Р Е Ш Е Н И Е

№31

гр.Каварна, 16.03.2018 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на тринадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 333 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е от ищцата Д.Д.И., чрез процесуалния й представител адв.Н.К. ***, срещу ответника Е.С.К., иск с правно основание чл. 54, ал. 2 от ЗКИР, за установяване правото на собственост на ищцата върху реална част от ПИ ***.553 с площ от 21.64 кв.м., както и за установяване на грешното отразяване в КК на площта на сграда с идент.***.554.1. и делбената линия между имотите на страните, след сключване на договор за доброволна делба.

В исковата молба ищцата излага, че през 2016 г., заедно с праводателката на ответника са се снабдили с нотариален акт за собственост на ПИ – дворно място  с площ от 5001 кв.м., с идентификатор ***.191 по КККР на с.***, общ.Шабла, ведно с изградените в него постройки. Твърди, че с договор за доброволна делба вписан в СВ Каварна с акт № ****., том 1, заедно със сестра си П. К. разделили съсобствения недвижим имот, като тя придобила в изключителна собственост ПИ с площ 2342 кв.м., с идент.****.554, ведно с построените в имота селскостопански сгради, а сестра й придобила в дял ПИ с площ 2659 кв.м., с идент.****.553, ведно с построената в имота еднофамилна едноетажна жилищна сграда с идент.****.553.1 с площ 103 кв.м. Проектът за делба бил представен в СГКК Добрич, където след проверка за съответствието му със законовите изисквания бил приет и отразен в КК и КР. Твърди още, че след нанасяне на новообразуваните имот в КК установила, че делбата е извършена само документално, без на място да са извършени геодезически измервания, което довело до грешно отразяване в КК на сградите, спрямо координатната система 1970 г., както и спрямо системата БГС 2005 г. Твърди, че по време на изработване на делбата страните са се споразумели бъдещата обща имотна граница да бъде успоредна на съществуващата сграда с идент.****.553.1 с площ 103 кв.м., разположена на 1 метър от източната страна на сградата. При извършеното на 08.08.2016 г. трасиране на новообразуваните имоти е установено, че делбената линия попада до самия ръб на къщата на ответника и не е успоредна на сградата, както и не е на един метър от същата, а сградите заснети в КК не съответстват нито по местоположение, нито по конфигурация на съществуващите. Ищцата твърди, че направила опит да отстрани грешките в КК, като представила в СГКК Добрич преписка за изменение на КК и КР засягащо  ПИ ****.553 и ПИ ****.554, както и сградите попадащи в тях, но получила отказ, поради несъгласие на ответника Е.К. с предложената промяна.

С оглед изложеното моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника Е.К., че площта образуваща триъгълник „А” заключен между точките с номера 3, 4 и 5, с площ от 21.64 кв.м., /съгласно изготвената комбинирана скица и преписката представена в СГКК за поправка на КК е КР/, е собственост на Д.Д.И. и е грешно заснета в границите на имота на ответника Е.С.К., представляващ ПИ ****.553, вместо в границите на нейния имот представляващ ПИ ****.554, както и да бъде признато, че сграда с идент. ****.554.1, представляваща стопанска сграда на един етаж е с площ 117,23 кв.м.  

В съдено заседание ищцата чрез пълномощника си адв.К., поддържа предявения иск, на посочените в него основания. Излага подробни доводи в хода на делото по същество и  в писмена защита. Прави искане за присъждане на сторените по делото разноски.

Ответникът, чрез процесуалния си представител  адв.Ж., в срока по чл.131, ал.1 ГПК, подава писмен отговор, с който оспорва иска като недопустим, а в условията на евентуалност, като неоснователен. Твърди, че между страните липсва спор за материално право, свързан с неправилно нанасяне на граници на имоти в КК. Горното следва и от изложените в исковата молба обстоятелства, че страните са сключили договор за доброволна делба въз основа на проект изработен от правоспособно лице, като след сключването му границите на новообразуваните имоти са нанесени в КК, така както са посочени в проекта за изменение на КККР, внесен от двете страни по договора. Твърди, още че ищцата не е собственик на претендираните от нея части от имот негова собственост,  т.к. не притежава титул за собственост върху тях. Счита, че съгласието на ищцата за поставяне на границата между двата имот дори й да е дадено при формирана у нея невярна представа за разположението на сградите в двата имота не води до извода, че кадастралната граница между двата недвижими имота е нанесена погрешно. Същата е нанесена съобразно изразената воля на страните и извършените от тях правнозначими действия, включително и сключване на договор за доброволна делба. С изложените мотиви моли за цялостно отхвърляне на иска  с присъждане на сторените по делото разноски.

