О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр.Каварна, 03.11.2017г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд в закрито съдебно заседание на шести март, две хиляди и осемнадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Ч.Гр.д.№35/2018год. по описа на КРС и за да се произнесе взема предвид следното:

 

Производството е по чл.130, ал.3 от СК, инициирано от молбата на И.И.Г. с ЕГН ********** действаща със съгласието на баща си И.Г.Р. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***.

С молбата се иска да се издаде разрешение за извършване на разпоредителна сделка с имот, придобит  по силата на наследствено правоприемство от починалата й майка Атанаска Добрева Русева, б.ж. на гр.Шабла,  починала през 2017г., а именно да бъде извършена ПРОДАЖБА на  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40049.14.29, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 10834кв.м., находяща се в землището на с.Крупен, общ.Каварна, обл.Добрич, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД -18-28/27.02.2008г. на Изпълнителният директор на Агенция по кадастъра, при съседи: 40049.14.127, 40049.14.28, 40049.14.28, 40049.14.30, 40049.14.31, 40049.14.32,  в която молителката получава в наследство от своята майка 1/3 ид.част от поземления имот в съсобственост с баща си И.Г.Р. и брат си Мариян Ивелинов Г.. 

Молителката, действаща чрез баща си  твърди, че продажбата е в неин интерес, тъй като е ученичка в 11 клас, предстои й завършване на средно образование и продължаване на висше образование.   Молителката твърди, че продажбата на поземления имот ще подпомогне финансово семейството и ще способства за подобряване на условията им на живот, както и образованието й.

От събраните по делото писмени доказателства и от данните събрани от ДСП Каварна, съдът намери молбата за основателна. Твърденията на молителите изцяло се установяват от приложените към молбата писмени доказателства. С представения социален доклад по случая, ДСП Каварна, Отдел „Закрила на детето”, след извършеното проучване по случая заема становище, че разпореждането се извършва със знанието на молителката, като желанието й е подкрепено от баща й. Твърдят, че средствата, получени от продажбата ще бъдат използвани изцяло за нуждата на непълнолетната.

Изхождайки от доказаните обстоятелства, съдът намира, че разпореждането в интерес на детето, с оглед на което са налице визираните в чл.130, ал.3 от СК предпоставки и исканото разрешение следва да се издаде.

Воден от изложеното, СЪДЪТ

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

РАЗРЕШАВА на И.И.Г.  с ЕГН **********, действаща със съгласието на баща си И.Г.Р. с ЕГН ***********, двамата с адрес: ***, да извърши разпоредителна сделка – ПРОДАЖБА на 1/3 ид. част от следния наследствен недвижим имот - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40049.14.29, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 10834кв.м., находяща се в землището на с.Крупен, общ.Каварна, обл.Добрич, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД -18-28/27.02.2008г. на Изпълнителният директор на Агенция по кадастъра, при съседи: 40049.14.127, 40049.14.28, 40049.14.28, 40049.14.30, 40049.14.31, 40049.14.32, при цена не по-малка от данъчната оценка.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………….