О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на десети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр. Д № 371/2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано на основание искова молба подадена от Е.П.А., чрез пълномощника му адв. С.В. от ВАК, против Земеделска кооперация „Я.”, ЕИК ****, с правно основание на предявените искове – чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.

С писмена молба вх. № 3089/28.08.2019 г., ищецът чрез процесуалния си представител адв. С.В. от ВАК заявява, че се отказва изцяло от предявените срещу ответника ЗК „Я.” с. Пролез искове и моли производството по делото да бъде прекратено.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради заявения отказ от иска и на основание чл. 233 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

С оглед прекратяване на производството и своевременно заявеното искане от ответника, на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК, в негова полза следва да бъдат присъдени направените и доказани разноски в размер на 1350,00 лв. – заплатено адвокатско възнаграждение, съгл. представения списък по чл. 80 ГПК. 

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 ГПК, производството по Гр. Д № 371/2019 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано на основание подадена искова молба от Е.П.А., с ЕГН **********, с адрес ***, чрез пълномощника му адв. С.В. от ВАК, против Земеделска кооперация „Я.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление с. Пролез, общ. Шабла, с правно основание на предявените искове – чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.

ОСЪЖДА Е.П.А., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на Земеделска кооперация „Я.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление с. Пролез, общ. Шабла, представлявана от В.Д.С., сумата 1 350,00 лв. (хиляда триста и петдесет лева), представляваща направените по делото разноски на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………