О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на шести юни, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №366/2016г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.231 от ГПК.

Гр.д. №366/2016г. е образувано по молба с вх.№2784/09.09.2016г., подадена от  С.Ж.Ч. с ЕГН ********** ***, срещу М.Й.М. с ЕГН ********** ***. Производството е по ЗЗДН.

В о.с.з., проведено на 17.11.2016г. страните са изявили желание делото да бъде спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК – по взаимно съгласие.  В преклузивния шестмесечен срок страните не са депозирали молба за възобновяване на производството, което налага неговото прекратяване на основание чл.231, ал.1 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№366/2016г. по описа на РС Каварна със страни: ищец – С.Ж.Ч. с ЕГН ********** *** и ответник – М.Й.М. с ЕГН ********** ***.

ОСЪЖДА С.Ж.Ч. с ЕГН ********** ***, да заплати в полза на Каварненски районен съд, държавна такса в размер на 30.00 (тридесет) лева.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………