Р   Е  Ш  Е Н   И   Е

Гр.Каварна, 29.09.2017г..

 

В И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на тридесет и първи август, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №373/2014г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Производството е по чл.40 от ЗУЕС.

Постъпила е молба с вх.№2304/10.07.2014г., подадена от Търговско дружество „Б.И.“ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.В.Т., ул.“Р.“ №*, представлявано от управителя С.П.Д. и по пълномощие от адв.М.Я.,***, служебен адрес: гр.Добрич, бул“***“ №**, офис *, срещу Решение на Етажната собственост на „Жилищна и търговска сграда, разположена в УПИ **, строителен квартал 1, по плана на с.Б., представлявана от управителя Р.Б., гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, с адрес: ** Р.П., А., АВ 25 2YB Шотландия, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, проведено на 09.06.2014г.

В исковата молба ищецът излага, че е инвеститор на жилищен комплекс от затворен тип по смисъла на чл.2, вр.с §1, т.3 от ЗУЕС, представляващ „жилищна и търговска сграда, разположен в УПИ **, строителен квартал * по плана на с.Б. и като такъв бил сключил договори със собствениците на самостоятелни обекти и, по които били извършвани плащания на такси от посочените собственици за предходната година 2011г. Излага още, че освен задължителни такива договори между ищцовото дружество и собствениците, дружеството притежавало и самостоятелни обекти в комплекса в режим на етажна собственост и това го правело пряко засегнат от незаконосъобразните решения спрямо етажните собственици. Ищеца счита, че в случая намират приложение  разпоредбите на чл.2 от ЗУЕС, а не общите такива, като счита, че е недопустимо формиране на общо събрание на етажните собственици за управление и стопанисване на общите части. Тези обекти не били общи части и не били в режим на етажна собственост, по отношение на тях етажните собственици нямали никакви права и решенията на ОС спрямо тях били незаконосъобразни.

Алтернативно ищеца твърди, че свикването и провеждането на ОС на Етажната собственост е сторено в грубо нарушение на изискванията и разпоредбите на ЗУЕС. Дружеството не било редовно уведомено за провелото се общо събрание, същото не било разгласено чрез покана, подписана от лицата, които го свикват и, която се поставя на видно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането му, като задължително се  отбелязвали датата и часът. Твърди, че поканата не била поставена на видно  и общодостъпно място на входа на сградата. Освен това оспорва и активната легитимация на лицата свикали общото събрание, като алтернативно посочва и други основания:  управителя свикал общо събрание бил невалидно избран към момента на свикването му; Ако събранието било свикано от собственици на самостоятелни обекти, то счита, че не са налице изискванията на чл.12, ал.2 от ЗУЕС, при свикването му да участват най-малко 20%ид.ч. от общите части на сградата;  определени пълномощници били представлявали повече от трима  неприсъстващи собственици; не били спазени разпоредбите на чл.17, ал.2 и ал.3 от ЗУУЕС.

Ищецът твърди, че е узнал за проведеното общо събрание от други собственици присъствали на него, но счита че взетите решения са незаконосъобразни и в пряко противоречие със закона. Счита за недопустимо формирането на ОС на етажните собственици за управление на общите части, тъй като в случая намирали приложение разпоредбите на чл.2 от ЗУЕС. Спрямо тези общи части собствениците нямали никакви права. Счита, че взетите решени страдат от пороци, които не могат да се санират. На първо място счита, че годишния отчет на Р.Б., избран за председател не е от лице имащо  легитимацията на председател и не е избран по съответния законов ред. В този смисъл ищеца сочи, че са висящи гр.д.№328,329,330/2012г. по описа на РС Каварна. Твърди, че избора на контрольор бил също за незаконосъобразен, решението на общото събрание за приемане на проекто- бюджет и приемане на годишен бюджет за 2013г. за приходи и разходи  ищеца също счита за незаконосъобразен. Липсвали обосновани основания за разходната част на бюджета, като същия бил посочен като една обща сума без да е ясна разходната част. Решението на общото събрание за определяне на размера, начина и сроковете на плащане на паричната вноска за разходите за управление и поддръжка на общите части на сградата от собствениците на жилищни обекти, която била гласувана в размер на 6 евро. Счита определянето на такава такса в нарушение на разпоредбите на закона – чл51, ал.1 от ЗУЕС и неправомерно била гласувана такса за жилищата, които не се ползват – чл.51, ал.2 от ЗУЕС. Счита незаконосъобразно решението за определяне размера, начина и сроковете на плащане на паричната вноска за разходите за управление и поддръжка на общите части на сградата от собствениците на нежилищни обекти в размер на 30 евро/кв.м. по този начин се нанасяло вреда на всички собственици и неправомерен разход в полза на трети лица. Определянето на такава такса било в противоречие със закона чл.51 от ЗУЕС. Нарушено било изискването за освобождаване от консумативни разходи за общи части на собственици на нежилищни обекти, когато имали самостоятелни входове. Те не били в режим на етажна собственост  и имали самостоятелни входове. За тези нежилищни обекти била определена такса в петкратен размер по-висока спрямо жилищните и в нарушение на чл.51, ал.6 от ЗУЕС. Освен това твърди -  нарушено било изискването на чл.51, ал.2 от ЗУЕС според, която не се заплащали разходи за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година. А ищеца твърди, че изобщо не пребивава  в своите имоти. Освен това счита решението за упълномощаване на Управителя на ЕС за сключване на договор за поддръжка на общите части на сградата при условия и цени каквито намери за добре с избрано лице и в рамките на приетия бюджет, както и да преупълномощава трети лица с тези права за незаконосъобразно.  Не били посочени конкретните правомощия, с които разполага управителя и,  които да бъдат възложени за изпълнение на тези лица. Било решено той еднолично да може да решава с кого и при какви условия да възлага функции без за това да се осъществява някакъв контрол.

