Р Е Ш Е Н И Е

№47

гр.Каварна 18.05.2016г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание проведено на деветнадесети април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА  

  

при участието на секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №344 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.87, ал.3 от ЗЗД.

Образувано е по искова молба на М.Т.К., представлявана от процесуалния представител адв.В.Д.-Т. от ВАК, срещу М.М.М. и П.П.Я., за разваляне на сключения на 08.12.1992г. договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка.

Ищцата излага в исковата си молба, че с нотариален акт №143/08.12.1992г. на РС Балчик е прехвърлила на ответника М.М., по време на брака му с ответницата П.Я., собствения си недвижим имот представляващ ½ ид.ч. от дворно място цялото с площ от 1500 кв.м., ½ ид.ч. от жилищна сграда с площ от 60 кв.м. и ½ ид.ч. от кухня с площ от 15 кв.м., срещу задължението на първия ответник да поеме гледането и издръжката й, като и осигури спокоен и нормален живот и си е запазила правото на ползване на кухнята докато е жива. Твърди, че в първите години след прехвърляне на имота, ответниците въпреки, че живеели в гр.Каварна полагали грижи за нея. След прекратяване на брака им през 2001г., М.М. се установил да живее в гр.Варна за период от около три години, а ответницата Я. напълно се дезинтересирала от ищцата и нуждите й. Към настоящия момент всеки от двамата ответници е създал ново семейство, като са се установили да живеят на различни адреси, а тя с оглед напредналата й възраст се нуждаела от всекидневни грижи и издръжка, които не била в състояние сама да си осигурява. Ответникът М. отказвал да изпълнява задълженията си по договора, а ответницата Я. се дезинтересирала напълно от нея, поради което се налагало в ежедневието си да разчита предимно на помощта на съседи. Моли съда да развали поради неизпълнение сключения с ответника М.М., по време на брака му с ответницата П.Я., договор за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка обективиран в нотариален акт №***. на РС Балчик.

Ответникът М.М.М. в подадения в срока по чл.131 ГПК писмен отговор заявява, че признава иска по основание и размер. Твърди, че с оглед ангажираността му и различното местоживеене не е в състояние да полага необходимите грижи, издръжка и гледане на ищцата в пълен обем.

Ответникът П.П.Я.  с подадения писмен отговор оспорва иска като недопустим и неоснователен. Твърди, че през време на брака й с ответника М. лично е изпълнявала поетите с договора задължения, а след прекратяването му ищцата я изгонила от жилището и не я допускала в имота, като целенасочено й пречела да изпълнява задълженията си по договора. Твърди, че в последствие започнала да изпълнява задълженията си чрез трето лица – синът й А., като използвала посещенията при баба му, за да й изпраща храна и пари. С изложените аргументи моли за отхвърляне на иска като неоснователен и недоказан.

Конституираното в процеса трето лице помагач на страната на ответника Я. - „Уни Кредит Булбанк” АД, чрез процесуалния си представител адв. З.М., в срока по чл.131 ГПК подава писмен отговор, с който счита предявения иск за допустим и основателен с оглед представените доказателства и признанието на ответника М.. По отношение неговото  участието в процеса заявява, че не са налице предпоставките за привличането му като помагач на страната на ответника Я., доколкото между тях липсват облигационни отношения. Наред с това поддържа, че съгл. разпоредбата на чл.88, ал.2 от ЗЗД, развалянето на договори, които подлежат на вписване не засяга правата, придобити от трети лица преди вписване на исковата молба, като в настоящия случай ипотеката е вписана на 06.03.2015г., а исковата молба на 28.09.2015г. Когато ипотеката е вписана преди исковата молба по чл.87, ал.3 ЗЗД, правата на ипотекарния кредитор са противопоставими на ищеца по този иск, ако бъде уважен. С изложените мотиви моли за уважаване на иска като основателен и доказан и присъждане на сторените по делото разноски.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира следното:

Не се спори между страните, а и се установява от представения договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, сключен с нотариален акт № ***. на БРС, че на 08.12.1992г. ищцата М.Т.К. е прехвърлила на сина си М.М.М. собствения си недвижим имот представляващ ½ ид.ч. от дворно място цялото с площ от 1500 кв.м., пл.№*** по плана на с.***, общ.Шабла, ведно с ½ ид.ч. от жилищна сграда с площ от 60 кв.м. и ½ ид.ч. от кухня с площ от 15 кв.м., срещу задължението на приобретателя да поеме гледането и издръжката на майка си, като й осигури спокоен и нормален живот какъвто е водила досега, лично или чрез трето лице, докато е жива, като прехвърлителката си е запазила вещното право на ползване върху кухнята докато е жива.

