Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

 

гр.Каварна, 03.07.2017г.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и девети юни, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., разгледа докладваното от съдията Гр.д.№354/2017год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 08.04.2005г. брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, между А.  И.А.  с ЕГН ********** *** и М.В.А. с ЕГН ********** ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Съдът да допусне развода между съпрузите, без да издирва мотивите за това, поради настъпило сериозно и непоколебимо, взаимно съгласие за развод;

2./ Упражняването на родителските права спрямо роденото от брака дете В.А.А.А. с ЕГН **********, родена на ***г., се предоставя на майката М.В.А. с ЕГН **********;

3./ Местоживеенето на детето В.А.А.А. ще бъде при майката в Кралство ***, гр.***, обл.***, ул.***“, №**, ет.*, ап.*;

4./ Режимът на осъществяване на личните отношения между бащата А.И.А. с ЕГН ********** и детето В.А.А.А. се определя, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца, за времето от 9.00 часа в понеделник до 17.00 часа в неделя с преспиване при бащата, както и в продължение на пет дни през пролетната ваканция и пет дни през коледната ваканция, както и в продължение на тридесет дни през лятната ваканция, които да не съвпадат с определеното от майката време за почивка с детето, всяка четна година за Великденските и Новогодишните празници, всяка нечетна година за Коледните празници, както и винаги извън договорения режим, когато има съгласие на родителите за това. Родителите се съгласяват детето им да прекарва заедно с родителя-рожденик, рождения му ден, дори ако същия съвпада с режима на лични контакти на другия родител;

5./ Бащата А.И.А. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетното си дете В.А.А.А. с ЕГН **********, действаща чрез своята майка и законен представител М.В.А. с ЕГН ********** издръжка в размер на 200 /двеста/ лева месечно, платима от двадесето до тридесето число на текущия месец, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане. Заплащането на издръжката ще се превежда по банков път, като месечната сума ще бъде  превеждана по следната банкова сметка:  ***;

6./ Бащата А.И.А. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на детето си  В.А.А.А.  с ЕГН **********, действаща чрез своята майка и законен представител М.В.А. с ЕГН ********** половината (50%) от паричната стойност, която е необходима за записване и участие на детето в различни курсове, кръжоци, извънкласни занимания, както и за участието й в екскурзии, организирани от училището, в което учи или школата, която посещава. Необходимите парични средства ще бъдат превеждани по следната банкова сметка: ***;

7./ Съпрузите не притежават семейно жилище по смисъла на закона;

8./ След прекратяване на брака съпругата ще запази фамилното име на съпруга си –А.;

9./ След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг;

10./ По време на брака съпрузите са придобили лек автомобил марка „***“, модел „***“ с рег.№***, шаси №***. Така описаният автомобил след развода остава в дял и изключителна собственост на съпругата М.В.А. с ЕГН **********, като съпруга А.И.А. заявява, че няма имуществени претенции за собствеността на автомобила;

11./ По време на брака съпрузите са придобили лек автомобил марка „***“, модел „***“, с рег.№***  шаси №***. Така описаният автомобил след развода остава в дял и изключителна собственост на съпруга А.И.А., като съпругата М.В.А. с ЕГН ********** заявява, че няма имуществени претенции за собствеността на автомобила;

12./ Молителите декларират, че са поделили извънсъдебно останалите движими вещи и нямат претенции един към друг, като всеки е взел личните си вещи;

13./ Молителите заявяват, че след прекратяване на брака, личните влогове и банкови сметки остават в собственост на съпруга, който е титуляр на съответната сметка;

14./ Съдебно-деловодните разноски в производството по прекратяване на брака, представляващи държавни такси, се поемат от съпрузите, както са направени.

ОСЪЖДА А.  И.А.  с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна  държавна такса по иска за издръжка в размер на 144.00 лева /сто четиридесет и четири/, на основание чл.7, т.2 от Тарифата  за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА А.  И.А.  с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна  държавна такса по иска за развод в размер на 7.50 лева /седем и петдесет/ лева на основание чл.6, ал.3 от Тарифата  за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА М.В.А. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна  държавна такса по иска за развод в размер на 7.50 лева /седем и петдесет лева/, на основание чл.6, т.3 от Тарифата  за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………