Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Каварна 29.11.2019 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на двадесет и девети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 352 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по предявен от П.П.А., чрез ад. Р.С. ВАК, против „Енерго-Про Продажби” АД, ЕИК ***, иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, с искане да бъде прието за установено в отношенията между страните, че ищецът не дължи на ответника сумата 6 750,86 лв., начислена в резултат на извършена корекция на сметката за ел. енергия за обект на потребление, находящ се в гр. Ш., ул. „М.“ *, с клиентски № **** и абонатен № ****, за периода 16.05.2017 г. – 15.05.2018 г., за която сума е издадена фактура № 0280912431/30.05.2019 г.

В исковата си молба ищцата излага, че е потребител на ел. енергия за обект, находящ се в гр. Ш., ул. „М.“ *. Ползваната ел. енергия се отчита от СТИ монтирано в табло, находящо се извън дома й и се заплаща по партида с клиентски № **** и абонатен № ****. На 15.05.2018 г. по информация от ответното дружество служители на „Енерго-Про Продажби” АД и „Енерго-Про Мрежи” АД са извършили проверка на СТИ на адреса където е домът й.  Ищцата оспорва обстоятелството, че е извършена проверка именно на електромера, отчитащ електроенергията в обекта. Оспорва констатациите в съставения констативен протокол от 15.05.2018 г., като твърди, че не е присъствала на проверката. Оспорва, че демонтираното СТИ е било монтирано с нулеви начални показания на всички тарифи. Оспорва проверката да е извършена в присъствието на посочените в протокола двама свидетели. Твърди, че не е манипулирала СТИ и не е ползвала енергията, която й е начислена за процесния период. Оспорва начина и методиката, по които е начислена сумата по корекцията. Поддържа, че в случая не е спазена уредената от ПИКЕЕ корекционна процедура, както и, че към настоящия момент ответното дружество няма Общи условия, в които да се препраща към разпоредбите на чл. 48 ПИКЕЕ за извършване на корекция на сметките за ел. енергия. По изложените съображения моли предявеният иск да бъде уважен. Претендира разноски.

В срока по чл. 131 от ГПК по делото е постъпил писмен отговор от ответника „Енерго-Про Продажби” АД, гр. Варна, чрез процесуалния му представител – адв. В. К., с който се оспорва предявения иск. Ответното дружество оспорва допустимостта на предявения иск с мотива, че задължено лице по фактура № 0280912431/30.05.2019 г. на стойност 6 750,86 лв. е лице различно от ищеца, а именно – П.К.П.. Твърди, че между ищцата и ответника липсва правен спор относно посочената сума, дължима за начислена ел.енергия, поради което за нея липсва правен интерес от водене на иска.

Твърди се, че е извършена проверка на средството за измерване на обект в гр. Ш., ул. „М.“ *, при която е констатирано, че СТИ е в несъответствие с нормираните характеристики. За проверката е съставен констативен протокол. На база на констатациите  е изготвена корекция на сметката. Отношенията между страните във връзка с извършената корекция се уреждат от ОУ на ДПЕЕ и ОУ на ДПЕЕЕМ, чл. 98а, ал. 1, т. 6 и чл. 104а, ал. 2, т. 5 от ЗЕ. Корекционната процедура е предвидена в ОУ в съответствие със законовото изискване.  Сочи се, че в актуалната практика на ВКС по аналогични дела се приема, че е допустимо операторът на съответната мрежа да преизчислява сметките за потребената електрическа енергия за минал период, когато действително доставената електрическа енергия погрешно е отчетена и заплатена в по-малък размер, поради грешно въведени в информационната база данни за техническите параметри на СТИ. По изложените съображения моли предявеният иск да бъде отхвърлен. Претендират се разноски.

Настоящият състав на съда, съобразявайки становището на страните, събраните по делото доказателства по вътрешно убеждение и приложимия закон прие за установено от фактическа и правна страна, следното:

От приетия като доказателство по делото нотариален акт за покупко-продажба № 113/2009 г., се установява, че на 24.02.2009 г. П.К.П. и Б.Д. П. са продали на ищцата по делото П.П.А. собствения си недвижим имот представлява ПИ с идент. 83017.502.2122 по КК и КР на гр. Ш., ведно с построените в него сгради, с административен адрес на имота: гр. Ш., ул. М. *.

Установява се от представения от ответника протокол за монтаж на СТИ (стр.43-44 от делото), че на 10.03.2015 г. служителите на „Енерго Про Мрежи” АД и пълномощници на „Енерго Про Продажби” АД – Д.В.Д. и С.Н.С. са извършили в присъствието на член на домакинството на клиента П.П.А., монтаж на електромер – средство за търговски измерване (СТИ) с абонатен № ****, на адрес гр. Ш., ул. М. *. В протокола освен данните за СТИ : тип, модел, номер на пломба и пр. са посочени фабричния № 1115031400716629, и показанията на електромера при монтирането – нощна: 0, дневна: 0, върхова --. Протоколът е подписан от клиента и служителите на дружеството извършили монтажа.