Прехвърлителната сделка е извършена през време на брака между двамата ответници М.М. и П.П.Я., сключен на 08.08.1992г. и прекратен с развод на 31.01.2002г. видно от решение №18/05.11.2001г. на РС Каварна, по Гр.д. №4/2001г.

Във връзка с доказване на твърденията, че не разполага с достатъчно средства за задоволяване на ежедневните си потребности ищцата представя служебна бележка изд. от ПС ***, установяваща, че за месец юли 2015г. същата е получила пенсия в размер на 118.08 лева.

За установяване на обстоятелствата, изложени в исковата молба ищцата ангажира гласни доказателства – свидетелските показания на  Й. С.Й. и Н. С.Й.. Двамата заявиха, че познават добре ищцата, тъй като са съседи в с.***. Знаят, че след сключване на брака между ответниците те живеели в гр.Каварна и посещавали рядко ищцата, предимно в почивните дни и повече през летните месеци. Не им е известно да са полагали или в момента да полагат грижи за ищцата, или да са наели трето лице да се грижи за нея. Ответниците както през време на брака им така и след прекратяването му, винаги са живели отделно от ищцата. За ищцата споделиха, че я познават добре и наблюденията им са, че тя не живее много добър живот. Живее сама и изцяло сама се грижи за себе си. Не са виждали или чували от някого ответницата Я. или нейния баща да са участвали със средства или труд при препокриване на къщата. Не са виждали и не им е известно ответницата Я. и синът и С. да са изявявали желание да посещават ищцата или да искат да й предоставят издръжка или грижи, а тя да отказва и да не ги допуска в дома си.

От ангажираните от ответницата Я. гласни доказателства, чрез разпит на свидетелката В.И. Я. - нейна майка се  установи, че след сключване на брака между ответниците те живеели в гр.Каварна, но ходели всяка седмица до с.***, т.к. трябвало да издържат ищцата, като това продължило до към 2001г. Свидетелката даде противоречиви показания относно ремонта на процесната сграда, като първоначално заяви, че след раждането на С., съпругът й, М., П. и брата на ищцата, направили основен ремонт на къщата, за който те дали средства. В последствие заяви, че пари за ремонт на къщата не са давали, а са участвали с труд и са платили 600 лева на сестрата на М. за полагащия й се дял от дворното място. Свидетелката заяви, че не и е известно след раздялата между ответниците през 2001г. и до сега, кой полага грижи за ищцата. Заяви, че дъщеря й не полага грижи, т.к. била изолирана и не била допускана до имота от бившия си съпруг – ответника М..

Свидетелят Н.В.Н.- живеещ на съпружески начала с ответницата Я. заяви, че след развода между ответниците през 2001г., синът им А. е ходил в *** най-много два три пъти, т.к. баща му и баба му не се интересуват от него и не го искат. П. също не е ходила в дома на М., т.к.  М. я заплашвал и не я допускал. Не знае П. и М. да са говорили по телефона.

От представените препис от нот.акт за учредяване на договорна ипотека №***. и нотариалното дело образувано във връзка с вписването й се установява, че на 06.03.2015г. е сключен договор за ипотека по силата на който „Уникредит Булбанк” АД се е задължило да предостави на М.М.М. банков ипотечен кредит в размер на 45000.00 лева, с договорен погасителен план, като за обезпечаване на вземането по договора е учредена договорна ипотека върху процесния имот – ПИ с идент.***.339, заедно с намиращата се в имота сграда.

При така събраните доказателства и установени обстоятелства, съдът намира заявената претенция за основателна.

