ПРОТОКОЛ

гр. Каварна, 18.09.2019 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на осемнадесети септември, през  две хиляди и деветнадесета година  в състав :

 Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря: А.М. 

и прокурора :  ……………………

сложи за разглеждане Гр.д. № 331 по описа за 2016 година,   докладвано от Районния съдия

 

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 11.30 часа се явиха:

ИЩЦИТЕ М.С.Л., М.А.А. и Н.А.А., редовно призована, не се явяват, представляват се от адв.И.И. от ДАК, редовно упълномощен и приета по делото

ОТВЕТНИЦАТА Н.Н.П., редовно призована, не се явяват, представляват се от адв. М.В..*** редовно призована, се представлява от юрк. М. Г..

СЪДЪТ запитва страните за становището им похода на делото.

АДВ. И. - Няма пречка за даване ход на делото

АДВ. В. - Няма пречка за даване ход на делото

ЮРК. Г. - Няма пречка за даване ход на делото

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните и прецени, че не са налице процесуални пречки по хода на делото  

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ. И. –  Госпожо Съдия, с ответната страна постигнахме спогодба, съгласно същата страните постигнаха спогодба за делба, във връзка с което, моля  да приемете и да приложите по делото  спогодбата и в съдебно заседание да одобрите същата.    

АДВ. В. – Госпожо Съдия, действително с ищците сме постигнали спогодба, която моля да бъде одобрена. Изговорили сме предварително нещата и така както сме се  договорили, моля да одобрите спогодбата.  Страните постигнаха спогодба за начина на разделяне на сградите, изградени в имота, като самото дворно място остава в съсобственост между страните. 

ЮРК.Г. - Госпожо Съдия представям Ви изрично пълномощно от Кмета на Община Каварна, с  което  ми е делегирано право да подпиша предварително уговорената и одобрена от страните по делото спогодба по отношение на ПИ  с идентификатор завършващ на ***, който съгласно Акт за общинска собственост №*** от 30.11.2011г. Община Каварна притежава 234 кв.м. Общината няма касателство по отношение на сградите и не възразява за тяхното разделяне между останалите страни и е съгласна да остане в съсобственост по отношение на дворното място върху което са изградени сградите. В тази връзка, моля съда да одобри така подписаната  спогодба

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото е  постигната    спогодба  относно доброволно уреждане на спора  и на осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА за извършване на делба на следните недвижими имоти :

СГРАДА с идент. ***, със застроена площ от 41 кв.м. и РЗП от 82 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна;

СГРАДА с идент. ***, със застроена площ от 42 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна;

СГРАДА с идент. ***, със застроена площ от 29 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия;

СГРАДА с идент. ***, със застроена площ от 16 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда;

СГРАДА с идент. ***, със застроена площ от 5 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване,

построени в поземления имот : Дворно място представляващо поземлен имот с идент. ***.*** по КККР одобрени със Заповед № РД-18-32/27.02.2008г. на ИД на АГКК, с административен адрес гр. Каварна ул. ”Ч. №** с площ от 549 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, с номер по предходен план: кв.*** парцел **-***, при съседи: ******.

СЪДЕЛИТЕЛИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

1. М.С.А., ЕГН **********, с адрес ***,

2. М.А.А., ЕГН **********, с адрес ***,

3. Н.А.А., ЕГН **********, с адрес ***,

4. Н.Н.П., ЕГН **********, с адрес ***, ЕИК ****,  с адрес гр. Каварна, ул. ”Добротица” № 26, представлявана от Кмета Н. Г. Ставрева, чрез юрисконсулт М.Г., упълномощена с изрично пълномощно, представено в съдебно заседание на 18.09.2019г.

