Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

№92

 

гр.Каварна, 11.11.2016г.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на шести октомври, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., разгледа докладваното от съдията Гр.д.№347/2015ггод. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.49,ал.1 от СК и по иск с правно основание чл.127а от СК.

Постъпила е искова молба с вх.№23569/03.08.2015г. от М.Т.Й. с ЕГН ********** ***, чрез адв.М.В., съдебен адрес:***, №9, против Й.П.-Й., роден на ***г., гражданин на Република Турция.

В молбата си ищцата излага, че на 12.07.2007г. с Акт №34, подписан от длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна е сключила граждански брак с ответника, първи и за двамата. След сключването на брака двамата заминали за Германия, където работели. Излага още, че семейният им живот вървял гладко. На 07.03.2009г. се родила дъщеря им Ю. Й.П. и тъй като ответникът бил турски гражданин за раждането на дъщеря си пристигнал  в България – за три месеца, толкова колкото позволявала  визата му. След това се прибрал отново в Турция. Чували се по телефона, но ответника бил категоричен, че няма да отива в Германия при нея, а не искал и ищцата и дъщеря им да отиват в Турция. След като дъщеря им навършила една година ищцата заминала за Германия като оставила детето на грижите на своите родители в България. За последно се чула с ответника преди пет години. Твърди, че той не полага грижи за дъщеря им и не  е давал никаква издръжка.

Ищцата счита съществуването на брака им за фиктивно, поради което и моли съда да го прекрати с развод, без съда да се произнася по въпроса за вината. Моли упражняването на родителските права по отношение на детето Ю. Й.П. да бъдат предоставени на нея, като за бащата бъде определен режим на лични отношения всяка първа и трета седмица от месеца от събота от 10.00часа до 18.00 часа и неделя от 10.00 часа до 16.00 часа, двадесет дни през лятото, когато майката не е отпуска. Претендира издръжка за малолетното дете в размер на 90.00 лева, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане, а относно фамилното име – съпруга след прекратяването на брака да се именува с предбрачната си фамилия.

Освен това ищцата моли на основание чл.127а от СК съдът да даде разрешение за издаване на задграничен паспорт на детето Ю. Й.П. и разрешение заместващо съгласието на бащата, детето да напуска пределите на страната и да пътува извън страната за неограничен период от време, многократно и неограничено без конкретен повод и случай, до навършване на пълнолетие.

В съдебно заседание, ищцата се явява лично и уточнява, че ответника живее в гр.Анкара, но не знае точен адрес. Не се е чувала по телефона с него, защото му бил сменен номера. Докато се чували ищцата уведомила ответника, че желае развод с него и той й казал да направи нужното, нямал нищо против. Освен това ищцата уточнява, че местоживеенето на детето ще е в с.***, общ.Каварна, ул.“***“, №4, а претендирания размер на издръжката е в размер на 105.00 лева с оглед направеното изменение на иска в тази част. Относно иска с правно основание чл.127а от СК уточнява, че желае съдът да даде разрешение детето да напуска пределите на страната през ваканциите и да пътува до Германия, където работи майката като ще бъде придружавано освен от своята майка, от баба си Х.А.И. и леля си К.Т.М..

Ответникът, чрез назначения особен представител адв.И.Р. в писмения отговор, даден по реда на чл.131 от ГПК, счита исковете за допустими, а по същество за основателни, с направените в с.з. уточнения.

Каварненският районен съд, преценявайки събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Не е спорно между страните, а и се установява от Удостоверението за сключен граждански брак, издадено въз основа на Акт №0034/13.07.2007г., че М.Т.Й. и Й.П. са сключили граждански брак, като съпругът е приел фамилията на съпругата си и се именувал Й.П.- Й.. От брака си страните имат родено едно дете – Ю. Й.П. с ЕГН **********, родена на ***г. Към момента на подаване на исковата молба детето е посещавало Целодневна детска градина „***“, с.***, общ.Каварна, а към момента на приключване на устните състезания детето е ученичка в ІІ-и клас в НУ“**“, с.***.