При иск с правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД, с който се претендира разваляне на алеаторен договор, съобразно въведеното с чл.154, ал.1 от ГПК разпределение на доказателствената тежест в процеса, върху прехвърлителя лежи тежестта да докаже факта на сключване на договора, а в тежест на приобретателя е да установи, при условията на пълно и главно доказване, надлежното, добросъвестно и непрекъснато изпълнение на задълженията си по този договор.

В разглеждания случай не е спорно, а и се установи от представения нотариален акт №143/1992г., че между М.К., от една страна и М.М. от друга, е сключен договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, съгласно който ищцата е прехвърлила на сина си, през време на брака му с ответницата П.Я. гореописания недвижим имот, срещу поето от последния задължение - да гледа и издържа пожизнено праводателката си, като й осигури спокоен и нормален живот. В тази връзка следва да се отбележи, че прехвърляйки правото на собственост върху имота си, ищцата се явява изправна страна по договора.

Доколкото не са уговорени в процесния договор конкретни параметри на задължението за гледане и издръжка, то следва да се приеме, че се дължат от приобретателите обичайните грижи и издръжка, включващи необходимостта от обезпечаване на спокоен живот на кредитора, съобразно неговите нужди, чрез полагане на лични/или чрез трето лице грижи, предоставяне на храна, лекарства, облекло, осигуряване на парични средства за задоволяване на текущите й потребности .

От писменото изявление на ответника М. се установява, че той не само не е изпълнявал поетите с договора задължения, но и за в бъдеще не възнамерява да поеме грижите за прехвърлителката.

От събраните в хода на настоящото производство доказателства не може да се мотивира извод за изпълнение на задълженията на ответника Я. по алеаторния договор в пълен обем и съобразно нуждите на прехвърлителката. Установи се от показанията на свидетелите Й. и Н. Й., които съдът кредитира, като обективни, безпристрастни и основаващи се на непосредствените им впечатления от живота на ищцата, че последната е възрасна жена, сами се грижи за прехраната и домакинството си, не разполага с достатъчно средства за издръжка и  поддържане на имота. Същата се нуждаела от непосредствени грижи, внимание и издръжка, каквито не й били осигурявани от нейния син и бившата му съпруга. Ответницата Я. винаги е живяла в друго населено място и след развода й с ответника не е посещавала ищцата. Ответникът М., въпреки, че в последните години живеел в същото населено място, но в друго домакинство, идвал рядко при майка си, не се отзовавал при възникнали проблеми и нужди.

При доказателствена тежест, лежаща върху ответницата Я. /с оглед заявеното оспорване на иска/, същата с ангажираните гласни доказателства не успя да установи, че е изпълнявала задълженията си за осигуряване на прехвърлителката грижи и средства за нормалното й житейско съществуване.

Действително, установява се от показанията на всички разпитани свидетелите, че когато ответниците са били в брак и в добри отношения – до 2001г. са посещавали периодично ищцата, а от показанията на свидетелката Я. и че са и доставяли средства и хранителни продукти. Дори да се приеме въз основа на тези показания, че е имало някакво изпълнение на задълженията, поети с алеаторния договор, то не е било цялостно, ежедневно и непрекъснато, както изисква характерът на сделката, а епизодично. Освен това, грижите за прехвърлителката не се свеждат само до инцидентни посещения в дома й и до задоволяване на материалните й потребности. Тя се е нуждае от адекватни и системни грижи и внимание, от морална подкрепа и предоставяне на средства за покриване на ежедневните си нужди, каквито обстоятелства не се установяват от събраните доказателства. Липсват данни и за осъществявано от ответниците изпълнение на задълженията им по договора след 2001г. до настоящия момент. Следователно, не се доказа по несъмнен и категоричен начин, ответниците да са престирали това, което дължат според клаузите на договора и то през цялото времетраене на договорната връзка. А доколкото задълженията по алеаторния договор не са били изпълнявани във вид, обем и качество, съгласно постигнатата договореност, то искът за развалянето му се явява основателен и следва да се уважи. Според съда, неизпълнението на задълженията от страна на ответниците е значително по своя характер, с оглед интересите на кредитора, и в този смисъл е неприложима разпоредбата на чл.87, ал.4 от ЗЗД, поради което договорът следва да бъде развален изцяло .

