 28.06.2018г. съдът е отхвърлил иска на „Енерго Про Продажби „АД относно сумите в заповедното производство, т.е 29 269.75 лева главница и мораторна лихва в размер на 694.24 лева.

С молба с вх.№2536/13.07.2018г. ищеца е поискал от съда  да поправи очевидната фактическа грешка в решението, като в диспозитива да се чете, че съда отхвърля иска за сумата от 13 931.25 лева главница и 492.01 мораторна лихва.

Съгласно чл.247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Според правната теория и съдебна практика явна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. Такава грешка представлява погрешното посочване на имената на страните, на посочено процентно съотношение при определяне на размера на присъдената сума или погрешно пресмятане на суми, произнасяне по част от искането в мотивите и пропуск съдът да се произнесе в диспозитива на решение и др. като не е допустимо чрез поправка на явна фактическа грешка да се замести формираната воля на съда в съдебния акт.

В конкретния случай съдът намира, че следва да бъде поправена констатираната очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е  Ш   И   :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №111 от  28.06.2018г. по гр.д.№327/2017г. по описа на КвРС, като в диспозитива на решението се чете: ОТХВЪРЛЯ предявения от “ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД, с ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс -Г, представлявано от **********************, чрез юрк.Я.Н., иск с правно основание чл. 422 от ГПК против Многопрофилна болница за активно лечение – Каварна ЕООД, ЕИК 124142404, с адрес: гр.Каварна, ул.”Васил Левски” № 36 представлявана от управителя Десислав Тсков, за установяване на съществуването на вземане за сумата 13 931.25 лева (тринадесет хиляди деветстотин тридесет и един лева и двадесет и пет стотинки), представляваща главница за незаплатена ел.енергия по фактури издадени за периода от 08.09.2016 г. до 09.02.2017 г. за обект с абонатен номер ****, Болница Каварна, с клиентски № ****, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 20.03.2017 г. до окончателно изплащане на вземането; сумата 492.01 лева (четиристотин деветдесет и два лева и една стотинки), представляваща мораторна лихва върху главницата  изчислена за периода от падежа на всяко едно задължение по издадените фактури до 24.02.2017г., за която е издадена Заповед за изпълнение №93/21.03.2017г. по ч. гр. д. № 157/2017г. по описа на Каварненски РС, поради ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЧРЕЗ ПЛАЩАНЕ..“.

Решението за поправка на очевидна фактическа грешка е неразделна част от Решение №111/28.06.2018г. на КвРС.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………