О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на десети януари, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №335/2016г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.232 от ГПК.

Гражданско дело №335/2016г. е образувано по молба с вх.№2554/17.08.2016г., подадена от „Банка ДСК“ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Московска“, №19, чрез пълномощника Б.Н., служебен адрес: ***, пл.“Свобода“, №8. Производството е по чл.51          от ЗН.

 С писмена молба депозирана на 10.01.2017г., вх.№44, проц.представител на молителя по гр.д.№335/2016г. юрк.Н. е заявил пред съда, че оттегля подадената молба по чл.51 от ЗН и желае производството по делото да бъде прекратено.

 Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на молбата по чл.51 от ЗН.

Съдът, като взе предвид, че оттеглянето на молбата може да бъде направено до приключване на първото по делото заседание, без съгласието на ответника, а молбата за оттегляне е депозирана преди това заседание намира молбата за основателна.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№335/2016г. по описа на Районен съд Каварна, образувано въз основа на молба с вх.№2554/17.08.2016г., с правно основание чл.51 от ЗН, подадена от „Банка ДСК“ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Московска“, №19, чрез пълномощника Б.Н., служебен адрес: ***, пл.“Свобода“, №8.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………