Р      Е      Ш     Е     Н     И     Е

 

 

гр.Каварна, 28.06.2018 год.

 

В      И М Е Т О    НА     Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на тридесет и първи май  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

                                                                                                                                при секретаря Елена Шопова  като разгледа докладваното от съдията Гр. дело № 327 по описа за 2017год. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявеният иск е с правно основание чл.422 от ГПК.

В исковата молба се твърди, че Многопрофилна болница за активно лечение – Каварна ЕООД, ЕИК 124142404, с адрес: гр.Каварна, ул.”Васил Левски” № 36 е клиент на "Енерго - Про Продажби" АД, с клиентски номер № 1270000130, във връзка с продажба на ел.енергия за обект на потребление заведен с Абонатен № 0741086, представляващ Болница Каварна.

Отношенията им се регламентирали съобразно общите условия на ДПЕЕ на “Е.ОН България Продажби” АД, където в чл. 26  ал.6  изрично било посочено, че  потребителят се задължава да заплаща стойността на използваната ел. енергия   в посочените срокове, без значение дали е получил предварително писмено уведомление за размера на задължението. При това положение длъжникът изпадал в забава с падежа на задължението по фактурата.

            Предвид горното и на основание чл. 410 от ГПК, във връзка с         чл.107 от Закона за енергетиката на 14.03.2016г. в Районен съд Каварна е подадено Заявление за издаване на Заповед за изпълнение срещу  Многопрофилна болница за активно лечение – Каварна ЕООД, ЕИК 124142404,  в резултат на което е образувано ч.г.д. 157/2017г на Районен съд Каварна.

Към момента на подаване на заявлението длъжникът е имал неизплатени задължения в общ размер на 29 963,99 лв., включващи главница по неплатени  фактури за ел.енергия в размер на 29 269,75лв.  за периода 08.09.2016г. – 09.02.2017г. за доставка на ел.енергия за периода 30.07.2016г. до 31.07.2017г., както  и мораторна лихва в общ размер на 694,24 лв.

С разпореждане на съда била издадена заповед за изпълнение, срещу която ответникът възразил. Независимо от депозираното възражение обаче с  преводно нареждане за 757.72 лв.; преводно нареждане за 219.53 лв.; известие за обезщетение за забава; преводно нареждане за 425.20 лв.; справка фактури; преводно нареждане за 10 629.29 лв.; фактура от 05.10.2016 г.; дебитно известие от 07.11.2016 г.; фактура от 07.11.2016 г. – 3 бр.; дебитно известие от 06.12.2016 г.; фактура от 06.12.2016 г. – 2 бр.; преводно нареждане за 5 402.43 лв.; фактура от 09.01.2017 г. – 2 бр.; преводно нареждане за 5 254.58 лв.; фактура от 08.02.2017 г.;дебитно известие от 08.02.2017 г.; фактура от 09.01.2017 г.; преводно нареждане за 3 321.06 лв.; фактура от 08.03.2017 г. – 3 бр.; преводно нареждане за 3 274.24 лв.; фактура от 08.02.2017 г.; преводно нареждане за 5 157.93 лв.; дебитно известие от 09.05.2017 г.; фактура от 06.04.2017 г. – 2 бр.; дебитно известие от 06.04.2017 г.; преводно нареждане за 2 500.00 лв.; фактура от 09.05.2017г. – 2 бр.; преводно нареждане за 343.24 лв. длъжникът извършил плащания, с които погасил изцяло задълженията си за заплащане на главницата по фактурите, за които  е издадена заповедта по ч.г.д. № 157/2017г. на КРС, включително задължението за мораторни лихви и разноски, включващи и юрисконсулстко възнаграждение, за която е осъден със същата Заповед за изпълнение.

Предвид горното ищецът моли да се постанови решение, с което да се уважи изцяло предявеният иск като основателен и доказан.

