Р   Е   Ш  Е   Н   И  Е

гр.Каварна,19.07.2019г.

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на дванадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш., разгледа докладваното от съдията Гр.д.№355/2019год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

         Молителите Д.С.А.-П. *** ЕГН ********** и П.Х.П. *** с ЕГН ********** твърдят, че са сключили граждански брак на **.05.19**г. От брака си имат родено едно дете Х.П. П.,роден на ***г. в гр.Добрич. Желаят да прекратят брака си по взаимно съгласие, като са постигнали споразумение по всички въпроси, касаещи прекратяването на брака. Представят писмено споразумение, подписано от двамата молители по реда на чл.51 от СК в следния смисъл:

         1./ Родителските права върху непълнолетното дете-Х.П. П.,роден на ***г. в гр.Добрич с ЕГН ********** с адрес *** се предоставят за упражняване на майката Д.С.А.-П. ЕГН **********;

         1.1/Местоживеенето на детето ще се намира при майката и на адреса на местоживеене ***.;

         2./Бащата П.Х.П. ще осъществява следния режим на лични отношения с детето: Х.П. П.-*** седмица от месеца,в дните: събота от 10.00ч. до 19.00ч. и в неделя от 10 до 19 часа без преспиване и по Коледните празници от 21 декември от 10.00ч. до 19.00ч. на 21 декември,първите 2/два/ дни по Великденските празници от 10 часа на първия ден без преспиване до 19.00ч. на втория ден,като през лятната ваканция на детето: първите 5 дни от месец юли всяка година,считано от 10 часа на първия ден до 19 часа на всеки ден и така до последните пет дни-5 число на този месец,без преспиване,който режим ще се осъществява винаги,освен когато детето е на ученически лагери или екскурзии,организирани от училище и по линия на извънкласна дейност в която то участва.Бащата е длъжен при осъществяване на режима на лични отношения с детето си,така както е посочено по-горе,като го взема от адреса на местоживеене на майката в началото на режима и да го връща на същия адрес в края на режима на негови разноски и в случай,че същия е в годно състояние,неопасно за живота и здравето на детето;

         3./Бащата ще заплаща ежемесечна издръжка на непълнолетното си дете Х.П. П. с ЕГН ********** на адрес *** в размер на 140/сто и четиридесет/ лева,считано от датата на завежданена настоящата молба за развод,лично със съгласието на неговата майка и законен представител Д.С.А.-П.,ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска,до отпадане на основанието за което се дължи;

         4./Семейното жилище-находящо се в с.Д. ** заедно с движимостите в него,се предоставя за безвъзмездно ползване на жената Д.А. до навършване на пълнолетие на непълнолетното дете и мъжът заявява,че няма никакви претенции към него,тъй като този имот и движими вещи са изцяло придобити с извънсемейни средства-лична собственост на жената и баща и,в следствие извършена пълна трансформация на имуществото,собственост на майката и бащата на жената преди бракът и с мъжът и,на основание чл.23 от СК;

         5./След развода жената ще продължи да носи предбрачното си фамилно име-А. и мъжът дава съгласие за това;

         6./П.Х.П. с ЕГН ********** заявява,че дава съгласие на жената на основание чл.127а от СК пред органите на МВР за пътуване на детето им неограничено до страни на ЕС и обратно,както и упълномощава същата да подава всякакви молби,заявления,както и да вади и получава всякакви лични документи,както и задграничен паспорт за непълнолетното им дете Х.П. П. с ЕГН ********** на адрес ***,колкото пъти е необходимо;

         7./Страните заявяват,че след развода няма да си дължат издръжка един на друг;

         8./Страните декларират,че нямат придобито никакво движимо и недвижимо имущество през време на брака с общи средства;

         9./Държавните такси по развода и окончателните държавни такси се поемат от страните по равно;

         10./Изтеглените през време на брака кредити на името на П.Х.П. ще продължат да се плащат изцяло от титуляра на кредита,посочен по горе и същия заявява,че няма никакви претенции към другата страна Д.С.А.-П..

         В съдебно заседание молителите се явяват лично, поддържат молбата и постигнатото споразумение.

         След преценка на представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

         На 29.05.1999г. в гр.Добрич, Д.С.А.-П. *** ЕГН ********** и П.Х.П. *** с ЕГН **********   са сключили граждански брак пред длъжностното лице по гражданското състояние. За сключеният брак е съставен **. От удостоверението за раждане, съставено въз основа на Акт № **се установява, че от брака си страните имат родено едно дете Х.П. П. с ЕГН **********.Понастоящем Х.П. П. с ЕГН ********** е ученик в професионална гимнацзия по ветеринарна медицина в гр.Добрич,видно от представеният по делото  социален доклад, съгласно чл.15, ал.6 от ЗЗДет.

         От социалния доклад става ясно още, че с прекратяването на брака, родителите на Х.П. П. с ЕГН **********  въпреки допуснатата раздяла показват желание за сътрудничество и поддържане на активна родителска връзка по въпроси свързани с развитието и здравето на детето.

         При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

         С оглед изразеното и подържано лично, сериозно и непоколебимо, взаимно съгласие, относно прекратяването на брака, съдът намира, че не следва да се изследват мотивите на молителите за прекратяването на брака им и той следва да бъде прекратен на основание чл.50 от СК.