В с.з. е разпитан свидетеля П.Я.И., съсед на ищцата, който разказва, че виждал съпруга на ищцата когато се родило детето, след това повече не го е виждал в селото. Знае, че е турски гражданин. Детето живеело при родителите на М. и те се грижели за него, когато тя отива на работа в Германия. Отивала за месец-два, после престоявала тука и отново отивала. Сега детето посещавало училище в с.***.

От изготвения социален доклад за нуждите на производството става ясно, че основна грижа по отглеждането и възпитанието на детето Ю. полагат баба й и дядо й по майчина линия – Х.А.И. и Т.Й.И.. Същите имат собствено жилище в с.***, където живеят с детето. Основните им доходи са от получавана пенсия по болест и социални помощи. Освен това финансова подкрепа им оказвала и дъщеря им М., която работи в Германия като чистачка. Според социалното проучване бабата и дядото полагат адекватни грижи за детето, което е насърчавано в учебния процес от тях.

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът намира, че бракът между страните е изпразнен от съдържание, каквото изисква закона и морала. В предвид на това, че ответникът изобщо не се интересува от своята съпруга и дъщеря си, съдът счита брачната връзка за окончателно разкъсана и продължаваща да съществува само формално, което не е нито в интерес на страните, нито в интерес на обществото и затова бракът следва да бъде прекратен с развод без съда да се произнася по въпроса за вината.

По отношение на въпроса - кому да се предостави упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете Ю. Й.П., съдът счита, че те следва да се предоставят на майката, която единствено полага грижи за детето. А както стана ясно от социалния доклад детето въобще не познава баща си, дори не го е чувало по телефона, за да има някакво съмнение относно това искане. След като упражняването на родителските права следва да се упражняват от майката, детето следва да има местоживеене на адреса й, който според представеното удостоверение за постоянен адрес, изх.№42/29.07.2015г. на Кметство, с.*** е с.***, ул.“***“, №4. За бащата следва да се определи режим на лични отношения, който според съда следва да е съобразен с това, че родителя е извън държавата на пребиваване на детето. Режимът на свиждане да се осъществява  веднъж месечно – първия уикенд на месеца от събота от 9.00 часа, до 17.00 часа в неделя и през лятната ваканция – 20 дни, когато майката не е в платен годишен отпуск.

Предвид гореизложеното и на основание чл.59, ал.2 от СК, ответникът следва да бъде осъден да заплаща ежемесечна издръжка в размер на 105.00 лева за детето Ю., считано от датата на подаване на исковата молба – 03.08.2015г. до настъпване на причина за нейното изменяване или прекратяване на основание чл.150 от СК.

С оглед на тези обстоятелства, ответникът Й.П.Й.  следва да заплати държавна такса върху така определения размер на издръжката, който съдът определи на 151.20 лева.

На основание чл.242, ал.1 от ГПК, следва да се допусне предварително изпълнение на настоящото решение в частта за присъдената издръжка.

Досежно въпроса за фамилното име на съпругата след развода, съдът сезиран с молба от ищцата, намира за правилно Й.П.Й. да възстанови предбрачното си фамилно име и да се именува Й.П., като от фамилията му бъде заличено името Й..

На основание чл.329 от ГПК, във вр. с чл.6, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата  по ГПК, съобразно характера на производството и предвид изхода на делото, съдът определи окончателен размер на таксата за развод в размер на 50.00 лева, която да се заплати поравно от страните, и като взе предвид, че 25.00 лева са внесени от ищцата при завеждане на исковата молба, останалите 25.00 лева следва да се заплатят от ответника, в полза на Каварненски районен съд.

По направеното искане с правно основание чл.127а от СК

Чл.76, т.9 ЗБЛД предвижда да не се разрешава напускането на страната на малолетни лица, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители. При разногласие между родителите спорът се решава по реда на чл.127а СК.

 Съгласно чл.127а СК, въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите, а когато такова съгласие не може да бъде постигнато, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия адрес на детето.

