Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна, 17.10.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на девети октомври през двехиляди и осемнадесета година в състав

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора ……….………......, като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 347 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по предявени от „***” АД /в несъстоятелност/, ЕИК ***, чрез синдика Р. Г.С., срещу ЕТ „И.Ж. - ***” с ЕИК ***, обективно съединени искове с правно основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, във вр. с чл. 200, ал. 1 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 20 335,88 лв., представляваща дължима, но неплатена част от продажната цена по договор за покупко-продажба на недвижими имоти, както и сума в размер на 4 853,60 лв., представляваща обезщетение за забава.

В исковата молба ищецът излага, че на 14.02.2012 г. между „***” АД /в несъстоятелност/ в качеството на възложител и ответникът ЕТ „И.Ж.-***”, в качеството на изпълнител е сключен договор за изработка и монтаж на PVC и алуминиева дограма, обков и стъклопакет за обект комплекс с работно наименование „Омега”. На 29.04.2013 г. страните са подписали констативен протокол относно състоянието на правоотношенията във връзка с изпълнение на договора, като са приели, наличие на задължение за плащане на приети работи в размер на 154 312,02 лв. с ДДС и задържани суми за гаранция 27 331,23 лв. Поради спиране на строителството на комплекса страните са преустановили изпълнението на договора.

На 29.07.2014 г. „***” АД /в несъстоятелност/ в качеството на продавач и ЕТ „И.Ж.-***”, в качеството на купувач са сключили договор за покупко-продажба на климатични системи, на стойност 104 557,13 лв. с вкл. ДДС, предадени на купувача на 28.10.2014 г.

За установяване на насрещните задължения на страните на 31.12.2014 г. бил подписан констативен протокол, в който след направено прихващане вземането на ответника към ищеца било установено в размер на 49 754,89 лв. с ДДС. В държане на ищеца била и сумата от 27 331,23 лв. с ДДС, представляваща гаранционни удръжки по договора за изработка. Общо дължимата сума от ищеца към ответника възлизала на 77 086,12 лв. с ДДС.

На 17.09.2015 г. страните сключили договор за покупко-продажба на недвижими имоти – апартамент и гараж, обективиран в нот.акт № ***г. вписан в СВ Варна с акт № 122, том LVII, дело 12123/17.09.2015 г., с обща продажна цена 107 220 лв. с ДДС. Страните се договорили купувачът ЕТ „И.Ж.-***” да приспадне вземането си от продавача в размер на 77 084,12 лв., а остатъка от продажната цена да заплати след вписване на сделката, както следва: сумата от 20 000 лв. на две вноски до 20.12.2015 г., а сумата от 335,88 лв. до 20.09.2015 г.

С оглед липсата на доказателства за изпълнение на задълженията от ответника в договорените срокове, ищецът предявява иск за осъждането му да заплати главница в размер на 20 335,88 лв., представляваща дължима, но неплатена част от продажната цена по договора за покупко-продажба на недвижими имоти, както и сума в размер на 4 853,60 лв., представляваща обезщетение за забава.

В срока по чл. 131 от ГПК за отговор на исковата молба, ответникът не е подал такъв.

В съдебно заседание ищецът, чрез процесуалния си представител - синдика Р.С., прави искане за постановяване на неприсъствено решение, с оглед наличието на предвидените в закона предпоставки.

Ответникът редовно призован за съдебно заседание, не се явява, не се представлява и не прави искане делото да се разгледа в негово отсъствие.

След като прецени, че са налице формалните предпоставки по чл. 238, ал. 1 и чл. 239, ал. 1, т. 1 от ГПК - ответникът е получил преписа от исковата молба и приложенията към нея, не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява и не се представлява в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, указани са му последиците от неспазването на срока за подаване на отговор на исковата молба и от неявяването му в първото заседание по делото, както и че е налице предпоставката по чл. 239, ал. 1, т. 2 от ГПК - предявения иск е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, съдът намира, че следва да постанови неприсъствено решение, като уважи предявените искове. Съгласно нормата на чл. 239, ал. 2, изр. 1 от ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество.

Доколкото предявените искове са за попълване масата на несъстоятелността и не е внесена следващата се държавна такса в размер на 1 048,58 лв. при образуване на делото, то същата следва да бъде събрана с постановяване на решението, като се възложи в тежест на ответника с оглед изхода на спора.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА на основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, във вр. с чл. 200, ал. 1 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД, ЕТ „И.Ж. - ***”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, 9650, община Каварна, обл. Добрич, ул. „***” № 9, с представляващ И.Д.Ж., ДА ЗАПЛАТИ на “***” АД (в несъстоятелност), ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9010, район Приморски, ***60, чрез Синдика Р.Г.С., с адрес ***, сумата от 20 335,88 лв. (двадесет хиляди триста тридесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща дължима, но неплатена част от продажната цена по договора за покупко-продажба на недвижими имоти, обективиран в нотариален акт №*** г., том II, рег. № 2932, дело № 298 от 2015 г., както и сумата от 4 853,60 лв. (четири хиляди осемстотин петдесет и три лева и шестдесет стотинки) представляваща обезщетение за забава.

ОСЪЖДА ЕТ „И.Ж. - ***”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, 9650, община Каварна, обл. Добрич, ул. „***” № 9, с представляващ И.Д.Ж.,  да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Каварна, държавна такса в размер на 1 048,58 лв. (хиляда четиридесет и осем лева и петдесет и осем стотинки).

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….