На 15.05.2018 г. в 13.20 ч. служители на ЕРП Север /Енерго Про Мрежи АД/ и пълномощници на Енерго Про Продажби АД – С.Т.Г. и М.В.Т., извършили проверка на измервателните системи и свързващите ги електрически инсталации на обект с адрес гр. Ш., ул. М. *, в присъствието на член на домакинството на клиента – Х.А.Г. – внучка и И.К.Д., които са подписали протокола. В протокола е отбелязано, че  клиента на дружеството за посочения обект П.К.П. е починал. В съставения по време на проверката констативен протокол № 1104531 (л. 34 от делото) са посочени отчетените показания на електромера: 002088,9 kWh по първа /нощна/ тарифа и 008670,1 kWh по втора /дневна/ тарифа. Отразено е наличието на държавна  пломба със сигнатура „М 14” и ведомствена „Еnergo-Pro 2003898” на капака на клемния блок. Електромерът е демонтиран и е монтиран нов с нулеви показания по всички тарифни регистри. Горните обстоятелства се потвърждават изцяло от показанията на разпитаната по делото свидетелка С.Т.Г..

Демонтирания електромер е представен в БИМ ГД „МИУ” РО Русе, в запечатан найлонов плик, пломбиран с пломба № 508169, придружен с КП № 1104531 от дата 15.05.2018 г. на ЕРП Север АД. Установява се от представения констативен протокол № 851/13.05.2019 г. на БИМ ГД „МИУ” РО Русе, за извършена метрологична експертиза на средство за измерване, че статичен еднофазен двутарифен електромер тип: caratdigitronM02, производител: „КАРАТ ЕЛЕКТРОНИКС” АД гр. Велико Търново, идентификационен № 1115031400716629-2014 г., е в класа на точност, метрологичните му характеристики съответстват на нормираните, а по външния вид на СТИ отсъстват механични дефекти на кутията, на клемите, на клемния блок. Размерът на грешката е от - 0,02% до + 1,0%. След софтуерно прочитане на паметта е установена намеса в тарифната схема на електромера и наличие на преминала енергия на тарифа Т3 – 037186,1, която не е визуализирана на дисплея. Електромерът съответства на метрологичните характеристики, отговаря на изискванията за точност при измерване на електроенергия, но несъответства на техническите характеристики.

Въз основа на така съставения констативен протокол ЕРП „Север” е изготвило становище за начисление на ел. енергия за абонатен № **** и кл. № ****, за допълнително общо количество ел.енергия в размер на 37186 кВТч. за периода от 16.05.2017 г. до 15.05.2018 г.,  като електроенергията е разпределена на да периода. В становището е посочено, че е извършено прочитане на паметта на електромера, при което е установено точното количество неотчетена ел.енергия.  

От „Енерго-Про Продажби” АД на 30.05.2019 г. е издадена фактура № 0280912431 за заплащане на електрическа енергия в размер на 32500 kWh на обща стойност 6750,86 лв. Фактурата е изпратена до абоната със съпроводително писмо, в което е посочено, че в резултат на констатираното неточно измерване на ел. енергия за обект на адрес в гр. Ш., ул. М. *, е направено преизчисление на количеството енергия за клиентски № **** и абонатен№ ****, и е издаден счетоводен документ с № 0280912431/30.05.2019 г. на стойност 6750,86 лв. със срок на плащане 10.06.2019 г.

Съгласно заключението на вещото лице Г.Н. по назначената ССЕ, което съдът кредитира като компетентно изготвено се установява, че въз основа на извършена техническа проверка и Констативен протокол № 851/3.05.2019 г. е било одобрено становище за начисление на електрическа енергия за клиентски № **** от началник „КЕК”/ЕРП Север. В изпълнение на одобреното становище на 30.05.2019 г. е била издадена фактура № 0280912431 от ответното дружество на името на П.К.П. за сумата 6 750,86 лв. с ДДС, представляваща начислена служебно ел.енергия в общ размер 37186 кВТч за периода от 16.05.2017 г. до 15.05.2018 г. Фактурата фигурира в регистрите на ответното дружество като неплатено задължение от кл. № ****. Извършените изчисления във връзка със служебно начислената/ корекционна ел.енергия в размер на 37186 кВТч на стойност 6 750,86 лв. със ДДС са аритметично точни. 