постигат следната съдебна спогодба, с която окончателно решават спора помежду си за делба на недвижими имоти, придобити по наследство от Анастасия С. Христова и Акт за частна общинска собственост №х *** от 30.11.2011 год., вписан с **** на СВ Каварна, като:

I. Страните  се съгласяват да ликвидират съсобственоста помежду си, само по отношение на изградените в имота сгради, при следните условия:

1. В ДЯЛ на Н.Н.П., ЕГН**********, с адрес ***, се ПОСТАВЯТ следните недвижими имоти :  

1.1. СГРАДА с идентификатор ***, със застроена площ от 41 кв.м. и с разгъната застроена площ от 82 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна;

1.2. СГРАДА с идентификатор ***, със застроена площ от 29 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия,

изградени в дворно място, представляващо поземлен имот с идент. ***.*** по КККР одобрени със Заповед № РД-18-32/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, с административен адрес гр.Каварна ул. ”Ч. №** с площ от 549 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, с номер по предходен план: кв.*** парцел **-***.

Пазарната стойност на този дял е 9 282,24 лв.

2. В ДЯЛ на М.С.А. с ЕГН **********, с адрес ***, М.А.А., с ЕГН **********, с адрес *** и Н.А.А. с ЕГН**********, с адрес ***, се ПОСТАВЯТ следните недвижими имоти: 

2.1. СГРАДА с идентификатор ***, със застроена площ от 42 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна;

2.2. СГРАДА с идентификатор ***, със застроена площ от 16 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда;

2.3. СГРАДА с идентификатор ***, със застроена площ от 5 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване,

изградени в дворно място, представляващо поземлен имот с идент. ***.*** по КККР одобрени със Заповед № РД-18-32/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, с административен адрес гр.Каварна ул. ”Ч. №** с площ от 549 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, с номер по предходен план: кв.*** парцел **-***.

Пазарната стойност на този дял е 5 221,76 лева.

3. ЗА УРАВНЯВАНЕ НА ДЕЛА СИ Н.Н.П. получава от М.С.А., М.А.А. и Н.А.А. сумата от 387,09 (триста осемдесет и седем лева и девет стотинки).

4. ДВОРНОТО МЯСТО, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идент. ***.*** по КККР одобрени със Заповед № РД-18-32/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, с административен адрес гр.Каварна ул.”Ч. №** с площ от 549 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, с номер по предходен план: кв.*** парцел **-***, при съседи: ******, остава в съсобственост между страните.

С подписването на настоящата спогодба и одобряването и от съда споровете между страните, предмет на гр. д. № 331/2016 г. по описа на РС  Каварна, са окончателно уредени и никой не може да има претенции към останалите във връзка и по повод недвижимите имоти, предмет на спогодбата.

 

С П О Г О Д И Л И    С Е:

 

1. М.А.                                 2. М.А.

      чрез адв.И.И.                                                чрез адв. И.И.

          

  (…………………….)                                                       ( …………………)

 

3. Н.А.,                                                         4. Н.П.

   чрез адв. И.И.                                                чрез адв. М.В.

          

  (…………………….)                                                         ( …………………)

 

 

5. ОБЩИНА КАВАРНА, представлявана от Кмета Н. Ставрева                                   

чрез юрк.М. Г., овластена с изрично пълномощно.                                     

          

 (…………………….)                                              

 

 

СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатата между страните съдебна спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и на осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните по Гр. д. № 331/2016 г. по описа на КРС съдебна спогодба за доброволно уреждане на спора.

УКАЗВА на страните, че съдебната спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ОСЪЖДА Н.Н.П., ЕГН**********, с адрес ***, да заплати държавна такса по сметка на КРС в размер на 185,64 лева (сто осемдесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки), представляваща 2% върху стойността на нейния дял, както и държавна такса в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА М.С.А., ЕГН**********, с адрес ***, М.А.А., ЕГН**********, с адрес *** и Н.А.А., ЕГН**********, с адрес ***, да заплатят СОЛИДАРНО  държавна такса по сметка на КРС в размер на 104,44 лв. (сто и четири лева и четиридесет и четири стотинки), представляваща  2% върху стойността на дела им, както и държавна такса в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Поради изчерпване предмета на спора  СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 331/2016 г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да бъде  обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок,  считано от днес  пред ДОС.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи  в 11.50 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

                                     

                         

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………….

 

 

                                                                                СЕКРЕТАР: ………………….