В законния срок е постъпил отговор от ответника, който взема становище  за частична неоснователност на иска по чл. 422 от ГПК. Съображенията му са, че дружеството е започнало изплащане на дължимите суми и счита, че се дължат по-малки от посочената.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното :

Видно от положеното ч. гр. д. №157/2017г. на КРС по заявление по чл. 410 от ГПК  подадено от "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 93/21.03.2017г. за сумата 29 269,75 лева (двадесет и девет хиляди двеста шестдесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки), представляваща главница за незаплатена ел.енергия по фактури издадени за периода от 08.09.2016 г. до 09.02.2017 г. за обект с абонатен номер 0741086, Болница Каварна, с клиентски № 1270000130, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 20.03.2017 г. до окончателно изплащане на вземането; сумата 694,24 лева (шестстотин деветдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки), представляваща мораторна лихва върху главницата  изчислена за периода от падежа на всяко едно задължение по издадените фактури до 24.02.2017 г., както и сумата 649,28 лева (шестстотин четиридесет и девет  лева и двадесет и осем стотинки), представляваща направените по делото разноски, от които 599,28 лева (петстотин деветдесет и девет лева и двадесет и осем стотинки) внесена държавна такса и 50,00лева (петдесет лева) юрисконсултско възнаграждение, определено на основание чл.78, ал.8 от ГПК във вр. с чл.26 от Наредба за заплащане на правна помощ, приета с ПМС №4 от 06.01.2006 г.

В депозирано в заповедното производство възражение длъжникът е възразил, че не дължи изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.

С Молба вх. № 1868/29.05.2018г. ищецът  по Гр.д. №327/2017г. на КРС - "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД  е уведомил съда, че поддържа исковата си претенция, като прави уточнение, че ответникът е погасил задължението за мораторни лихви и разноски, вкл.и юрисконсултски възнаграждение по Ч.Гр.д.№ 157/2017г. по описа на КРС. Моли да се постанови решение, с което да се отхвърли изцяло предявения иск поради извършено плащане на задълженията в хода на производството по настоящото дело. Възразява за прекомерност на адвокатско възнаграждение на насрещната страна, тъй като не е съобразен с изискванията на Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, както и с действителната и правна сложност на делото.  

Като доказателство по делото са приложени: копие на извлечение от сметка към 24.02.2017 г.; копие от фактури, описани в извлечението; справка за консумираната ел. енергия; справка по партида на ответника;  копие от ОУ Продажби; Решение на ДКЕВР и Публикации на ОУ.

 В съдебно заседание процесуалният представител на ответника представя  следните писмени доказателства: преводно нареждане за 757.72 лв.; преводно нареждане за 219.53 лв.; известие за обезщетение за забава; преводно нареждане за 425.20 лв.; справка фактури; преводно нареждане за 10 629.29 лв.; фактура от 05.10.2016 г.; дебитно известие от 07.11.2016 г.; фактура от 07.11.2016 г. – 3 бр.; дебитно известие от 06.12.2016 г.; фактура от 06.12.2016 г. – 2 бр.; преводно нареждане за 5 402.43 лв.; фактура от 09.01.2017 г. – 2 бр.; преводно нареждане за 5 254.58 лв.; фактура от 08.02.2017 г.;дебитно известие от 08.02.2017 г.; фактура от 09.01.2017 г.; преводно нареждане за 3 321.06 лв.; фактура от 08.03.2017 г. – 3 бр.; преводно нареждане за 3 274.24 лв.; фактура от 08.02.2017 г.; преводно нареждане за 5 157.93 лв.; дебитно известие от 09.05.2017 г.; фактура от 06.04.2017 г. – 2 бр.; дебитно известие от 06.04.2017 г.; преводно нареждане за 2 500.00 лв.; фактура от 09.05.2017 г. – 2 бр.; преводно нареждане за 343.24 лв.; известие за обезщетение за забава – 3 бр. като завява, че всички задължения по Ч.Гр.д.№ 157/2017г. на КРС са заплатени, както и разходите по Гр.д.№ 327/2017г. на КРС.

