О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на шести ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д № 336/2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано на основание искова молба подадена от И.Д.Д., чрез пълномощника адв. Л.Н. от ДАК, срещу Д.Н.Ж.,  с която е предявен иск с правно чл. 341 и сл. ГПК, вр. с чл. 69 ЗН - за делба на съсобствени недвижими имоти придобит по наследство и прехвърлителни сделки.

С писмена молба вх. № 4007/05.11.2019 г. процесуалният представител на ищеца И.Д.Д., адв. Л.Н. от ДАК, е поискала производството по делото да бъде прекратено, поради доброволно уреждане на отношенията им относно съсобствените недвижими имоти.

Въз основа на така подадената молба съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради  извън съдебното му уреждане и липсата на предмет на воденото делбено производство, поради което на основание чл. 233 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

При прекратяване на производството по делото поради постигната извънсъдебна спогодба, страните дължат заплащане на следващата се държавна такса определена на основание чл. 9 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, в размер на 100 (сто) лева, както и 5 (пет) лева, държавна такса в случай на издаване на изпълнителен лист, платими в полза на Държавата, по сметката на Районен съд Каварна.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 ГПК, производството по Гр.Д № 336/2019 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано въз основа на подадена искова молба от И.Д.Д., чрез пълномощника адв. Л.Н. от ДАК, срещу Д.Н.Ж., с която е предявен иск с правно чл. 341 и сл. ГПК, вр. с чл. 69 ЗН - за делба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идент. ****.393, находящ се в с. ****, общ. Шабла, ул. „****” № 8, целият с площ от 1374 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: ****, при съседи: ****.261, ****.111, ****.233, ****.392, ведно с построените в същото дворно място: СГРАДА с идент. ****.393.1, със застроена площ 76 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, СГРАДА с идент. ****.393.2, със застроена площ 77 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идент. ****.393.3, със застроена площ 60 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда; и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ****.392, находящ се в с. ****, общ. Шабла, ул. „****” № 8, целият с площ от 944 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: ****, при съседи: ****.261, ****.393, ****.233, ****.214.

ОСЪЖДА И.Д.Д. с ЕГН **********,***, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд Каварна, държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева, както и 5 (пет) лева в случай на служебно издаване на един изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Д.Н.Ж. с ЕГН **********,***, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд Каварна, държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева, както и 5 (пет) лева в случай на служебно издаване на един изпълнителен лист.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………