П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 19.10.2017 година

 

Каварненският районен съд  в публично съдебно заседание на  деветнадесети октомври през  две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

                                                                Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                       Съд. заседатели:

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и   прокурора:                                                         сложи на разглеждане

Гр. дело № 328 по описа на 2017 год. докладвано  от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в  11.40 часа се явиха:

 

ИЩЦОВАТА СТРАНА „***“ ЕООД гр. Варна чрез представляващ Н.Ч. редовно призована, представляващият се явява лично  и се представлява от адв. И.Д. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНАТА СТРАНА „***“ АД с. Топола чрез представляващ С.Д.С. редовно призована, представляващият се явява лично.

СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

АДВ. Д. –  Моля да дадете ход на делото.

С.С.  – Няма пречки да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки по хода на делото и на основание чл. 142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ

СЪДЪТ запитва ищците поддържат ли така депозираната искова молба с изложените в нея факти, приложените писмени доказателства.

АДВ. Д. – Госпожо председател, бяха проведени разговори между двете дружества и беше постигната договореност да се изплати претендираната главница с ДДС, лихва за забава в размер на ½, както и така обективираната в исковата молба за периода посочен до датата на подаване на исковата молба, считано от 29.05.2014 г., така и от датата на подаване на исковата молба към настоящият момент, т. е. ответното дружество да заплати само половината  от лихвата за забава. Да заплати направените разноски в съдебното производство. Ищцовото дружество се отказва от другата половина от тази лихва за забава. Посочили сме в този проект за спогодба, който беше консултиран с двете дружества всичко това. Предоставяме на Съда текста на спогодбата. Моля Съда на основание чл. 78 ал. 9 от ГПК да върне половината от внесената държавна такса по така посочената банкова сметка.

С.С. – Съгласни сме с тази спогодба.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допуснатите с определение по чл. 140 от ГПК писмени доказателства, приложените към исковата молба – договор за проектанска услуга; проформа фактура № 0000000002/17.03.2014 г.; протокол от 28.05.2014 г.; проформа фактура № 0000000009/28.05.2014 г.; разпечатка от Търговския регистър относно правосубектността на ищеца и ответника.

ПРИЕМА и представените от ищцовата страна към молба Вх. № 3403/27.09.2017 г. писмени доказателства – превод от английски извлечение от банковата сметка на ищцовото дружество; фактура № 00000000385/08.04.2014 г.; справка по хронология за сметка 411 за периада от 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.; разпечатки от партидата на ответното акционерно дружество в ТР при АВ за извършените вписвания относно членството на съвета на директорите, представителите и прокуристите, включително за процесния период.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото  е  постигната    спогодба   на основание чл. 234 от ГПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

      ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА:

       Днес, 19.10.2017 година в гр. Каварна, между:

***" ЕАД, със седалище и адрес на управление с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, к. к. „***“, ***, вписано в ТР при МП АВ с ЕИК: ***, представлявано от „***“ АД с ЕИК: ***, чрез С.Д.С.

от една страна и от друга

,,***" ЕООД, със седалище в гр. Варна, район „***" и адрес на управление: ж. к.***“, бл. **, Вх. *, с ЕИК: ***, с Управител Н.Г.Ч., чрез процесуалния си представител адв. И.А.Д. ***, с адрес на адв. кантора: гр. ***, ул. „***“ № **, ет. *, оф. **, тел.: ***

на основание чл. 365-367 от Закона за задълженията и договорите, се сключи настоящия Договор за спогодба за следното:

1.      Раздел ПЪРВИ

УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1.1.      Във връзка с образувано срещу „***" ЕАД в Каварненски районен съд Гр. д. № 328/2017 г. с претенция за заплащане на сума общо в размер на 16311.08 лева, от които 12506.40 лева – главница, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на вземането; 3 804.68 лева – лихва за забава за периода 29.04.2014 г. – 25.05.2017 г. и всички извършени разноски страните установяват взаимното си желание за доброволно уреждане на възникналия спор.