         Постигнатото между съпрузите споразумение съдът преценява като законосъобразно, непротиворечащо на закона и морала, поради което то следва да бъде утвърдено.

         На основание чл.6 т.3 от ТДТКССГПК,съдът определя окончателна държавна такса за прекратяване на брака в размер на 40 лева,която съобразно уговорката между молителите,следва да се заплати от съпрузите поравно.На основание чл.405 ал.5 от ГПК във връзка с чл.11 от ТДТКССГПК всеки от съпрузите следва да бъде осъден да заплати държавна такса по 5 лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

         Молителят П.Х.П. с ЕГН **********  следва да заплати и държавна такса относно определената издръжка, която е в размер на 100,80/сто лева и осемдесет стотинки/ лева, съгласно чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК

         Мотивиран от изложеното, съдът

Р   Е  Ш   И:

         ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на **.05.19**г. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Добрич-град граждански брак между Д.С.-А.П. *** ЕГН ********** и П.Х.П. *** с ЕГН **********,на основание чл.50 от СК.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

         1./ Родителските права върху непълнолетното дете-Х.П. П.,роден на ***г. в гр.Добрич с ЕГН ********** с адрес *** се предоставят за упражняване на майката Д.С.А.-П. ЕГН **********;

         1.1/Местоживеенето на детето ще се намира при майката и на адреса на местоживеене ***.;

         2./Бащата П.Х.П. ще осъществява следния режим на лични отношения с детето: Х.П. П.-*** седмица от месеца,в дните: събота от 10.00ч. до 19.00ч. и в неделя от 10 до 19 часа без преспиване и по Коледните празници от 21 декември от 10.00ч. до 19.00ч. на 21 декември,първите 2/два/ дни по Великденските празници от 10 часа на първия ден без преспиване до 19.00ч. на втория ден,като през лятната ваканция на детето: първите 5 дни от месец юли всяка година,считано от 10 часа на първия ден до 19 часа на всеки ден и така до последните пет дни-5 число на този месец,без преспиване,който режим ще се осъществява винаги,освен когато детето е на ученически лагери или екскурзии,организирани от училище и по линия на извънкласна дейност в която то участва.Бащата е длъжен при осъществяване на режима на лични отношения с детето си,така както е посочено по-горе,като го взема от адреса на местоживеене на майката в началото на режима и да го връща на същия адрес в края на режима на негови разноски и в случай,че същия е в годно състояние,неопасно за живота и здравето на детето;

         3./Бащата ще заплаща ежемесечна издръжка на непълнолетното си дете Х.П. П. с ЕГН ********** на адрес *** в размер на 140/сто и четиридесет/ лева,считано от датата на завежданена настоящата молба за развод,лично със съгласието на неговата майка и законен представител Д.С.А.-П.,ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска,до отпадане на основанието за което се дължи;

         4./Семейното жилище-находящо се в с.Д. ** заедно с движимостите в него,се предоставя за безвъзмездно ползване на жената Д.А. до навършване на пълнолетие на непълнолетното дете и мъжът заявява,че няма никакви претенции към него,тъй като този имот и движими вещи са изцяло придобити с извънсемейни средства-лична собственост на жената и баща и,в следствие извършена пълна трансформация на имуществото,собственост на майката и бащата на жената преди бракът и с мъжът и,на основание чл.23 от СК;

         5./След развода жената ще продължи да носи предбрачното си фамилно име-А. и мъжът дава съгласие за това;

         6./П.Х.П. с ЕГН ********** заявява,че дава съгласие на жената на основание чл.127а от СК пред органите на МВР за пътуване на детето им неограничено до страни на ЕС и обратно,както и упълномощава същата да подава всякакви молби,заявления,както и да вади и получава всякакви лични документи,както и задграничен паспорт за непълнолетното им дете Х.П. П. с ЕГН ********** на адрес ***,колкото пъти е необходимо;

         7./Страните заявяват,че след развода няма да си дължат издръжка един на друг;

         8./Страните декларират,че нямат придобито никакво движимо и недвижимо имущество през време на брака с общи средства;

         9./Държавните такси по развода и окончателните държавни такси се поемат от страните по равно;

         10./Изтеглените през време на брака кредити на името на П.Х.П. ще продължат да се плащат изцяло от титуляра на кредита,посочен по горе и същия заявява,че няма никакви претенции към другата страна Д.С.А.-П..

         ОСЪЖДА Д.С.-А.П. ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на Държавата,по сметка на Каварненски Районен съд,държавна такса за допускане на развод по взаимно съгласие в размер на 20/двадесет/ лева,на основание чл.6 т.3 от Тарифа за държавните такси които се събират от съдилищата по ГПК,както и 5/пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист.

         ОСЪЖДА П.Х.П. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на Държавата,по сметка на Каварненски Районен съд,държавна такса за допускане на развод по взаимно съгласие в размер на 20/двадесет/ лева,на основание чл.6 т.3 от Тарифа за държавните такси които се събират от съдилищата по ГПК,както и 5/пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист.

         ОСЪЖДА П.Х.П. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на Държавата,по сметка на Каварненски Районен съд,държавна таксаотносно определената издръжка, която е в размер на 100.80/сто лева и осемдесет стотинки/лева,съгласно чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, по сметка на КРС.

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.330 ал.5 от ГПК.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………