Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Каварна / 07.08.2019 г.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд в публично заседание на единадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА     

 

при участието на секретаря Е.Ш. и в присъствието на прокурора Стефан Пенчев, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 363 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство е по чл. 28 вр. с чл. 26, вр. с чл. 31 от ЗЗДетето. Образувано е по молба на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Каварна за настаняване на детето В.Р.Б. с ЕГН **********  в професионалното приемно семейство на В.Д.А. за срок до допускане на осиновяване или навършване на пълнолетие, а ако учи до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст.

В молбата се излага, че детето В. е родено на ***г. от съвместното съжителство на Е.З.А. и Р.Б.И.. След неочакваната загуба на единия родител – бащата Р.Б., който е починал внезапно на 02.01.2017 г. и невъзможността на майката поради здравословното й състояние да обгрижва децата, В.  е изведена от биологично си семейство и е настанена в професионално приемно семейство с Решение № 28/31.05.2018 г. на РС Каварна, за срок от една година.

На 31.05.2019г. е изтекъл срока на предприетата мярка за закрила, като към тази дата не са били налице обстоятелства за връщане на детето при неговата майка, предвид липсата на желание и възможности от нейна страна да обгрижва дъщеря си в новото си семейство. Емоционалната връзка между майката и детето е прекъсната, като А. се е дезинтересирала напълно от грижите за непълнолетната и не е способна да осигури условия за физическото и психическото развитие както на В., така и на другите си три деца. Детето няма близки и/или роднини, които да са заявили готовност и желание да поемат грижите за нея. Поради тези причини непълнолетната е вписана в регистъра за деца за пълно осиновяване, а след изчерпване на възможностите за национално осиновяване, детето е вписано и в регистъра за международно осиновяване.

С оглед задоволяване потребностите на детето и осигуряване на сигурна и спокойна семейна среда за здравословното му физическо и психоемоционално състояние, като единствена алтернатива на биологичната среда, до допускане на осиновяване се явява продължаване на настаняването на детето в приемното семейство на В.А., с която живее от 18.12.2017г. и е създало емоционална връзка на доверие от една страна, а от друга с продължаване на настаняването би се гарантирала емоционалната му близост с рождената му сестра М., която е настанена в същото приемна семейство. 

В съдебно заседание Дирекция “Социално подпомагане” гр. Каварна чрез Директора И.В., поддържа молбата с оглед на установената липсата на възможност за отглеждане на детето от биологичния му родител, както и на близки, които да го обгрижват.

Законният представител на В., родителят Е.А. не се явява в съдебно заседание и не изразява становище по искането за настаняване на детето.

Заинтересованото лице В.Д.А. в съдебно заседание заявява, че В. и сестра й М. живеят при нея от 18.12.2017  г., като и двете са много добре адаптирани в нейното семейство, чувстват се спокойни и щастливи. През време на съвместното им съжителството не е срещала трудности, т.к. децата я слушат, посещават училище и се съобразяват с определените от нея правила. Твърди, че разполага с условия и желание за отглеждането им в нейното семейство. 

Представителят на Районна прокуратура Каварна изразява положително становище по искането, като счита, че в интерес на детето В. е да бъде продължено настаняването му в приемното семейство на В.А..

Изложената в молбата фактическа обстановка отговаря и се подкрепя изцяло от приложените по делото писмени доказателства – удостоверение за раждане, изд. въз осн. на акт за раждане № **/22.04.2004г. на община Каварна, заповед № ЗД/Д-ТХ-К-009/31.05.2019 г. на Д „СП” Каварна; социален доклад изготвен на 30.05.2019 г. от Д ”СП” Каварна и социално проучване от 30.05.2019 г. изготвен от Д „СП” Вълчи дол; препис-извлечение от акт за смърт № 1/02.01.2017 г.; заповед № ЗД ПГ 01/0016 от 14.10.2015 г. на РД „СП” Добрич.

Изслушано по делото в присъствието на социален работник, детето В. сподели, че се чувства много добре в семейството на леля В. и иска да остане заедно със сестра си М. да живеят при нея.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Искането е допустимо, като направено по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗЗДет. от оправомощено за това лице Директора на Д"СП" гр.Каварна.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗЗДет всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и за защита на неговите права и интереси. В настоящия казус е безспорно, че лицето, по отношение на което се иска прилагането на мярка за закрила по реда на чл. 26, ал. 1 ЗЗДет. е „Дете” по смисъла на чл. 2 от този закон.

Законодателят е предвидил различни административни и съдебни мерки за закрила на детето (чл. 4 от ЗЗДет.), включващи както мерки за закрила и съдействие в семейната среда, така и такива, свързани с настаняването му извън семейството. Предвиждайки мерки за закрила чрез настаняване на дете извън семейството, законодателят се е ръководел от принципа, че интересите на детето, грижата за правилното му възпитание и отглеждане, са приоритетни пред необходимостта детето да израства и живее с родителите, респ. настойниците/попечителите си.

Според чл. 25, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗЗДет. може да бъде настанено извън семейството дете, чиито родители са починали или се намират в трайна невъзможност да го отглеждат. По делото се събраха доказателства, че бащата на детето е починал, а майката трайно не полага грижи, поради недоброто си физическо и материално състояние. Детето няма близки и/или роднини, които да са заявили готовност и желание да поемат грижите за нея.

