О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                                          

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

сложи за разглеждане Гр.Д №327/2019г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба на Е.Й.Д. с ЕГН ********** ***, с която са предявени срещу “КОНЦЕПТ ПРО” ЕООД, ЕИК ***, иск за заплащане на сума в размер на 2100лв., представляваща сбор от претендирани суми за наем на три земеделски имота в размер от по 450лв. за стопанските 2016г. и 2017г., както и сумата от 1200лв. за стопанската 2018г., ведно с разноските за образуване и водене на делото, както и законната лихва, считано от датата на образуване на делото до окончателното плащане на задължението.

В срока по чл.131 ГПК ответникът е подал писмен отговор, в който прави възражение за местна неподсъдност на спора.

Посоченият в исковата молба адрес на ответника  - гр.Шабла, ул.”Петко Българанов” № 7 не съвпада с този по регистрация в търговския регистър. При справка в търговския регистър се установява, че седалището и адресът на управление на търговското дружество – ответник е: гр.София, ***

При съобразяване възражението и като взе предвид, че е направено в срока по чл.119, ал.3 ГПК, съдът намира, че не е местно компетентен да разгледа и да се произнесе по предявения иск. На основание чл.105 ГПК местно компетентен се явява Районен съд гр.София, на когото съобразно чл.118, ал.2 ГПК делото следва да се изпрати по подсъдност.

Водим от гореизложеното, Съдът:

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№327/2019г. по описа на Каварненски районен съд.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр.София.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчване препис на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………..