В съдебно заседание ответникът чрез процесуалния си представител поддържа доводите, изложени в писмения отговор. В представени писмени бележки  настоява за отхвърляне на иска поради неговата неоснователност и недоказаност. Претендира направените по делото съдебни разноски.

Съдът, след като изслуша становищата на страните, събра необходимите доказателства за изясняване на делото от фактическа и правна страна, прецени ги съобразно изискванията на чл. 235, ал. 2 от ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

С нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по наследство и давност, на 25.04.2016 г. П. Д.К. и Д.Д.И. са признати за собственици на недвижим имот представляващ ПИ – дворно място с площ 5001 кв.м., с идент.***.191, урбанизирана територия, за ниско застрояване, по КККР на с.***, общ.Шабла, ведно с построените в имота сгради.

На 20.06.2016 г. съсобствениците на посочения имот са сключили договор за доброволна делба, вписан в СВ Каварна с акт № ****г. по силата на който П. Д.К. получила в дял и е станала изключителен собственик на ПИ – дворно място с площ 2 659 кв.м., с идентификатор: ***.553, по КК на с.***, общ.Шабла одобрена със Заповед № РД-18-12/29.03.2006г. на АГКК, ведно с построената в имота еднофамилна едноетажна жилищна сграда с идентификатор  ***.553.1, със застроена площ 103 кв.м., а Д.Д.И. е получила в дял и е станала изключителен собственик на ПИ – дворно място с площ 2 342 кв.м., с идентификатор: ***.554,  ведно с построените в имота селскостопанска сграда с идентификатор  ***.554.1, със застроена площ 60 кв.м. и селскостопанска сграда с идентификатор ***.554.2, със застроена площ 45 кв.м. Страните са декларирали, че с подписване на договора се прекратява съсобствеността върху посочените имоти и никой от съсобствениците не може да има каквито и да било претенции към другия съсобственик. При сключването на договора са представени скици-проекти на имотите предмет на делбата, съгласно които е сключена същата и въз основа на които новообразуваните имоти са отразени в КК и КР. В производството бе отделено като безспорно между страните обстоятелството, че  на 20.06.2016 г., са сключили договор за доброволна делба вписан в СВ Каварна, както и че въз основа на него и изготвен проект за делба представен в СГКК Добрич, са нанесени границите на новообразуваните имоти в КККР на с.***, общ.Шабла.

Установява се от представения нотариален акт за собственост на недвижим имот, въз основа на писмени доказателства, че на същата дата, след сключване на делбата Д.И. е призната за собственик на имота, който е придобила в резултат на делбената сделка.

Вино от приложения  по делото протокол за трасиране, означаване и координиране на ПИ с идент. ***.553 по КК на с.***, че на 08.08.2016 г. по молба на П. К., представител на фирма „” е извършил трасиране, означаване и координиране на границите на поземления имот. В протокола е отразено, че трасирането е извършено въз основа на координиране на границите на имота, като данните от координирането са представени в регистъра на координираните точки. Вписано е и възражение от заинтересованото лице Д.И., която е отказала да подпише протокола, т.к. трасирането не е извършено по скица № 15.354994 от 20.07.2016 г.

Установява се от представения нотариален акт за дарение на поземлен имот № ****г. П. Д.К. се е разпоредила с получения от нея при делбата имот, като е дарила същия на ответника Е.С.К..

Със заявление вх. № 01-15701-23.01.2017 г. ищцата е инициирала производство по изменение на КККР засягащо ПИ с идент. ***.553 и ПИ с идент. ***.554, както и сградите попадащи в тях. До ответника са изпратени уведомление и скица-проект, като на осн. чл. 34, ал. 3 от АПК му е определен 7 дневен срок за запознаване с проекта за изменение на КККР и изразяване на становище. Установява се от представените уведомление и отказ изх. № 17-197-04.05.2017 г., че с оглед постъпило опровержение вх. № 02-238/24.04.2017 г. от Е.К., с което е изразил несъгласие с предложената промяна, на осн. чл. 54, ал. 1 от ЗКИР е постановен отказ от изменение на КККР на с.***, общ.Шабла, състоящо се в промяна на границите между  ПИ ***.553 и ПИ ***.554, както и сградите попадащи в тях. 