 За уважаване на депозираната молба с посоченото правно основание, в производството, имащо характер на спорна съдебна администрация, следва да се установи по делото, че страните са родители на детето, които не са постигнали съгласие относно излизането извън граница на детето, както и, че заместването на съгласието на родителя, който не дава разрешението си, е в интерес на детето. Целта на цитираната по-горе нормативна уредба е както от една страна да защити в максимална степен децата, така и да охрани от друга страна техните права, като не се ограничава излишно възможността им да пътуват, когато това е в техен интерес.

Безспорно е по делото, че ищцата и ответникът са родители на малолетната Ю. Й.П., както и че детето се отглежда изцяло от майката и нейните роднини, след като бащата е заминал за Република Турция и оттогава не се е връщал и не се е обаждал.

Съдът намира, че липсата на съгласие от страна на единия родител, с оглед на горните обстоятелства препятства излишно права и свободи на детето, регламентирани и защитени от закона. Очевидно желанието на майката е да вижда детето си когато то е във ваканция и да може да я посещава в Германия, там където  работи за да му осигури нормален начин на живот.

  С оглед на горното и при липса на интерес от страна на бащата относно отглеждането на детето, съдът намира, че следва при съобразяване спецификата на конкретния случай да бъде дадено разрешение, заместващо съгласието на бащата за издаване на разрешение за пътуване на детето без ограничение на броя на пътуванията, тяхната продължителност и времето, през което се провеждат за срок до три години от влизане в сила на решението, придружавано от своята майка М.Т.Й., баба си Х.А.И. и от леля си К.Т.М. в държавите - членки на Европейския съюз, както и разрешение, заместващо съгласието на Бащата Й.П.Й. за издаване на задграничен паспорт за пътуване на детето.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 12.07.2007г. брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, между Й.П.Й., роден на ***г. в Република Турция и М.Т.Й. с ЕГН ********** ***, граждански брак, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето Ю. Й.П. с ЕГН ********** при своята майка на адрес: с.Септемврийки, общ.Каварна, ул.“***“, №4.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Ю. Й.П. с ЕГН ********** на майката М.Т.Й. с ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения на бащата Й.П.Й. с детето Ю. Й.П., както следва: първия уикенд на месеца от събота от 9.00 часа, до 17.00 часа в неделя и през лятната ваканция – 20 дни, когато майката не е в платен годишен отпуск

ПОСТАНОВЯВА съпруга, след влизане на решението в сила, да носи предбрачното си фамилно име П., като заличава добавеното фамилно име Й..

ОСЪЖДА Й.П.Й., роден на ***г. в Република Турция, да заплаща на дъщеря си Ю. Й.П. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 105.00 /сто и пет / лева, считано от 03.08.2015г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА Й.П.Й., роден на ***г. в Република Турция, да заплати държавна такса върху така определения размер на издръжката в размер на 151.20 /сто петдесет и един лева и двадесет стотинки/ лева, в полза на Каварненски районен съд.

ОСЪЖДА Й.П.Й., роден на ***г. в Република Турция, да заплати държавна такса за развода в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева в полза на Каварненски районен съд.

ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ЧАСТТА НА ПРИСЪДЕНАТА ИЗДРЪЖКА.

РАЗРЕШАВА на основание чл.127а от СК, издаването и получаването на задграничен паспорт на непълнолетното дете Ю. Й.П. с ЕГН **********, само и единствено със съгласие на неговата майка М.Т.Й. с ЕГН **********.

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ, заместващо съгласието на бащата Й.П.Й., роден на ***г., детето Ю. Й.П.  с ЕГН **********  да пътува без ограничение на броя на пътуванията, тяхната продължителност и времето, през което се провеждат за срок до три години, от влизане в сила на настоящото решение, придружавано от своята майка -  М.Т.Й.  с ЕГН **********, своята баба Х.А.И. и леля си К.Т.М..

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Добрички окръжен съд.

 

 

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………..