Р Е Ш Е Н И Е

№3

гр.Каварна, 20.01.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на двадесет и втори декември през двехиляди и петнадесета  година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря А.М.  и в присъствието на прокурора ……….……….......… като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. №328 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството по делото е образувано по искова молба на Ж.З.Б., ЕГН ********** и Д.И.Б., ЕГН **********, чрез адвокат И.Р. ***, с която е предявен иск с правно основание чл.87, ал.3 ЗЗД, за разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, обективиран в нотариален акт №9***. на Служба по вписванията гр.Каварна.

Ищците излагат в исковата молба, че с нотариален акт №*** на СВ Каварна са прехвърлили на дъщеря си А.Ж.К. по време на брака и с Д.Е.К., срещу поето задължение за издръжка и гледане собствеността върху следния недвижим имот: поземлен имот с площ 755 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м./, с идент. ***.319, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 260, кв.32, парцел 13 по КК на с.Б., ул.”***” №37А, общ.Каварна, обл.Добрич, одобрена със Заповед №ЗД-18-7/19.02.2008г на АГКК, при съседи: ***.318, ***.320, ***.700, ведно с построените в този имот еднофамилна жилищна сграда с идентификатор ***.319.1, със застроена площ от 88 кв.м., брой етажи 2 и гараж с идентификатор ***.319.2, със застроена площ 37 кв.м. От датата на прехвърлянето ответниците изцяло не изпълнявали поетото с договора задължение. Твърдят, че с напредване на възрастта им все повече имат нужда както от полагане на ежедневни грижи за тях, така и от доставяне на средства за издръжка. Ответниците не се интересували от нуждите и състоянието им, което принуждавало ищците сами да се справят в ежедневието и да разчитат само един на друг. С изложените твърдения молят съда да развали изцяло договора за издръжка и гледане обективиран в нотариален акт №***. на СВ Каварна, поради пълното неизпълнение на договорните задължения поети от ответниците.

Ответниците в срока по чл.131 ГПК подават писмен отговор, с който заявяват, че не оспорват иска. Твърдят, че не са изпълнявали договорните си задължения до момента, както и не са в състояние за в бъдеще да ги изпълняват, като молят съда да не изследва причините за това. Признават изцяло иска и не възразяват договора да бъде развален.

В съдебно заседание ищците, чрез процесуалния си представител правят искане съдът да се произнесе с решение съобразно признанието.

Съгласно чл.237, ал.1 от ГПК, когато ответникът признае иска, по искане на ищеца съдът прекратява съдебното дирене и се произнася с решение съобразно признанието, като в мотивите на решението е достатъчно да се укаже, че то се основава на признанието на иска.

Налице са условията за постановяване на решение в хипотезата на чл.237, ал.1 от ГПК. Предявеният иск с правно основание чл.87, ал.3 ЗЗД, с оглед признаването му от ответниците, следва да бъде уважен.

Към решението си съдът не излага мотиви, като изрично указва, че то се основава на признанието на иска от страна на ответниците.

Разноски не се присъждат, тъй като страните не претендират такива.

По гореизложените съображения, Каварненският районен съд

Р  Е Ш  И:

РАЗВАЛЯ по иска с правно основание чл.87, ал.3 от Закона за задълженията и договорите, предявен от Ж.З.Б., ЕГН ********** и Д.И.Б., ЕГН **********, двамата с адрес ***, и съдебен адрес ***, чрез адв.И.Р., против А.Ж.К., ЕГН ********** с адрес *** и Д.Е.К., ЕГН **********, с адрес ***, договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, сключен с нотариален акт №***, дело №277/2011г. на Нотариус Софка Андреева, вписан в Служба по вписванията Каварна под акт №9, том 6, дело №846, вх.рег.1568 от 28.06.2011г., по силата на който Ж.З.Б. и Д.И.Б. са прехвърлили на дъщеря си А.Ж.К. по време на брака й с Д.Е.К.,  следния недвижим имот: поземлен имот с площ 755 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м./, с идентификатор ***.319, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 260, кв.32, парцел 13 по КК на с.Б., ул.”***” №37А, общ.Каварна, обл.Добрич, одобрена със Заповед №РД-18-7/19.02.2008г. на АГКК, при съседи: ***.318, ***.320, ***.700, ведно с построените в този имот еднофамилна жилищна сграда с идентификатор ***.319.1, със застроена площ от 88 кв.м., брой етажи 2 и гараж с идентификатор ***.319.2, със застроена площ 37 кв.м., срещу задължението на приемателя да поеме цялостната издръжка и гледане на прехвърлителите, докато са живи, като им осигури спокоен и нормален живот,  какъвто са  водили до датата на прехвърляне на имота, поради виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на ответниците А.Ж.К. и Д.Е.К..

РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в 6 (шест) месечен срок от влизането му в сила.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от датата на връчването му на страните.

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….