Р   Е  Ш  Е Н   И   Е

 

Гр.Каварна, 15.05.2017г.

 

В И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на деветнадесети април, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №357/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба, с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД.

Постъпила е искова молба с вх.№2701/31.08.2016г., подадена от “СОНИК СТАРТ” ООД, ЕИК:***, със седалище и адрес на управление гр.С., ж.к. „Д.“ ***, със законен представител М.И.М.-Г., действаща чрез пълномощника си адв.М.П.,******, с адрес: гр.Каварна, ул.“Д.“ №** представлявана от Кмета Нина Георгиева Ставрева

В исковата молба се излага, че „СОНИК  СТАРТ“ ООД  е дружество, вписано в регистъра воден към Агенция за социално подпомагане, като доставчик на социална услуга „Център за обществена подкрепа“. Съгласно нормите на Закона за социално подпомагане и решение на Общински съвет град Каварна, дружеството-ищец е сключил на 30.06.2014г. с Община Каварна договор за управление на социални услуги с наименование „Център за обществена подкрепа“, със срок на договора 10  години, считано от датата на фактическото стартиране на социалните дейности.

Твърди се, че със Заповед № РД 01-889/23.07.2014г. издадена от Агенция за социално подпомагане, е открит Център за обществена подкрепа в град Каварна, ул.“Стефан Караджа“ №35, с капацитет 25 места, като капацитетът се определя и одобрява от Общинския съвет. Дейността на ЦОП се финансирала от Републиканския бюджет, според установени в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Средствата били целеви и постъпвали в общинския бюджет с цел финансиране на одобрените социални услуги. Съгласно чл.5 от сключения договор възложителят Община Каварна следвало да превежда на изпълнителя „Соник старт“ ООД дължимите месечни плащания до 10-то число на месеца, следващ отчетения, след представяне на фактура, технически и финансов отчет. В рамките на тези отношения и спазвайки условията за извършване на целева дейност и финансирането й били издадени от изпълнителя фактури на обща стойност 17 906.25 лева за социалната услуга, извършена през месеците май, юни и юли 2016г., а сумите били по фактури : №0000000498/03.05.2016г. на стойност 5 968.75 лева; по фактура №0000000512/01.06.2016г. на стойност 5 968.75 лева и по фактура №0000000529/01.07.2016г. на стойност 5 968.75 лева.

Ищецът сочи, че от м.януари не е постъпвало плащане по издадените от него фактури, като през м.март дружеството изпратило писмо до Община Каварна с изх.№КВН№107/28.03.2016г. относно неразплащането с целеви средства по целево направление по Договор за управление на социални услуги. От м.януари и до настоящия момент „Соник стар“ООД финансирал със собствени средства ЦОП Каварна и следвало средствата да бъдат възстановени. Освен това ищецът сочи, че с оглед доброволното уреждане на спора е изпратило нотариална покана до Община Каварна, като в замяна общината отправила шестмесечно предизвестие за прекратяване на договора. За основание било посочено, че дружеството предоставя социалните услуги неефективно. Ищецът счита това твърдение на ответника за голословно, като посочва, че е иницирало проверка по компетентност за ефикасно предоставяне на социални услуги в общността. От извършената проверка на РДСП Добрич и Дирекция Социално подпомагане гр.Каварна било установено, че програмите и дейностите в ЦОП Каварна са полезни за потребителите и са доказали своята ефективност. Въпреки това Община Каварна, като възложител по договора не е превела дължимите суми по месеци.

Моли съда да постанови решение, с което да осъди Община Каварна, представлявана от Кмета Нина Ставрева да заплати на „Соник стар“ООД, представлявано от М.И.М.-Г., сумата от          17 906.25 лева, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане, както и съдебно-деловодните разноски.

В срока по чл.131, ал.1 ГПК ответникът не депозира писмен отговор, не представя доказателства и не прави доказателствени искания. В І с.з. се явява юрисконсулт М.Атанасова, която заявява, че ответника желае да постигне спогодба с ищеца по отношение на главния иск, но по отношение на мораторната лихва, същата да бъде в по-малък размер. В следващи с.з. не се явява представител на ответната община, която да вземе становище по предявените искове.

Каварненският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, съобразно разпоредбата на чл.235 от ГПК, намира за установено от фактическа страна следното:

Безспорно между страните е налице сключен договор, който след Заповед №ЗД01-889/23.07.2014г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в гр.Каварна е открит Център за обществена подкрепа с капацитет 25 места.

От представения договор за управление на социални услуги от 30.06.2014г. между ответника като възложител и ищеца като изпълнител е видно, че „Соник Стар“ ООД е поело задължение да управлява социалните услуги в Център за обществена подкрепа – ЦОП на територията на Община Каварна. Условията по договора са определени между страните и вписани в самия договор, като чл.3, ал.2 от договора предвижда, че размерът на средствата за финансиране изпълнението на предмета на договора за всяка следваща година се определя с Анекс между страните, а самото финансиране по договора се извършва от държавния бюджет на РБългария за съответната финансова година съобразно натурални показатели и стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности.

В договора е уредено и начина на плащане на извършените социални услуги, според чл.5, ал.1 от договора възложителя следва да преведе на изпълнителя дължимите месечни плащания до 10-то числи на месеца следващ отчетения, след представяне на фактура и технически и финансов отчет. Такива фактури с №00000000498 от 03.05.2016г. №0000000512/01.06.2016г. и фактура №0000000529/01.07.2016г. са издадени и изпратени на общината за заплащане, чрез куриер „Спиди“. Фактурите са придружени с финансов и технически отчет за м.май, м.юни и м.юли, за които са издадени фактурите. Тъй като до 10-то число сумите по фактурите тези и предходни не са изплатени на ищеца, до кмета на община Каварна е изпратено писмо с изх.№104/28.03.2016г. с предупреждение, че представляващия „Сонк Стар“ ООД ще сезира Агенция за социално подпомагане, Агенция за държавна финансова инспекция, Сметна палата, Държавна агенция за закрила на детето и др. институции, при неизпълнение на договора от страна на общината. Подобно писмо е изпратено и до Председателя на Общинския съвет гр.Каварна. Въпреки това, плащане по фактурата не е извършено. Изпратена е Нотариална покана от „Соник Стар“ ООД за заплащане на сумите по договора от м.януари до м.април 2016г., но и след тази покана плащане не е извършено. Последвало е Предизвестие за прекратяване на договора за управление на социални услуги от 30.06.2014г., с изх.№РД-01-2923/17.05.2016г., с което Общината е прекратила договора със „Соник Стар“ ООД. Освен това с писмо изх.№РД-01-5790/15.05.2016г. Община Каварна е уведомила ищеца, че желае за в бъдеще социалните услуги да се извършват от общинска фирма

След като ответника не е заплатил издадените фактури за м.май и м.юни, а и предходни фактури, ищеца с писмо изх.№КСЧ-246/09.06.2016г. е сигнализирал Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане. С писмо изх.№26-00-0008/05.07.2016г. Агенцията за социално подпомагане е указала, че сумата по фактурата следва да бъде изплатена след като в периода реално е извършвана социална дейност.

Извършваната дейност в ЦОП Каварна се доказа и от разпита на свидетелката С.Е.Н.-П., която е работила по договор с фирма „Соник Стар“ в центъра и е получавала заплата за работата си.

От заключението на вещото лице по изготвената и приета по делото съдебно-счетоводна експертиза се установи, че посочените три фактури не са регистрирани и не е налице формирано задължение към доставчика „Соник Стар“ ООД в община Каварна. Не е налице плащане от Община Каварна по процесните три фактури. Въпреки това ищеца представи писмени доказателства от които е видно, че фактурите са изпратени до общината чрез куриер „Спиди“.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Безспорно се установи, че между страните е бил налице валидно сключен договор за управление на социални услуги и ответника по този договор е имал задължение да изплаща на изпълнителя-ищец извършената за месеца дейност. Установи се също така, че ответника не е заплащал сумата по издадената за м.май 2016г. фактура №0000000498 сума в размер на 5968.75 лева сума за м.юни фактура №0000000512 и за м. юли фактура №0000000529 двете за сумата от 5968.75 лева. Напротив дори самото изявление на представителя на ответника, че общината желае постигане на спогодба относно изплащане на сумите говори за едно признаване на дължимата сума. Несъгласие на ответната община има единствено по отношение на мораторната лихва, която по настоящото дело не е начислявана, тъй като е предявен осъдителен иск, непосредствено след издаване на фактурите.

В предвид всичко изложено главния иск на ищеца „Соник Стар“ ООД се явява основателен и като такъв следва да бъде уважен.

При този изход на спора и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, в полза на ищеца следва да се присъдят сторените съдебно-деловодни разноски, които съгласно приложен списък, представен по реда на чл.80 от ГПК са в общ размер на 2153.75  лева, от които 717.75  лева заплатена държавна такса, 155.00 лева депозит за вещо лице и 1280.00 лева адвокатско възнаграждение.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА Община Каварна, ЕИК ****, с адрес: гр.Каварна, ул.“Д.“ №** представлявана от Кмета Нина Георгиева Ставрева, ДА ЗАПЛАТИ на  кредитора “СОНИК СТАРТ” ООД, ЕИК:***, със седалище и адрес на управление гр.С., ж.к. „Д.“ ***, със законен представител М.И.М.-Г., сумата от 17 906.25 (седемнадесет хиляди деветстотин и шест лева и двадесет и пет стотинки) лева, представляваща неплатена сума по фактура №00000004988/03.05.2016г.,  по фактура №0000000512/01.06.2016г. и по фактура №0000000529/01.07.2016г., дължими  по договор за управление на социална услуга за м.май, м.юни и м.юли 2016г., с доставчик на фактурата „Соник Стар“ООД, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 31.08.2016 г. до окончателното плащане и сумата.

 ОСЪЖДА Община Каварна, ЕИК ****, с адрес: гр.Каварна, ул.“Д.“ №** представлявана от Кмета Нина Георгиева Ставрева, ДА ЗАПЛАТИ на “СОНИК СТАРТ” ООД, ЕИК:***, със седалище и адрес на управление гр.С., ж.к. „Д.“ ***, със законен представител М.И.М.-Г., сумата от 2153.75  (две хиляди сто петдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки) лева,  представляваща сторените по настоящото дело съдебни разноски.

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Добричкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.       

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………