Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

гр.Каварна, 13.09.2019год.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на четиринадесети август,  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ***, разгледа докладваното от съдията Гр.д.№372/2019год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

Молителите Д.И.К. с ЕГН ********** *** и И.Й.К. с ЕГН ********** ***, с настоящ адрес:***, твърдят, че са сключили граждански брак на ***г. в гр.Шабла.  От брака си имат родени  три деца –  И.Д.К., с ЕГН **********, родена на ***г. – пълнолетна  към настоящия момент;  Й.Д.К. с ЕГН **********, роден на ***г. – непълнолетен към настоящия момент и малолетната Т.Д.К. с ЕГН **********, родена на ***г.  Желаят да прекратят брака си по взаимно съгласие, като са постигнали споразумение по всички въпроси, касаещи прекратяването на брака. Представят писмено споразумение, подписано от двамата молители по реда на чл.51 от СК в следния смисъл: 1./ Двамата съпрузи се съгласяват сключеният между тях граждански брак на ***г. в гр.Шабла да бъде прекратен с развод по взаимно съгласие при условията на чл. 50 от СК; 2/. Упражняването на родителските права по отношение на малолетната Т.Д.К. с ЕГН **********, родена на ***г., се предоставят за упражняване на майката И.Й.К. с ЕГН ********** ***, с настоящ адрес:***;  3. / Определя се местоживеене на детето Т.Д.К. на адреса на майката И. Д. К. ***; 4./ Бащата Д.И.К. в ЕГН  ********** ще има режим на лични отношения с детето Т.Д.К. всяка събота и неделя на месеца, както и 5 /пет/ дни през зимната ваканция и 30 /тридесет/ дни през лятната ваканция, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката; 5./ Упражняването на родителските права по отношение на непълнолетния  Й.Д.К. с ЕГН **********, роден на ***г.,  се предоставят за упражняване на бащата Д.И.К. с ЕГН ********** ***; 6./ По отношение на детето Й.Д.К., ЕГН: ********** се определя местоживеене на адреса на  бащата Д.И.К. ***; 7./ Майката И. Д. К. с  ЕГН **********  ще има право на лични отношения с непълнолетния  Й.Д.К., с ЕГН ********** всяка събота и неделя на месеца, както и 5/пет/ дни през зимната ваканция и 30 /тридесет/  дни през лятната ваканция, които не съвпадат с годишния отпуск на бащата; 8./ Бащата Д.И.К., ЕГН: ********** се задължава да изплаща издръжка на малолетната си дъщеря  Т.Д.К., ЕГН: **********, чрез нейната майка и законен представител И.Й.К., ЕГН: ********** в размер на 150.00 лева,  считано от влизане на решението в сила, до всяко 5-то число на месеца,  ведно със законната лихва за просрочени вноски, до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване; 9./ Майката И.Й.К., с ЕГН ********** се задължава да заплаща на непълнолетният си син Й.Д.К., с ЕГН **********, чрез неговият баща и законен представител Д.И.К., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 150.00 лева, считано от влизане на решението в сила, до всяко 5-то число на месеца,  ведно със законната лихва за просрочени вноски, до настъпване на причини за изменение или прекратяване на издръжката;  10./ Издръжка между съпрузите няма да се дължи и изплаща; 11./  След влизане на развода в сила съпругата И.Й.К. ще носи предбрачното си фамилно име И.; 12./ По време на брака съпрузите нямат придобито недвижимо имущество; 13./ Движимите вещи придобити по време на брака са разделени между страните и относно тях същите нямат претенции; 14./ Съпрузите нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки; 15./ Разноските по делото остават за страните, така както са ги направили.

В съдебно заседание молителите се явяват лично, поддържат молбата и постигнатото споразумение.

След преценка на представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На ***г. в гр.Шабла, Д.И.К. с ЕГН **********  и И.Й.К. с ЕГН **********  са сключили граждански брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Шабла. За сключеният брак е съставен Акт №***г.

От представените: Удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт №***г., Удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт №***г.  и Удостоверите за раждане, издадено въз основа на Акт №***., се установява че от брака си съпрузите имат родени три деца – И.Д.К. – пълнолетна, Й.Д.К. – непълнолетен и Т.Д.К. – малолетна.

От приетия като писмено доказателство Социален доклад, изготвен от Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Каварна е видно, че детето Й. К., през изминалата учебна 2018/2019г. е било ученик в девети клас на  ***. По отношение на детето Т. К., от социалния доклад става ясно, че същото през учебната 2018/2019г. е било записано във втори клас при ***. От доклада става ясно, че  че с прекратяването на брака, родителите на двете, ненавършили пълнолетие  деца  са защитили интересите им,  като са постигнали споразумение относно упражняването на родителските права, режима на лични  контакти и издръжката им.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

С оглед изразеното и подържано лично, сериозно и непоколебимо, взаимно съгласие, относно прекратяването на брака, съдът намира, че не следва да се изследват мотивите на молителите за прекратяването на брака им и той следва да бъде прекратен на основание чл.50 от СК.

