О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

         КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на дванадесети октомври,  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА 

 

като обсъди Гр.Д №348 по описа за 2018год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №348/2018г. е образувано на основание искова молба вх.№ 1570/08.05.2018г., подадена от „***” ЕООД, ЕИК ***, гр. София, ул.”***” № 81, вх.В, ет.8, представлявано от И.И.Г.чрез адв. В.Г.,***  против М.Н.С. с ЕГН ********** с адрес: *** , с която в условията на обективно съединяване са  предявени: иск по чл.422, във връзка с чл.415, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1 ЗЗД и чл.86 от ЗЗД .

С Разпореждане №  376 от 24.07.2018г.  съдът е допуснал предоставянето на правна помощ особен представител на ответника: М.  Н.  С. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ***48/2018г. по описа на РС Каварна, на осн. чл.23, ал.1 ЗПП, вр. с чл.47, ал.6, вр. с чл.29, ал.3 ГПК, като е задължил ищеца „***” ЕООД, ЕИК ***, гр. София, ул.”***” № 81, вх.В, ет.8, представлявано от И.И.Г.чрез адв. В.Г.,*** в едноседмичен срок от получаване на настоящото определение да внесе по сметката за вещи лица на РС Каварна сумата от 300 лева, представляваща депозит за възнаграждение на особения представител на ответника.  

Съобщението с дадените указания е изпратено на ищеца  на „***” ЕООД, ЕИК ***, гр. София, ул.”***” № 81, вх.В, ет.8, представлявано от И.И.Г.чрез адв. В.Г.,*** на 24.07.2018г. Същото е получено на 08.08.2018г. лично от процесуалния представител.

Когато ответникът е призован при условията на чл.47 от ГПК, назначаването на особен представител е задължително условие за провеждане на производството по делото, а внасянето на разноските за особения представител е предпоставка за назначаването му, т.е. задължението на ищеца по чл.47, ал.6 ГПК за внасяне на разноски за назначаване на особен представител е предпоставка за развитието на процеса. Невнасянето на разноски от ищеца, който е инициатор на процеса, заинтересован от развитието му, въпреки изрични указания на съда за това е основание за връщане на исковата молба поради отсъствие на процесуална предпоставка за провеждане на производството по делото. В този смисъл са Определение №211/01.04.2013г. по ч.гр.д.№11/2013г. на ВКС, ІVг.о., Определение №602/09.12.2013г. по ч.гр.д.№7217/2013г. на ВКС, Іг.о., Определение №1 от 04.01.2017г. на ВКС по ч.гр.д.№3320/2016г., Іг.о. и др.

До настоящия момента не е депозирана молба за продължаване на срока и не е внесен определения депозит за възнаграждение на особения представител, което налага прилагането на чл.129, ал.3 от ГПК. Исковата молба следва да бъде върната на ищеца, а производството по делото – да бъде прекратено.

Съдът намира, че поведението на ищеца, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на исковата молба, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване. Предвид неизпълнението на разпореждането на съда и невъзможност за продължаване на съдебното производство по исковата молба, с която съдът е сезиран и редовно проведената процедура по чл.129, ал.2 от ГПК, соченото неизпълнение на съдебните указания съставлява основание за прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

        

       

ВРЪЩА на „***” ЕООД, ЕИК ***, гр. София, ул.”***” № 81, вх.В, ет.8, представлявано от И.И.Г.чрез адв. В.Г.,***, искова молба вх.№ 1570/08.05.2018г.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 348 по описа за 2018г. на Каварненски районен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищците.

 

 

                                                           

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:................................