О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на шестнадесети май,  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като обсъди Гр.Д №361 по описа за 2016год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Производството по делото е образувано по искова молба с вх.№2723 / 02.09.2016г., подадена от Н.И.К. с ЕГН ********** и Т.И.К. с ЕГН **********, двамата чрез адв.Л.Ш. ***, срещу „***“ ООД, ЕИК ***, представлявано от В.В.П., „*** БГ“ ЕООД, ЕИК ***, представлявано от П.Д. Дянков и П.Ж.Г. „***“ ЕООД, ЕИК ***, представлявано от П.Д.Д., М.Д.К. с ЕГН **********, А.А. – С., гражданин на Румъния, А. Лауренциу А.,***, представлявана от Кмета Нина Ставрева. С исковата молба ищците са предявили искове за нищожност на административни актове и правни сделки, иск за делба на наследствени имоти.

С разпореждане №992 от септември 2016г., съдът е оставил без движение исковата молба с указания до ищците за изправяне на нередовностите. Уточняваща молба е постъпила на 12.10.2016г.  като указанията на съда не са изпълнени в цялост – не са посочени ответници по исковете за нищожност, не е заплатена дължимата държавна такса, не са индивидуализирани имотите. Въпреки това съдът е дал   ход на молбата и е издал  разпореждане по чл.131 от ГПК. При връчване на ответниците на разпореждането по чл.131 от ГПК и след постъпване на писмен отговор от А. Андрий С., гражданин на Румъния става ясно, че брат му А. Лауренциу А. е починал на 27.08.2016г., преди завеждане на исковата молба. На ищците е указано с Разпореждане №20/08.01.2018г. /за оставяне на делото без движение/ да представят удостоверение за наследници на починалия ответник, като посочат неговите правоприемници  и техните адреси за призоваване. От получаване на това разпореждане – 09.02.2018г., ищците многократно са искали от съда продължаване на срока за изправяне на нередовностите. Срокът на последното продължаване на срока е изтекъл на 07.05.2019г., като през това време ищците не са посочили надлежните ответници и не са изпълнили разпореждане №992/2016г. на съда.

При така изложеното настоящият състав намира, че за периода от завеждане на исковата молба в съда и до днес, ищците са имали възможност да посочат надлежните ответници, с точните им адреси, както и да индивидуализират исковете за нищожност, да посочат цената на исковете и да заплатят дължимата държавна такса, което въпреки дадените указания и многократното продължаване на срока не е сторено. В този смисъл исковата молба е останала нередовна съгласно императивните изисквания на чл.127, ал.1, т.2 и т.3 от ГПК, поради което производството по делото следва да бъде прекратено на основание чл.129, ал.3 от ГПК.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

        

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. №361  по описа за 2016г. на Каварненски районен съд.

ВРЪЩА на Н.И.К. с ЕГН ********** и Т.И.К. с ЕГН **********, двамата чрез адв.Л.Ш. ***, искова молба вх.№ 2723/02.09.2016год.

Определението подлежи на обжалва с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

                                              

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................