П Р О Т О К О Л

гр. Каварна,  23.08.2018 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и трети август през  две хиляди и  осемнадесета   година в състав:

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

сложи за разглеждане Гр.д. № 34  по описа за 2018 година, докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142,  ал. 1 от ГПК на именното повикване в 10,40  часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.С.С. редовно призован се  явява лично и се представлява от адв. И.П. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИКЪТ В.Й.Х.  редовно призована    се явява лично.

ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” гр. Каварна редовно призована не се представлява.

СВИДЕТЕЛИТЕ Д.С.Д. редовно призован не се явява; Б.Б.С. редовно призован се явява.

СЪДЪТ докладва постъпилата на 17.08.2018 г. в Регистратурата на Районен съд гр. Каварна молба от свидетеля Д.С.Д. Вх. № 2868, с която уведомява, че е в невъзможност да присъства в съдебно заседание поради ползване на отпуск по болест. Прилага болничен лист.

СЪДЪТ изслушва  страните  относно хода на съдебното заседание

АДВ. П. – Няма пречки процесуални пречки, Моля да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ В.Х. - Да се гледа днес делото.

СЪДЪТ,  като взе предвид, че не са налице процесуални пречки  по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  СЪДЪТ, като констатира, че с вписаната по-горе спогодба страните уреждат изцяло взаимоотношенията си, предмет на настоящото дело, както и че постигнатото от тях споразумение не противоречи на закона и на добрите нрави

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 234, ал. 1 от ГПК ОДОБРЯВА съдебната спогодба, постигната в настоящото съдебно заседание от страните, по силата на която:

УПРАЖНЯВАНЕТО  на родителските права по отношение на децата Д.С.С., родена на *** г., с ЕГН: ********** и Ж. С.С., родена на *** г., с ЕГН: ********** се предоставят на бащата С.С.С., ЕГН: **********, който ще се грижи за тяхното отглеждане и възпитание, като местоживеенето на децата ще е на адреса на бащата в с. Вранино, обл. Добрич, общ. Каварна, ул. ”Шеста” № 6.

РЕЖИМЪТ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на майката В.Й.Х., ЕГН: ********** с децата Д.С.С. и Ж. С.С. ще е както следва:

- всяка първа и трета събота от месеца от 10.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя, с право на преспиване в дома на майката, която се задължава да взема и връща децата при бащата на определения адрес на местоживеене.

- 20 (двадесет) дни през лятото, когато бащата не ползва платен годишен отпуск, както и когато родителите се договорят за лични контакти извън посочените по-горе.

МАЙКАТА В.  Й.Х., ЕГН: ********** се задължава да заплаща в полза на малолетните Д.С.С. и Ж. С.С., чрез техния баща и законен представител С.С.С. месечна издръжка в размер по 127.00 лв. (сто двадесет и седем) лева за всяко едно от децата, платима до 5-то число на месеца, за който се дължи, считано от датата на подаване на исковата молба - 24.01.2018 г.,  до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска.

Разноските, направени във връзка с воденето на настоящото делото се поемат от всяка от страните така, както са направени.

СЪДЕБНАТА СПОГОДБА има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ОСЪЖДА  В.Й.Х., ЕГН: **********, с адрес *** да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна сумата от 182.88 лв. (сто осемдесет и два лева осемдесет и осем стотинки) лева държавна такса в размер на 2% върху споразумението за издръжка.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 34  по описа за 2018 г. на Каварненски районен съд поради постигнатата между страните и одобрена от съда в днешно съдебно заседание съдебна спогодба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано от страните само в частта за прекратяване на производството с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 12.10 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                           СЕКРЕТАР: