О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на тридесет и първи януари, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №362/2016г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.129, ал.3 от ГПК.

Граждански дело №362/2016г. е образувано по искова молба с вх.№2726/02.09.2016г. подадена от В.А.К. с ЕГН **********  против С.Е.Д. с ЕГН **********. Искът е с правно основание чл.127, ал.2 от СК.

С разпореждане №982 от 07.09.2016г., съдът е разпоредил ответника да представи отговор по чл.131 от ГПК. Призовката, ведно с разпореждането са върнати в цялост с отбелязване от длъжностното лице по призоваванията, че лицето не пребивава на посочения адрес, а е в чужбина. С Разпореждане №1067/04.10.2016г. съдът е разпоредил ищеца да представи адресна справка за ответника. От представените удостоверения за постоянен и настоящ адрес става ясно, че адреса на ответника е с.***, общ.Каварна, ул.“шеста, №4. Исковата молба и доказателствата са изпратени за връчване на този адрес. Призовката е върната в цялост, с отбелязване от длъжностното лице по призоваванията , че входната врата е заключена, залепено е уведомление. На основание чл.47, ал.6 от ГПК, призовката е приложена към делото и се счита за редовно връчена, а на ответника с Определение №390/22.11.2016г. е допуснато процесуално представителство. На ищеца е указано в едноседмичен срок да заплати депозит на ответника за назначаване на служебен адвокат – процесуално представителство.

В срока депозита не е заплатен, което налага де се приложи чл.129, ал.3 от ГПК.

 С оглед неизпълнението на указанията на съда и в срок, и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът следва да върне молбата на ищеца, като прекрати производството по гр.д.№362/2016г. по описа на Районен съд Каварна.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА молба с вх.№2726/02.09.2016г.  на ищеца В.А.К. с ЕГН ********** ***, чрез адв.Л.Н., съдебен адрес: ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№362/2016г. по описа на Районен съд Каварна.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от връчването му на молителите.

 

 

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………