О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

               КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на единадесети  октомври,  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

като обсъди  Гр.Д №334 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №334/2017г. е образувано въз основа на искова молба вх.№2033/30.05.2017г., подадена от К.Н.А. с ЕГН ********** *** и А.П.Г. с ЕГН ********** *** –ДАК, съдебен адрес:***, против З.П.С. с ЕГН ********** ***  като е предявен иск за делба на съсобствен недвижим имот. С оглед направеното с исковата молба от процесуалният представител на ищците за издаване на съдебни удостоверения за попълване на доказателствения материал и установяване на всички сънаследници на имота, съдът с  разпореждане от 01.06.2017г.  е оставил исковата молба  без движение.  Ищецът е предупреден за последиците по   чл.129, ал.3 от ГПК за връщане на молбата.

Съобщението с дадените указания е  изпратени на ищците К.А. и А.Г.  чрез проц. им представител адв. М.М.К.   на 01.06. 2017г. Същото е връчено на 05.06.2017г.  лично на адв. М.К.. На 08.06.2017г. същата в качеството й на пълномощник на ищеца е депозирала молба Вх.№ 2165, с която моли за удължаване на срока за отстраняване на нередовностите с две седмици. С Разпореждане № 747 от 13.06.2017г. съдът е продължил срока на основание чл.63 ГПК с две седмици.  По молба вх.№ 2308/22.06.2017г. от адв.М.К., проц.представител на ищците, съдът е разпоредил повторно удължаване на срока на основание чл.63 ГПК с още две седмици, считано от изтичане на първоначално определения срок. По молба вх.№  2521/07.07.2017г. от адв.М.К., проц.представител на ищците, съдът е разпоредил продължаване на срока за отстраняване на нередовности с един месец, считано от датата на изтичане на срока, определен с Разпореждане № 793/22.06.2017г.   До настоящия момент  не е депозирана друга молба за продължаване на срока и не са изправени нередовностите на депозираната искова молба, което налага прилагането на чл.129, ал.3 от ГПК. Исковата молба следва да бъде върната на ищеца, а производството по делото – да бъде прекратено.

Съдът намира, че поведението на ищецът, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на молбата, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване. Предвид така констатираната нередовност на исковата молба, с която е сезиран и редовно проведената процедура по чл.129, ал.2 от ГПК, соченото неизпълнение на съдебните указания за привеждането й в съответствие с изискванията на процесуалния закон съставлява основание за прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

        

       

ВРЪЩА на К.Н.А. с ЕГН ********** *** и А.П.Г. с ЕГН ********** *** –ДАК, съдебен адрес:*** искова молба  с Вх.№ 2033 от 30.05.2017г. с приложенията към нея.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 334  по описа за 2017г. на Каварненски районен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя.

 

 

 

                                                            

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:................................