О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на седемнадесети юли през двехиляди и седемнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д № 361/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело № 361/2017 г. е образувано на 15.06.2017 г. на основание подадена искова молба с правно основание чл.139, във вр. с чл.140, ал.1, т.1 от СК, от З.Г.П., чрез пълномощника й адв.И.Р. от ДАК, срещу С.Д.Т., за присъждане на издръжка, дължима от низходящ.

С писмена молба вх. № 2612/17.07.2017 г., преди провеждане на първото заседание по делото, ищецът З.П. е заявила, че оттегля изцяло подадената искова молба, по която е образувано гр.д. № 361/2017г. по описа на КРС.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на молба и на основание чл.232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 ГПК, производството по Гр.Д № 361/2017 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано по искова молба с правно основание чл.139, във вр. с чл.140, ал.1, т.1 от СК, подадена от З.Г.П., ЕГН **********, с адрес ***, срещу С.Д.Т., ЕГН **********, с адрес ***.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………