От заключението на вещото лице К.Б. по допуснатата СТЕ, неоспорено от страните и прието от съда като компетентно изготвено и обосновано се установява, че след извършено сравнение на сградите в ПИ ***.553 и ПИ ***.554 с.*** по комбинираната скица към делото и в преписката за поправка на КККР с резултатите от направеното на място геодезическо заснемане на 22.01.2018 г. е установено, че няма разминаване по отношение местоположението на сградите в двата имота между проекта за поправка на КК /три броя/ и измерванията на вещото лице за тези сгради. Установено е, че в ПИ ***.553 съществуват и са заснети още две сгради, които не са отразени в проекта за изменение на КККР. По прегледа на цифровия модел на действащата КК на с.***, вещото лице е установило, че делбената линия между ПИ ***.553 и ПИ ***.554 минава на 1 м. успоредно от сграда КН ***.553.1. В цифровия модел на КК не са правени промени по отношение конфигурацията и новите площи на сградите по заснеманията на инж.****и инж.****. В геодезическата снимка от 11.08.2016 г. на инж. К. делбената линия между процесните имоти минава успоредно на 1 м. от сграда КН ***.553.1 по КК. Нанесената допълнително новозаснета сграда е отместена на 0.83 м. в североизточния си ъгъл и тангира с делбената линия в североизточния си ъгъл. В представената преписка за поправка на КККР от инж.****, делбената линия е променена спрямо КК – тя е с чупка и е успоредна на 1 м. от новозаснетата сграда КН ***.553.1 по КК. 

Вещото лице е установило още, че с внесения в СГКК проект за поправка на кадастралната карта за ПИ ***.553 и ПИ ***.554 е променена границата между двата имота, като промяната се изразява в това, че новата линия между двата имота не е вече права линия, а с чупка, при което се запазва отстоянието от 1 м. до сградата с КН ***.553.1 по новата конфигурация. Не е установена разлика в площите на двата имота по проект и по действащата кадастрална карта на с.***. Съществуващата в кадастралната карта към момента граница между имоти ***.553 и  ***.554, съвпада с внесения от страните проект за делба.

По делото са представени и множество други писмени доказателства, които като неотносими към процеса, не следва да бъдат обсъждани.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Предявеният от ищцата иск с правно основание чл. 54, ал. 2 ЗКИР е процесуално допустим. Разгледан по същество се явява неоснователен.

Съгласно разпоредбата на чл. 54 от ЗКИР, непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице. Когато тези непълноти или грешки са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред. Предявеният иск е установителен иск за собственост към минал момент, като предмет на доказване и установяване по иска е правото на собственост на спорната площ към посочения момент - одобряване на кадастралната карта

Предпоставка за допустимостта на предявения иск е наличието на спор за материалното право на собственост върху незаснетата площ, тъй като когато няма спор за материално право непълнотите и грешките в кадастралния план могат да се поправят по административен ред съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗКИР. Когато ищецът се е възползвал от този ред и е получил отказ, единствената правна възможност за него е предявяване на иска по чл. 54, ал. 2 от ЗКИР. Неподписването на протокола от собственика на имот, в границите на който попада неправилно заснетия имот, е достатъчно, за да се обоснове отказ и наличието на спор, като причината за това е без значение.

Установява се в настоящото производство от представените от ищцата с исковата молба писмени доказателства, че тя е инициирала производство пред АГКК Добрич за поправка на грешки в кадастралната карта на с.*** с цел промяна на нанесената граница между процесните имоти в тази карта, което производство е приключило с издаване на заповед на началника на СГКК Добрич, с която е отказано поисканото изменение в КККР на с.***, поради направено оспорване от собственика на другия засегнат имот – ответникът. Горните обстоятелства обуславят допустимостта на предявения иск.