"Отглеждането" на детето изисква непрекъснати непосредствени материално-технически грижи за храна, облекло, хигиена, здраве, почивка, жилище и пр. Възпитателната функция на родителите е извънредно важна поради своя незаменим характер. В средата на семейството и под грижите на родителите се извършва първоначалното оформяне на човешката личност. Под влияние на родителите децата могат да получат начало на правилен мироглед и нравствени добродетели, но могат да възприемат и неправилни разбирания, отрицателни и порочни навици. Важно е не поведението на родителите, а неговото отражение върху децата, изразяващо се в негативното засягане на основните им права. Няма значение също така дали опасността е предизвикана от виновно поведение или от обективно безвиновно състояние на родителите. Целта е да се даде защита срещу всяка опасност, а не срещу виновно поведение.

Съдът приема, че в настоящия случай са налице предпоставките, визирани в чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 3 за настаняване на детето В.Р.Б. в утвърдено професионално семейство, като мярка за закрила. От приложените по делото социални доклади и направите проучвания относно възможността за реинтеграция на детето в биологичното семейство се установява, че към настоящия момент не са установени роднини и близки на детето, които да имат възможност и желание да поемат грижите за отглеждането му. При тези безспорно установени обстоятелства, съдът приема, че в настоящия случай са налице предвидените от закона предпоставки за настаняване на детето В.  в професионално приемно семейство, като мярка за закрила, тъй като са изчерпани всички възможности за закрила в биологичното му семейство. При определяне на мярката за закрила на детето, в съответствие с разпоредбата на чл. 28, ал. 4 изр. II във вр. с чл. 26, ал. 1 от ЗЗДет., съдът съобрази, че на този етап са налице по-добри възможности от тези за отглеждане на детето в специализирана институция, а именно за приобщаване на детето в семейна среда, каквато се явява семейната среда на В.А., утвърдена за професионален приемен родител по предвидения в закона ред. По тези съображения, закрилата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗДет. - настаняване в приемно семейство защитава по най-добър начин интереса на малолетното дете.

Настаняването му в посоченото професионално приемно семейство, където детето вече е било настанено по съдебен ред за срок от една година, ще допринесе за правилното му отглеждане, физическо и психическо развитие и възпитание, при подходящи за неговите възраст условия, семейна среда и социално-битови условия, под непосредствените и адекватни грижи на В.А., от които детето се нуждае непрекъснато. На основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, съдът следва да постанови, при установена нужда от Отдел "Закрила на детето" към Д "СП" гр.Каварна, детето В.Р.Б. да ползва "заместваща приемна грижа", съгласно ППЗЗДет.

Според чл. 33, ал. 1 от ЗЗДет. приемното семейство е задължено да дава сведения на родителите за децата и да им съдейства за личните им отношения с тях. Настоящия състав с оглед нормата на чл. 33, ал. 1 изр. II от ЗЗДет., с цел съхраняване на връзката на детето и биологичното му семейство, намира, че интересите на детето налагат определяне на  режим на лични контакти между него и майката, съобразно изготвен план за действие от Отдел „Закрила на детето” към Д ”СП” Каварна.

Съгласно изискването на чл. 28, ал. 5 от ЗЗДет. съдът следва да посочи и срока на настаняването на детето. С молбата на Д ”СП” Каварна е поискано детето да бъде настанено за срок до допускане на осиновяване или навършване на пълнолетие, а ако учи до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст. Съдът намира посочения срок за адекватен на ситуацията в която се намира детето, като взе предвид конкретните му нужди и интереси, както и липсата на данни в кратък срок да бъдат възстановени възможностите на родителя да се грижи за него. Необходимо е да се отбележи, че в т. 6 на чл. 29 от ЗЗДет. е предвидена възможност за прекратяване на настаняването и преди изтичане на определения от съда срок, в случай, че отпаднат основанията, поради които детето е настанено извън семейството.

Водим от гореизложеното и на осн. 28, ал. 1, във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 4 и  чл. 25, ал. 1 т. 1 и т. 3 от ЗЗДет., съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА детето В.  Р.  Б.  с ЕГН **********, родено на ***г***, с майка Е.З.А. и баща Р.Б.И. - починал, в семейството на професионалния приемен родител В.Д.А., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, за срок до допускане на осиновяване или навършване на пълнолетие, а ако учи до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст, или до настъпване на законови основания за прекратяване на настаняването.

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, при установена нужда от Отдел "Закрила на детето" при Дирекция "Социално подпомагане" гр.Каварна, детето В.Р.Б., да ползва "заместваща приемна грижа", съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между детето В.Р.Б. и Е.З.А., съгласно изготвен от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Каварна, план за действие.

Препис от решението да се връчи на директора на Д "СП" гр. Каварна, на професионалния приемен родител В.Д.А., Е.З.А. ***, за сведение и изпълнение.

Жалбата или протестът срещу решението не спират изпълнението и същото подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване или протест пред Добрички окръжен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН  СЪДИЯ:……………….