2.      Раздел ВТОРИ

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1.1.      Страните се споразумяват ***” ЕАД да заплати на *** ЕООД сума от 16 417.35 (шестнадесет хиляди четиристотин и седемнадесет лева тридесет и пет стотинки) лева с ДДС, включваща сумата от: 12 506.40 лева – главница; 1 902.34 лева, представляваща половината от дължимата за периода 29.04.2014 г. – 25.05.2017 г. лихва за забава; 255.85 лева, представляваща половината от претендираната с исковата молба лихва за забава за периода от подаването й в съда до окончателното изплащане на дълга – от 26.05.2017 г. до 19.10.2017 г. и 1 752.76 лева, представляваща извършени от ,,***" ЕООД до момента в производството разноски, включваща 326.23 лева, представляваща половината от заплатената държавна такса за образуване на съдебното производство; 5.00 лева държавна такса за съдебно удостоверение; 11.53 лева пощенски и куриерски услуги; 10.00 лева легализиран превод на документ; 1 400.00 лева адвокатско възнаграждение. В този случай ,,***" ЕООД се отказва от половината част от общо дължимата лихва за забава или сума в размер на 2 158.19 лева, както и ще има възможността да поиска връщането на половината от заплатената държавна такса за образуване на исковото производство, равняваща се на 326.22 лева.

2.1.2.      Посочените в т. 2.1. от договора суми ще бъдат изплатени изцяло от ***" ЕАД на 19.10.2017 г. чрез паричен превод по банковата сметка на ,,***" ЕООД в „***" АД гр. Варна, No ***.

2.1.3.      При неплащане в срок на дължимата сума ***" ЕАД ще дължи върху същата лихва за забава до окончателното й изплащане.

2.1.4.       При забава на плащането ,,***" ЕООД ще има право да поиска издаването на изпълнителен лист за неплатеното задължение, ведно със законната лихва до окончателното плащане.

3.      Раздел ТРЕТИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ

3.1.1.      Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

3.1.2.      За всички неуредени въпроси ще се прилагат правилата на законодателството на Република България.

 

 

С П О Г О Д И Л И  С Е:

 

1:............................................                               2…………………………….........       

,,***" ЕООД чрез                               ***" ЕАД  пълномощник адв. И. Д.             чрез представляващ С.                                                                     

                                                                                    Д.С.

                                                                               

 

СЪДЪТ, като взема предвид, че постигнатата между страните съдебна спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК

 

                                                                                                    

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОДОБРЯВА постигната между страните по Гр. д № 328/2017 г. по описа на КРС съдебна спогодба, по силата на която

***” ЕАД се задължава да заплати на *** ЕООД сума от 16 417.35 (шестнадесет хиляди четиристотин и седемнадесет лева тридесет и пет стотинки) лева с ДДС, включваща сумата от: 12 506.40 лева – главница; 1 902.34 лева, представляваща половината от дължимата за периода 29.04.2014 г. – 25.05.2017 г. лихва за забава; 255.85 лева, представляваща половината от претендираната с исковата молба лихва за забава за периода от подаването й в съда до окончателното изплащане на дълга – от 26.05.2017 г. до 19.10.2017 г. и 1 752.76 лева, представляваща извършени от ,,***" ЕООД до момента в производството разноски, включваща 326.23 лева, представляваща половината от заплатената държавна такса за образуване на съдебното производство; 5.00 лева държавна такса за съдебно удостоверение; 11.53 лева пощенски и куриерски услуги; 10.00 лева легализиран превод на документ; 1 400.00 лева адвокатско възнаграждение. ,,***" ЕООД се отказва от половината част от общо дължимата лихва за забава или сума в размер на 2 158.19 лева, както и има възможността да поиска връщането на половината от заплатената държавна такса за образуване на исковото производство, равняваща се на 326.22 лева.

Посочените в т. 2.1. от договора суми ще бъдат изплатени изцяло от ***" ЕАД на 19.10.2017 г. чрез паричен превод по банковата сметка на ,,***" ЕООД в „***" АД гр. Варна, No ***.

При неплащане в срок на дължимата сума ***" ЕАД ще дължи върху същата лихва за забава до окончателното й изплащане.

 При забава на плащането ,,***" ЕООД ще има право да поиска издаването на изпълнителен лист за неплатеното задължение, ведно със законната лихва до окончателното плащане.

УКАЗВА на страните, че съгласно чл. 234, ал. 3 от ГПК съдебната спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

На основание чл. 78 ал. 9 от ГПК половината от внесената държавна такса по водене на делото в размер на 326.22 (триста двадесет и шест лева двадесет и две стотинки) лева ДА БЪДЕ върната на ищцовата страна „***“ ЕООД гр. Варна по банкова сметка *** „***" АД гр. Варна, No ***.

ПОРАДИ изчерпване на   предмета на спора СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА   производството  по  Гр. дело № 328/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи  на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес пред Окръжен съд гр. Добрич.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  13.00  часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 19.10.2017 г.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                           СЕКРЕТАР: