Р Е Ш Е Н И Е

№120

гр.Каварна, 20.10.2017 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на двадесет и първи септември през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е.ПАНЧЕВА

 

при секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора ……….……….......… като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. №358  по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 от СК.

**********************************************************   

**********************************************************

Така мотивиран и на основание чл.330, ал.3 ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл.50 от СК, сключения на 24.02.2006 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр.Каварна, граждански брак между Т.Ж.Х., с ЕГН ********** и Б.Ю.Х., с ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак №***.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл.51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА,  че  двамата съпрузи желаят да прекратят брака си с развод, без съда да издирва мотивите за прекратяването и без да се произнася  по въпроса за вината.

ПОСТАНОВЯВА, че упражняването на родителските права по отношение на непълнолетните деца Р.Т.Х., с ЕГН ********** и Е.Т.Х., с ЕГН ********** се предоставят на бащата Т.Ж.Х., като ще живеят при него в село ***“ № 8.

ПОСТАНОВЯВА, че на майката Б.Ю.Х. се определя режим на лични  контакти  с  непълнолетните  деца  Р.Т.Х. и Е.Т.Х.,*** и трета седмица от месеца, за времето от 10.00 ч. в събота до 16.00 часа в неделя, със задължение на майката да ги взема и връща от и в дома на бащата, както и  двадесет дни  през лятото, когато бащата  не ползва платен годишен отпуск.

ПОСТАНОВЯВА, че майката Б.Ю.Х. ще заплаща месечна издръжка в полза на децата Р.Т.Х. и Е.Т.Х., чрез техния  баща и законен представител Т.Ж.Х.,  в размер на 120,00 лева (сто и двадесет), за всяко едно от децата, считано от 01.11.2017г., ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване.

ПОСТАНОВЯВА, че майката Б.Ю.Х. дава съгласие за издаване на необходимите документи – паспорти за пътуване в чужбина на децата Р.Т.Х., с ЕГН ********** и Е.Т.Х., с ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА, че майката Б.Ю.Х.  дава съгласие децата Р.Т.Х., с ЕГН ********** и Е.Т.Х., с ЕГН ********** да пътуват с баща си или посочено от него лице в рамките на Европейския съюз, до навършване на пълнолетие на всяко едно от децата.

ОБЯВЯВА, че съпрузите по време на брачното им съжителство нямат  придобит недвижим имот.

ОБЯВЯВА,  че  движимите вещи са поделени между съпрузите.

ОБЯВЯВА, че съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Б.Ю.Х. да възстанови предбрачното си фамилно име - Щ..

ОСЪЖДА Б.Ю.Х., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна сумата от 182.80 лв. (сто осемдесет и два лева и осемдесет стотинки), от които 10.00 лв. държавна такса по допускане на развода и 172.80 лева държавна такса върху определения размер издръжка.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………