Р    Е   Ш    Е    Н    И   Е

 

гр.Каварна, 23.08.2019год.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на осми август,  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ***, разгледа докладваното от съдията Гр.д.№361/2019год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.127, ал.1 от СК.

Образувано е по молба на Д.Е.К. с ЕГН ********** *** и Р.Е.К. с ЕГН ********** ***, с която молят да бъде утвърдено постигнатото между тях споразумение, относно упражняването на родителските права по отношение на малолетните деца -  Р.Р.К., родена на ***г. и Д.Р. К., роден на ***г., местоживеенето на децата, личните отношения и тяхната издръжка.

Съдът като взе предвид становищата на страните и прецени събрания доказателствен материал, поотделно и в съвкупност, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

Д.Е.К. с ЕГН ********** и Р.Е.К. с ЕГН **********, са родители на децата Д.Р.К. с ЕГН **********, роден на ***г. и Р.Р.К. с ЕГН **********, родена на ***г. Постигнали са споразумение относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения с тях и издръжката им.

От извършената проверка на постигнатото споразумение съдът констатира, че то е изчерпателно и законосъобразно, не противоречи на закона и съответства на интересите на децата. Поради това съдът прие, че споразумението следва да бъде утвърдено.

Така мотивиран, Каварненският районен съд

 

 

Р    Е    Ш    И  :

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.Е.К. с ЕГН ********** и Р.Е.К. с ЕГН ********** споразумение по чл.127, ал.1 от СК, съгласно което:

Родителските права по отношение на малолетното дете Р.Р.К. с ЕГН ********** се предоставят за упражняване от майката Д.Е.К., като за бащата Р.Е.К. се определя режим на лични контакти, както следва: всяка първа събота и неделя от месеца с приспиване, като майката Д.Е.К. следва да предава детето на неговия баща до 20.00 часа на петъчния ден в гр.Каварна, а бащата Р.Е.К.  да предава детето на неговата майка до 17.00 часа на неделния ден в гр.Каварна, ведно с двадесет дни през летния сезон, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и през коледните празници на всяка нечетна календарна година и през новогодишните празници за всяка четна календарна година, както и по всяко друго време при постигнато съгласие на двамата родители.

Родителските права по отношение на малолетното дете Д.Р.К. с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на бащата Р.Е.К., като за майката Д.Е.К. се определя режим на лични контакти, както следва: всяка трета събота и неделя от месеца с приспиване, като бащата Р.Е.К. следва да предава детето на неговата майка до 20.00 часа на петъчния ден в гр.***,  майката Д.Е.К. да предава детето на неговия баща до 17.00 часа на неделния ден в гр.***, ведно с двадесет дни през летния сезон, когато бащата не е в платен годишен отпуск, както и през коледните празници на всяка четна календарна година и през новогодишните празници за всяка нечетна календарна година, както и по всяко друго време при постигнато съгласие на двамата родители.

ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕ на детето Р.Р.К. с ЕГН ********** на адреса на майката в гр.***, обл.***, бул.***“, №**.

ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕ на детето Д.Р.К. с ЕГН ********** на адреса на бащата, който е гр.***, обл.***, ул.“***“, №**.

Бащата Р.Е.К. с ЕГН ********** *** ще заплаща месечна издръжка на детето Р.Р.К. с ЕГН **********, чрез неговата майка Д.Е.К.,  в размер на 200,00 (двеста) лева, считано от датата на постигане на настоящото споразумение, при падеж двадесето число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със следващата се законна лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпване на законно основание за нейното изменяване или прекратяване.

Майката Д.Е.К. с ЕГН ********** *** ще заплаща месечна издръжка на детето Д.Р.К. с ЕГН **********, чрез неговия баща Р.Е.К.,  в размер на 200,00 (двеста) лева, считано от датата на постигане на настоящото споразумение, при падеж двадесето число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със следващата се законна лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпването на законно основание аз нейното изменяване или прекратяване.

ОСЪЖДА Д.Е.К. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна сумата от 144,00 (сто четиридесет и четири) лева, представляващи държавна такса по делото, съобразно определения размер на издръжката.

ОСЪЖДА Р.Е.К. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна сумата от 144,00 (сто четиридесет и четири) лева, представляващи държавна такса по делото, съобразно определения размер на издръжката.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………