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Предявеният иск е с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК. Условие за надлежното му упражняване е наличието на извънсъдебен спор между страните за дължимостта на процесните суми, без да е необходимо по отношение на същите да е инициирано принудителното събиране. В настоящата хипотеза интересът на ищеца П.П.А. произтича от качеството й на потребител на ел. енергия в имот нейна собственост, находящ се в гр. Ш., ул. М. *, в който обект е монтирано СТИ с клиентски № **** и абонатен № ****, за които има издадена фактура за корекция на сметка за потребена енергия, със срок на плащане 10.06.2019 г. и заплахата електроподаването в обекта да бъде преустановено при нейното неплащане. По изложените съображения предявеният отрицателен установителен иск е процесуално допустим и съдът дължи произнасяне по същество на спора.

От събраните в процеса доказателства съдът намира за установено съществуването на правоотношение по доставка на електрическа енергия до потребителя-собственик на обект находящ се на адрес гр. Ш., ул. „М.“ *, присъединен към електроразпределителната мрежа. От събраните доказателства се установява, че ищецът е ползвател на електрическа енергия в недвижим имот, находящ се на адрес гр. Ш., ул. „М.“ *, и че за отчитане на доставената ел.енергия в обекта се е използвал електромер с фабр. № 1115031400716629.   

Отношенията между доставчика и потребителя на енергия, като търговска сделка, са уредени в чл. 91 и сл. от ЗЕ. Според чл. 98а от ЗЕ крайният снабдител продава електрическа енергия при публично известни общи условия, а според чл. 98б от ЗЕ потребителите на крайния снабдител използват разпределителните мрежи, към които са присъединени, при публично известни общи условия.

Правото на електроразпределителното дружество да изчислява и коригира пренесената ел. енергия, в случаите на констатирано неправомерно въздействие върху средството за търговско измерване и неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, е уредено в Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, обнародвани в ДВ бр. 98 от 12.11.2013 г., приети от ДКЕВР в изпълнение на законовата делегация по смисъла на чл. 83 ал.2, изр. 2-ро от ЗЕ с решение по т. 3 от Протокол № 147/14.10.2013 г. на основание чл. 21 ал. 1 т. 9 вр. с чл. 83 ал. 1 т. 6 от ЗЕ, отменени с решение №1500/06.02.2017 г. на ВАС на РБ, ДВ бр. 15/14.02.2017 г. с изключение на разпоредбите на чл. 48-51 от ПИКЕЕ, като и последните са отменени с решение № 2315/21.02.2018 г. по адм. д. № 3879/2017 г. на ВАС, ДВ бр. 97/23.11.2018 г., но са били действащи и приложими към момента на проверката на процесното СТИ и за периода на корекцията на сметката на ищеца. Предвид изложеното се налага извода, че към датата на извършване процесната проверка – 15.05.2018 г. на СТИ на ищеца, на посочения адрес на доставка на ел. енергия съществува законова възможност, която регламентира правото на ответното дружество да извърши едностранна корекция на количество ел. енергия.

В настоящия случай от събраните по делото доказателства се установи по несъмнен начин, че при проверката не са констатирани механична повреда, деформация или неизправност в корпуса, схемата на свързване или схемата на измерване на електромера - тоест не е установена грешка при измерването на консумираната енергия. Не е констатиран и дефект в тарифния превключвател. Напротив - касае се за намеса в софтуера на СТИ, по невизуализирана и недостъпна за потребителя тарифа 1.8.3. В чл. 50 ПИКЕЕ е предвидена възможност за корекция при несъответствие между данните за параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея, водещо до неправилно изчисляване на използваните от клиента количества електрическа енергия, т.е. при разлика в данните от паметта на електромера и данните в отчетните регистри на доставчика. Настоящият случай обаче не е такъв, защото процесният електромер не е от типа „Смарт”, при който данните от преноса да се записват директно в информационните масиви на дружеството, нито пък по делото са приобщени доказателства да е извършван отчет на място, показателите от който да са различни от тези на електромера. Ето защо разпоредбата на чл. 50 ПИКЕЕ, на която се позовава ответника не може да бъде приложена.

Правоотношението между страните обаче съставлява договор за продажба на електроенергия при публично известни общи условия. Те имат своята специална регламентация в ЗЕ, която не изключва за неуредените случаи приложението на общите норми на ЗЗД, касателно задължението на купувача да плати цената на продадената енергия. Дори да е налице непълнота в тези разпоредби, тя следва да бъде запълнена при прилагане на правилото на чл. 183 от ЗЗД и на общия принцип за недопускане на неоснователно обогатяване.

В съответствие с общата норма на чл. 183 от ЗЗД, когато е доставено определено количество енергия, но по грешка то е отчетено в по-малко и съответно е заплатена по-малка от реално дължимата цена, купувачът дължи доплащане на разликата. Дори да липсва специална правна уредба, този извод следва от общото правило, че купувачът дължи заплащане на цената на доставената стока, и от общия правен принцип за недопускане на неоснователно обогатяване. Потребителят дължи да заплати реално потребената електронерегия,  ако доставчикът докаже наличието на потребление и действителния му размер.

