Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

 

гр.Каварна, 18.04.2017г.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на тринадесети април, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., разгледа докладваното от съдията Гр.д.№360/2016ггод. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.49,ал.1 от СК.

Постъпила е искова молба с вх.№2708/01.09.2016г. от П.Б.П. с ЕГН ********** ***, чрез адв.М.К., съдебен адрес:***, против В.А.П. с ЕГН **********, с адрес: ***.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

С оглед на всичко изложено, съдът следва да отбележи, че отхвърля предявения насрещен иск с правно основание чл.127 от СК като неоснователен и недоказан.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 09.05.2016г. брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, между П. Б. П. с ЕГН ********** *** и В.А.П. с ЕГН ********** ***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето В. П.Б. с ЕГН ********** при неговия баща на адрес: ***.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето В. П.Б. с ЕГН ********** на бащата П. Б. П. с ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения на майката В.А.П. с детето В. П.Б., както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя и през лятната ваканция – 20 дни, когато бащата не е в платен годишен отпуск.

ПОСТАНОВЯВА съпругата, след влизане на решението в сила, да носи предбрачното си фамилно име М..

ОСЪЖДА В.А.П. с ЕГН ********** ***, да заплаща на сина си В. П.Б. с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен родител П.Б.П., месечна издръжка в размер на 110.00 /сто и десет / лева, считано от 01.09.2016г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, с падеж първо число на всеки месец, за който се дължи издръжката, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА В.А.П. с ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса върху така определения размер на издръжката в размер на 158.40 /сто петдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева, в полза на Каварненски районен съд.

ОСЪЖДА В.А.П. с ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса за развода в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева в полза на Каварненски районен съд.

ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ЧАСТТА НА ПРИСЪДЕНАТА ИЗДРЪЖКА.

ОТХВЪРЛЯ предявения от В.А.П. с ЕГН ********** ***, срещу П. Б. П. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл.127 от СК, с който се иска предоставяне упражняването на родителските права по отношение на детето В. П.Б. с ЕГН ********** на майката, като на бащата се определи режим на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа на съботния ден до 16.00 часа на неделния ден, с преспиване, както и по всяко друго време, по взаимно съгласие на бащата и майката, определяне местоживеене на детето при майката, на адрес: гр.****, ул.“***“, №** и бащата П. Б. П. да заплаща месечна издръжка на детето в размер на 150.00 лева, считано от датата на предявяване на насрещния иск.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Добрички окръжен съд.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………..