О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на четиринадесети юли през двехиляди и седемнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д № 339/2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело № 339/2017 г. е образувано на 30.05.2017 г. на основание подадена искова молба с правно основание чл.49, ал.1 от СК, от М.И.С. с ЕГН **********, срещу М.Д.С. с ЕГН **********, двамата с адрес ***, за прекратяване на сключения между страните на 07.11.1992г. граждански брак, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.    

С писмена молба вх. № 2577/13.07.2017 г., преди провеждане на първото заседание по делото, ищецът М.С. е заявила, че оттегля подадената искова молба за развод и моли производството по делото да бъде прекратено.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на молба и на основание чл.232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 ГПК, производството по Гр.Д № 339/2017 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано по искова молба с правно основание чл.49, ал.1 от СК, подадена от М.И.С. с ЕГН **********, срещу М.Д.С. с ЕГН **********, двамата с адрес ***, за прекратяване на сключения между страните граждански брак, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.    

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………