Постигнатото между съпрузите споразумение съдът преценява като законосъобразно, непротиворечащо на закона и морала, поради което то следва да бъде утвърдено.

Държавната такса по иска за развод по взаимно съгласие е в размер на 40.00 лева, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, като предварително молителят И.Й.К.  е внесла сумата от 25.00 лева. Следователно съпругът  Д.И.К. следва да доплати държавна такса в раземр ан 15,00 (петнадесет) лева.

Молителят Д.И.К. с ЕГН ********** ***  следва да заплати и държавна такса относно определения размер на дължимата издръжка, която е в размер на 108.00лева, съгласно чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, по сметка на РС Каварна.

Молителката  И.Й.К. с ЕГН ********** ***, с настоящ адрес:***   следва да заплати държавна такса относно определения размер на дължимата издръжка, която е в размер на 108.00лева, съгласно чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, по сметка на РС Каварна.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на ***г.  пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр.Шабла, между Д.  И.К.  с ЕГН ********** ***  и И.  Й.  К.  с ЕГН ********** ***, с настоящ адрес:***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Двамата съпрузи се съгласяват сключеният между тях граждански брак на ***г. в гр.Шабла да бъде прекратен с развод по взаимно съгласие при условията на чл. 50 от СК;

2/. Упражняването на родителските права по отношение на малолетната Т.Д.К. с ЕГН **********, родена на ***г., се предоставят за упражняване на майката И.Й.К. с ЕГН ********** ***, с настоящ адрес:***; 

3. / Определя се местоживеене на детето Т.Д.К. на адреса на майката И. Д. К. ***;

4./ Бащата Д.И.К. с ЕГН  ********** ще има режим на лични отношения с детето Т.Д.К. всяка събота и неделя на месеца, както и 5 /пет/ дни през зимната ваканция и 30 /тридесет/ дни през лятната ваканция, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката;

5./ Упражняването на родителските права по отношение на непълнолетния  Й.Д.К. с ЕГН **********, роден на ***г.,  се предоставят за упражняване на бащата Д.И.К. с ЕГН ********** ***;

6./ По отношение на детето Й.Д.К. с ЕГН ********** се определя местоживеене на адреса на  бащата Д.И.К. ***;

7./ Майката И. Д. К. с  ЕГН **********  ще има право на лични отношения с непълнолетния си син Й.Д.К. с ЕГН ********** всяка събота и неделя на месеца, както и 5/пет/ дни през зимната ваканция и 30 /тридесет/  дни през лятната ваканция, които не съвпадат с годишния отпуск на бащата;

8./ Бащата Д.И.К. с  ЕГН ********** се задължава да изплаща издръжка на малолетната си дъщеря  Т.Д.К. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител И.Й.К. с ЕГН ********** в размер на 150.00 лева,  считано от влизане на решението в сила, до всяко 5-то число на месеца,  ведно със законната лихва за просрочени вноски, до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване;

9./ Майката И.Й.К.  с ЕГН ********** се задължава да заплаща на непълнолетният си син Й.Д.К. с ЕГН **********, чрез неговият баща и законен представител Д.И.К. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150.00 лева, считано от влизане на решението в сила, до всяко 5-то число на месеца,  ведно със законната лихва за просрочени вноски, до настъпване на причини за изменение или прекратяване на издръжката; 

10./ Издръжка между съпрузите няма да се дължи и изплаща;

11./  След влизане на развода в сила съпругата И.Й.К. ще носи предбрачното си фамилно име И.;

12./ По време на брака съпрузите нямат придобито недвижимо имущество;

13./ Движимите вещи придобити по време на брака са разделени между страните и относно тях същите нямат претенции;

14./ Съпрузите нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки;

15./ Разноските по делото остават за страните, така както са ги направили.

ОСЪЖДА Д.И.К. с ЕГН ********** ***   да заплати държавна такса в размер на 15.00/петнадесет/ лева на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Д.И.К. с ЕГН ********** ***, да заплати и държавна такса относно определения размер на дължимата издръжка, която е в размер на 108.00 (сто и пет) лева, съгласно чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, по сметка на КРС.

ОСЪЖДА И.Й.К. с ЕГН ********** ***, с настоящ адрес:***,   да заплати държавна такса относно определения размер на дължимата издръжка, която е в размер на 108.00 (сто и осем) лева, съгласно чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, по сметка на КРС.

Решението не подлежи на обжалване

 

 

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………