По отношение привлеченото като трето лице помагач на страната на ответника - „Уникредит Булбанк”, съдът намира от правна страна следното:

Привличането на трето лице-помагач по делото се използва, когато страната, която иска привличането, се опасява от неблагоприятен изход от делото, при който третото лице ще бъде обвързано спрямо подпомаганата страна от силата на мотивите. С привличането на трето лице-помагач страната по делото цели при неблагоприятен изход на делото да подчини привлеченото лице на мотивите, за да обезпечи своето правно положение в един следващ процес, воден между нея и привлеченото лице. Ето защо привличането се използва за обезпечаване благоприятния изход на обратния иск на привличащия срещу привлеченото лице. В това се изразява интереса на привличащата страна от привличането на третото лице. Наличието на такъв интерес обуславя и допустимостта на привличането. В конкретния случай ответникът по делото, по чието искане е привличането третото лице не твърди, че възнамерява да предяви какъвто и да е било иск срещу лицето, което привлича по делото като подпомагаща страна. Следва да се посочи, че ответникът и не разполага с такъв иск, поради което липсва и интерес от привличане. Ответникът не се намира в пряко правоотношение с третото лице, поради което не разполага с права срещу него, които би могъл да защити в последващ процес, като се позове на силата на присъдено нещо от решението по настоящия спор. С оглед изложеното съдът намира, че участието на привлеченото в настоящия процес трето лице-помагач на страната на ответника е лишено от правен интерес, поради което производството спрямо него следва да бъде прекратено.

С оглед изхода на правния спор и на основание чл.78, ал.1 и 4 от ГПК, ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищцата направените по делото разноски, в общ размер 958.64 лева /съгл.представения списък  на разноските/, а ответницата П.Я., следва да бъде осъдена да заплати направените от третото лице помагач – УниКредит Бълбанк” АД разноски  в размер на 687.00лв. – заплатено адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

РАЗВАЛЯ, поради неизпълнение, договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, сключен на 08.12.1992г. с нотариален акт № ***. на РС Балчик, съгласно който М.Т.К., ЕГН ********** е прехвърлила на сина си М.М.М., ЕГН **********, собствения си недвижим имот представляващ ½ ид.ч. от дворно място цялото с площ от 1500 кв.м., пл.№*** по плана на с.***, общ.Шабла, ведно с ½ ид.ч. от жилищна сграда с площ от 60 кв.м. и ½ ид.ч. от кухня с площ от 15 кв.м., който имот съгласно скица №15-407018-17.09.2015г. на СГКК гр.Добрич представлява поземлен имот с идентификатор ***.339, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.***, общ.Шабла, одобрени със Заповед № РД-18-25/ 30.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1563 кв.м., ведно с изградените в него: еднофамилна жилищна сграда с идентификатор ***.339.1, със застроена площ 78 кв.м.; селскостопанска сграда с идентификатор ***.339.2, със застроена площ 42 кв.м. и селскостопанска сграда с идентификатор ***.339.3, със застроена площ 35 кв.м., срещу задължението на приобретателя да поеме гледането и издръжката на прехвърлителката, като й осигури спокоен и нормален живот какъвто е водила досега, лично или чрез трето лице, докато е жива.

ПРЕКРАТЯВА производството спрямо третото лице–помагач на страната на ответника П.П.Я., „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление гр.София, 1000, район Възраждане, пл.”Света Неделя” №7, представлявано съвместно от двамата изпълнителни директори – Л.Х. и А. К., поради липса на правен интерес от участието му в процеса.

ОСЪЖДА М.М. М., ЕГН **********, с адрес *** и П.П.Я., ЕГН **********, с адрес ***, да заплатят на М.Т.К., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 958.64 лв. /деветстотин петдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/, представляваща направените по делото разноски.

ОСЪЖДА П.П.Я., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление гр.София, 1000, район Възраждане, пл.”Света Неделя” №7, представлявано съвместно от двамата изпълнителни директори – Л.Х. и А. К., сумата от 687.00 лв. /шестстотин осемдесет и седем лева/, представляваща направените по делото разноски.

Определението за прекратяване на производството спрямо трето лице помагач подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението от страните за изготвянето му.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………….