При липса на специална регламентация на процедурата и начина за преизчисляване на електрическа енергия поради грешки в отчитането, исковото производство е достатъчна гаранция за равни права на страните и за защита на добросъвестните крайни потребители /в този смисъл решение № 124/18.06.2019 по гр.д.2991/2018г. на III Г.О. на ВКС/. Според ВКС гражданският съд не може да се позовава единствено на липсата на предварителни процедури за защита на потребителите, за да отхвърли исковете за заплащане на реално потребената електрическа енергия, а е длъжен да се произнесе по съществото на спора въз основа на събраните по делото доказателства. Правото на доставчика да извърши едностранно корекция на количеството доставена, но неизмерена или неточно измерена електрическа енергия, не е обусловено и от доказване на виновно поведение на потребителя защото целта на корекционната процедура е да възстанови настъпилото без основание имуществено разместване, а не да ангажира отговорността на потребителя за неговото виновно поведение /в този смисъл решение № 115 от 20.09.2017 г. по т.д.№1156/2016 г., на ІІ г.о. на ВКС,  решение №274 от 06.11.2017г. по в.гр.дело №404/ 2017г. на ДОС/. Друг аргумент за този извод е обстоятелството, че не всяка от причините за неизмерване или неточно измерване на електрическата енергия се дължи на виновно поведение на потребителя /каквато е настоящата хипотеза/.

В настоящия спор ответникът доказа неправомерното вмешателство в софтуера на СТИ, както и извършването му след монтиране на средството в обекта на ищеца. В резултат на неправомерното вмешателство доставената в обекта на ищеца електроенергия по тарифа 1.8.3 не е отчетена при електроразпределителното дружество и не е заплатена от ищеца П.А.. Софтуерното вмешателство е свързано с противоправно виновно поведение на ищеца. То съставлява човешка намеса в паметта на електромера и единствената възможна причина за осъществяването му е виновното поведение на ищеца-купувач, който при неотчитане на част от реално доставената и потребена електрическа енергия би се облагодетелствал за сметка на ответното дружество.

Като се има предвид изложеното процесното количество електроенергия, начислено от ответника на стойност от 6750,86 лева, се дължи от ищцата по сключения между тях договор за продажба на електроенергия. Предявеният отрицателен установителен иск е неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.

Относно отговорността за разноски:

Ответникът претендира разноски, както следва: 1596 лв. – адвокатско възнаграждение, 200 лв. – депозит за вещо лице и 20 лв. депозит за свидетел. Наведеното от проц.представител на ищеца възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение се явява основателно. Разпоредбата на чл. 78, ал. 5 от ГПК предвижда възможност за съда по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на адвокатското възнаграждение, но не по-малко от минималния такъв, в случай когато заплатеното от страната възнаграждение за адвокат се явява прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото. В настоящия случай съобразно разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, се установява, че минималният размер за адвокатско възнаграждение е 667,54 лв. Съдът намира, че заплатеното от ответника адвокатско възнаграждение от 1596 лв. се явява прекомерно съобразно правната и фактическа сложност на делото, приключило в едно съдебно заседание. Поради това са налице основания за приложение на чл. 78, ал. 5 от  ГПК и намаляване на претендираното от ответника адвокатско възнаграждение до минималния размер от 667,54 лв. В полза на „Енерго - Про Продажби” АД следва да се присъди и сумата от 220 лв. – депозит за вещо лице и свидетел.

Така мотивиран, Каварненският районен съд

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от П.П.А. с ЕГН **********, с адрес ***, срещу „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Варна,  район Владислав Варненчик, бул. ”Владислав Варненчик” № 258, Варна Таурс – Г, отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, за недължимост на сумата от 6 750,86 лв., представляваща начислена сума по корекционна процедура  за периода от 16.05.2017 г. до 15.05.2018 г., фактура № 0280912431/30.05.2019 г., за обект находящ се в гр. Ш., ул. „М.“ *, с клиентски № **** и абонатен № ****. 

ОСЪЖДА П.П.А. с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на„ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Варна,  район Владислав Варненчик, бул. ”Владислав Варненчик” № 258, Варна Таурс – Г, сумата от 887,54 лв. (осемстотин осемдесет и седем лева и петдесет и четири стотинки), представляваща сторените в настоящото производство съдебно-деловодни разноски, на основание чл. 78, ал. 3 от  ГПК.

РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ пред Добричкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

На основание чл. 7, ал. 2 от ГПК препис от решението да се връчи на страните. 

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ : ……………….