П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 18.10.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на осемнадесети октомври , през  двехиляди и шестнадесета  година  в състав:

 

Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря: А.М. 

и прокурора :  ………………………………   сложи за разглеждане Гр.д. №348 по описа за 2016 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл.142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

МОЛИТЕЛЯТ Дирекция „Социално подпомагане” Каварна, редовно призована,  се представлява от Директора - и.в.

ДЕТЕТО  С.З.Д., редовно призован, чрез баща му З.Д.Я., явява се лично и с баща си З.Я..

ОТВЕТНИКЪТ С.Д.Я.,  редовно призован, се явява лично, не се представлява.

СВИДЕТЕЛЯТ Н.Д.Г., редовно призован, не се явява.

 В съдебната  залата присъства  М.Я. -  баба на детето С.З.Д. и майка на С.Д.Я.  и социалния работник С.К..

ДИРЕКТОР – Госпожо Съдия, преди няколко дни  стана известно, че свидетелят Н. Г. *** и не се намира на територията на общината.  Стана ясно след разговори,   че не М. е   бил свидетел на ситуацията,  а  по-малкото   дете  В.. Имах уверение от  Е.,  майка на детето В.,  че ще присъстват  днес в съдебното заседание,  но не са тук.

Съдът извежда от залата детето С.З., баща му З.Я. и М.Я..

СЪДЪТ, запитва страните за становището им по хода на делото?

ДИРЕКТОР – Няма пречки, моля  да дадете ход на  делото.

ОТВЕТНИКЪТ -  Да се гледа делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че страните се явяват, не правят възражения по даване ход на делото и на основание чл.142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

СЪДЪТ,

С оглед заявеното искането от молителя  производството по делото да бъде прекратено и изразеното становище от ответника, че е съгласен производството по делото да бъде прекратено, намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на молбата  за защита от домашно насилие на осн. § 1 от ЗЗДН, във вр. с чл.232 от ГПК и производството по делото подлежи на прекратяване.

         С оглед прекратяване на делото, поради заявено оттегляне на молбата от молителя, съдът намира, че следва да отмени постановената по реда на чл.18 ал.1 от ЗЗДН заповед за незабавна защита №10/26.08.2016г.

На осн. чл.11 ал.3 от ЗЗДН, държавна такса не следва да се дължи, т.к. молбата е за защита на лице, което не е навършило 18-годишна възраст.

         Водим от гореизложеното,

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И :

  ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№348/2016г. по описа на Каварненски районен съд, образувано на основание молба вх.№2664/28.08.2016г. с правно основание чл.4 ал.1 от ЗЗДН, подадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” Каварна, срещу С.Д.Я. с ЕГН **********,*** и настоящ адрес ***.

         ОТМЕНЯ Заповед за незабавна защита №10/26.08.2016г. на Каварненски районен съд, по чл.18, ал.1 от ЗЗДН.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок, считано от днес.

След влизане на определението в сила да се уведоми служебно РУ Каварна за отмяната на заповедта за незабавна защита.

         ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14,50 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 18.10.2016г.

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ : …………………

 

 

СЕКРЕТАР:………………