 При така установените фактически обстоятелства съдът намира от правна страна следното :

От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че към датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК, по което е образувано ч. гр. д № 157/2017г. на КРС е съществувало вземането на “ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД  за сумата 29 269,75 лева (двадесет и девет хиляди двеста шестдесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки), представляваща главница за незаплатена ел.енергия по фактури издадени за периода от 08.09.2016 г. до 09.02.2017 г. за обект с абонатен номер 0741086, Болница Каварна, с клиентски № 1270000130, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 20.03.2017 г. до окончателно изплащане на вземането; сумата 694,24 лева (шестстотин деветдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки), представляваща мораторна лихва върху главницата  изчислена за периода от падежа на всяко едно задължение по издадените фактури до 24.02.2017 г., както и сумата 649,28 лева (шестстотин четиридесет и девет  лева и двадесет и осем стотинки), представляваща направените по делото разноски, от които 599,28 лева (петстотин деветдесет и девет лева и двадесет и осем стотинки) внесена държавна такса и 50,00лева (петдесет лева) юрисконсултско възнаграждение, определено на основание чл.78, ал.8 от ГПК във вр. с чл.26 от Наредба за заплащане на правна помощ, приета с ПМС №4 от 06.01.2006 г.

В отговора си на исковата молба ответникът е изложил възражения във връзка с това, че размерът на вземането е в по-малък размер , тъй като ответното дружество е извършило плащания по главницата.   В хода на производството по делото с преводно нареждане за 757.72 лв.; преводно нареждане за 219.53 лв.; преводно нареждане за 425.20 лв.; преводно нареждане за 10 629.29 лв.; фактура от 05.10.2016 г.; фактура от 07.11.2016 г. – 3 бр; фактура от 06.12.2016 г. – 2 бр.; преводно нареждане за 5 402.43 лв.; фактура от 09.01.2017 г. – 2 бр.; преводно нареждане за 5 254.58 лв.; фактура от 08.02.2017 г.;дебитно известие от 08.02.2017 г.; фактура от 09.01.2017 г.; преводно нареждане за 3 321.06 лв.; фактура от 08.03.2017 г. – 3 бр.; преводно нареждане за 3 274.24 лв.; фактура от 08.02.2017 г.; преводно нареждане за 5 157.93 лв.; дебитно известие от 09.05.2017 г.; фактура от 06.04.2017 г. – 2 бр.; дебитно известие от 06.04.2017 г.; преводно нареждане за 2 500.00 лв.; фактура от 09.05.2017 г. – 2 бр.; преводно нареждане за 343.24лв.  ответникът е заплатил и  претендираната от “ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД главница, мораторна лихва и разноски по заповедното и настоящото производство.

По изложените съображения съдът намира, че предявеният иск по чл. 422 от ГПК е следва да бъде отхвърлен,  поради погасяване на задължението чрез плащане.

Ищецът  "Енерго - Про Продажби" АД следва да осъден да заплати на ответника   Многопрофилна болница за активно лечение – Каварна ЕООД, ЕИК 124142404, с адрес: гр.Каварна, ул.”Васил Левски” № 36 направените от него в исковото производство разноски в размер на 950.00лв. – адвокатски хонорар.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от “ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД, с ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс -Г, представлявано от ***, иск с основание чл. 422 от ГПК против Многопрофилна болница за активно лечение – Каварна ЕООД, ЕИК 124142404, с адрес: гр.Каварна, ул.”Васил Левски” № 36  чрез адвокат А.В. ***  за установяване на съществуването на вземане за сумата 29 269,75 лева (двадесет и девет хиляди двеста шестдесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки), представляваща главница за незаплатена ел.енергия по фактури издадени за периода от 08.09.2016 г. до 09.02.2017 г. за обект с абонатен номер 0741086, Болница Каварна, с клиентски № 1270000130, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 20.03.2017 г. до окончателно изплащане на вземането; сумата 694,24 лева (шестстотин деветдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки), представляваща мораторна лихва върху главницата  изчислена за периода от падежа на всяко едно задължение по издадените фактури до 24.02.2017г., за която е издадена Заповед за изпълнение №93/21.03.2017г. по ч. гр. д. № 157/2017г. по описа на Каварненски РС, поради ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЧРЕЗ ПЛАЩАНЕ.

ОСЪЖДА  “ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД, с ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс -Г, представлявано от Боряна Димитрова Пенева,Пламен Стоянов С., Яна Маринова Димитрова и Георги Коршия да ЗАПЛАТИ на  Многопрофилна болница за активно лечение – Каварна ЕООД, ЕИК 124142404, с адрес: гр.Каварна, ул.”Васил Левски” № 36 направените в исковото производство разноски в размер на 950.00                /деветстотин и петдесет лева/ - адвокатски хонорар.

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………