За уважаване на същия в тежест на ищцата бе да докаже в производството, че е собственик на спорната част от недвижимия имот към момента на постъпване на заявлението до Служба по геодезия, картография и кадастър и към момента на влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.***, респективно, че има право да иска допълване на кадастралната карта на с.с. чрез нанасяне на собствения й имот върху тази карта, тъй като собствеността й неоснователно се оспорва от ответника чрез неподписване на акта за непълноти и грешки.

Между страните не е спорно, а и се установи от заключението на вещото лице по допусната СТЕ, че имотната граница между ПИ ***.553 и  ПИ ***.554 е нанесена съгласно представен от съделителите проект и след сключване на договор за доброволна делба и вписването му в СВ Каварна. Както в самия договор, така и в друг документ липсват данни за постигната между бившите съсобственици уговорка в твърдяния от ищцата смисъл, а именно имотната граница да минава на 1 м. от сградата на ответника. Дори и да е била налице такава уговорка между бившите съсобственици преди делбата, то след сключване на договора и по тяхно заявление границите на новообразуваните имоти са нанесени в КК. С оглед обстоятелството, че границата е нанесена и съответства на заявеното от ищцата и другия собственик, тя не може да твърди, че е налице грешка в кадастралната карта свързана с нанасянето й. Възможно е у страните по договора за делба и по конкретно у ищцата да е съществувала друга представа относно мястото на което ще минава имотната граница, но това не може да рефлектира върху представените от нея документи в СГКК /вписан ДДД и заявление за нанасяне на граници/ и извършеното отразяване въз основа на тях. Кадастралната граница между двата имота е нанесена съобразно изразената обща воля на собствениците на новообразуваните имоти и извършените от тях правнозначими действия. Ответникът не е участвал в делбеното производство, а е придобил в собственост имот ***.554, в резултат на транслативна сделка, като е получил същия с площ и в граници съгласно съставения нотариален акт и отразяването му в СГКК.

След като изменението на КК е извършено по искане на заинтересуваните лица, след обособяване на новите поземлени имоти от съсобствения им имот и нанасянето на границата в КК между имотите съответства на заявеното от тях и представените документи, то не е налице твърдяната от ищцата грешка при отразяване в КК, поради което предявеният иск се явява неоснователен и подлежи на отхвърляне.

С оглед изхода на спора на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК право на разноски има само ответникът. Същият претендира направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение и депозит за изготвяне на СТЕ, като с оглед представените доказателства за реално сторени такива, в негова полза следва да бъде присъдена сума в общ размер на 750.00 лева, от които 700,00 лв. – адвокатско възнаграждение и 50,00 лв.  депозит за изготвяне на СТЕ.

До постановяване на настоящото решение ответникът не е представил доказателства за внесен депозит в размер на 50.00 лв. в указания му с протоколно определение от 13.02.2018 г. срок, дължими за определеното окончателно възнаграждение на вещото лице, поради което и на осн. чл. 77 ГПК, същият следва да бъде осъден да внесе сумата по сметката за вещите лица на КРС.

 Водим от горното и на основание чл. 54, ал. 2 ЗКИР, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Д.И., с ЕГН **********,***, срещу Е.С.К., с ЕГН **********,***, иск с правно основание чл. 54, ал. 2 ЗКИР, за признаване за установено по отношение на ответника, че площта образуваща триъгълник „А” заключен между точките с номера 3, 4 и 5, с площ от 21.64 кв.м., /съгласно изготвена комбинирана скица и преписка представена в СГКК за поправка на КК и КР/, е собственост на Д.Д.И. и е грешно заснета в границите на имота на ответника Е.С.К., представляващ ПИ ****.553, вместо в границите на нейния имот представляващ ПИ ****.554, както и да бъде признато, че сграда с идент. ****.554.1, представляваща стопанска сграда на един етаж е с площ 117,23 кв.м. 

ОСЪЖДА Д.Д.И., с ЕГН **********,***, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК, ДА ЗАПЛАТИ на Е.С.К., с ЕГН **********,***, направените по делото разноски от 750,00 лв. /седемстотин и петдесет лева/.

ОСЪЖДА Е.С.К., с ЕГН **********,***, на основание чл. 77 ГПК, ДА ЗАПЛАТИ по сметката за вещи лица на РС Каварна, сумата от 50.00 лв. /петдесет лева/ представляваща разноски за определено възнаграждение на вещо лице, по изготвена и приета съдебно-техническа експертиза.

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………..