С допълнителна молба ищецът сочи, че нарушенията  са свързани със свикване на общото събрание на етажната собственост, нарушения свързани с материалната незаконосъобразност на взетите решения – по одобряването на годишния доклад на управителя Р.Б., приемането на проекто бюджета за 2013г., по взето решение за избор на контрольор, по вземане на решение за определяне на размера начина и сроковете за плащане на парична вноска за разходите за управление и поддръжка на общите части на сградата от собственици на жилищни обекти в размер на 6 евро/кв.м. и същите решения за собственици на нежилищни обекти  в размер на 30 евро, решенията за упълномощаване на управителя да сключва договор за поддръжка на общите части с избрано лице.

Моли съда да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразни, поради нарушение на императивните разпоредби на закона, взетите решения на общото събрание на ЕС, проведено на 09.06.2014г.

Ответникът в срока по чл.131 от ГПК е депозирал писмен отговор. Счита иска за неоснователен, като твърди, че процесната сграда не е затворен комплекс, както я представя ищеца, а жилищна и търговска сграда, състояща се от секции А, В, С, построени в УПИ **, в кв. 1 по плана на с.Б., общ.Каварна, целия с площ от 3380 кв.м. Счита, че сградата не е от затворен тип по следните съображения: не са налице няколко сгради в режим на етажна собственост и други обекти с общо предназначение, обслужващи собствениците, разположени върху един парцел, а е налице една сграда с три отделни секции, достъпът до конкретната сграда никога не бил контролиран според ответника, между собствениците и инвеститора не били сключени договори за управление с нотариална заверка на подписите. Освен това твърди, че в постановления на прокуратурата и в решение на КРС било прието, че сградата не е от затворен тип.

Счита провеждането и организирането на общото събрание на етажните собственици за законосъобразно. Навежда твърдения, че същото е свикано и разгласено законосъобразно и за това не била необходима кметска намеса. За настоящото общо събрание пълномощника на ищеца – адв.В.З. била лично поканена, но тя заявила, че няма интерес да присъства и отказала да подпише констативния протокол за залепване на поканата. Ответника твърди, че двамата представители на ищеца – адв.М.Я. и адв.В.З. лично са били уведомени за събранието и когато се провеждал оглед за съдебно-техническата експертиза по гр.д.№329/2012г. Ответникът твърди, че събранието било проведено при съблюдаване на правните норми и изисквания на ЗУЕС. На събранието присъствали собственици, сочени от ответника в отговора му, които представили нотариални актове за собственост. Установено било, че присъстват 52.30% от всички ид.ч. от общите части на етажната собственост. И тъй като не присъствали собственици с необходимия кворум от 67%, събранието се провело в 19.00часа, след което се преминало по дневния ред на събранието. Според твърдения на ответника всички обсъждания и гласувания били подробно отразени в протокола. Поради, което счита и взетите решения за законосъобразни.

Ответникът оспорва всички писмени доказателства, представени от ищеца, оспорва ги като неистински, симулативни, изготвени след датата на общото събрание – Договор за охрана, сключен на 31.05.2012г. между „Б.И.“ООД и „ВТА“ООД София – клон Североизточна България; Нотариален акт за собственост на недвижим имот въз основа на писмени доказателства  нот.акт. *****.; Нотариален акт ****.; Договор за поддръжка и управление, сключен на 04.07.2012г., сключен между „Божурец инвестмънт“ООД и „х.П.С.““ЕООД; Фактури за получени плащания; Извлечения от Уни Кредит Булбанк АД; Определения на съдилищата.В с.з., чрез проц.представител поддържа отговора и моли за отхвърляне на исковете.

Каварненският районен съд, след преценка на събрания по делото доказателствен материал, доводите и становищата на страните, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Съдът намира предявеният иск, с оглед наведените твърдения за незаконосъобразност на решенията на ОС за допустим и при  спазването на срока по чл.40 от ЗУЕС.

Не е налице и нередовност на исковата молба,  твърдяна от ответника с оглед невнасяне на пълния размер на държавната такса, съобразно обжалването на решенията на ОС по точки, т.е. внесения размер от 80.00 лева държавна такса е съобразно чл.3 от Тарифата. За пълнота следва да се отбележи, че съобразно практиката на ВКС – Определение №588 от 18.07.2014г. по ч.гр.д.№4046/2014г. на ВКС, ІV г.о., искът по чл.40 от ЗУЕС  е конститутивен и с него ищеца цели да преустанови действието по решение, по отношение на което претендира наличие на основания за незаконосъобразност. Искът е един, независимо дали се оспорват всички взети на общото събрание решения или само някой от тях. Същия е неоценяем и по него се дължи държавна такса съобразно посочения член от тарифата.

  Страните, не спорят относно обстоятелствата, че на 09.06.2014г. е проведено ОС на ЕС. Оспорват се обаче от ищеца всички решения взети на това събрание. Следователно визираната в чл.40 от ЗУЕС незаконосъобразност на решението на Общото събрание може да се изразява в несъобразяване със закона при формиране на решенето като юридически факт, т.нар. процедурни нарушения и в несъобразяване със закона съдържанието на решението, т.нар.материална незаконосъобразност. Когато решението е засегнато от порок при свикване на Общото събрание и формиране на волята, то решението се отменя изцяло. Когато порокът е в съдържанието на решението и касае само отделна част от него, на отмяна подлежи само тази част. Следователно при извод за нарушения на реда на свикване на Общото събрание, на отмяна подлежат всички атакувани решения, взети на това Общо събрание.

Доколкото в исковата молба – т.2 се посочва, че търговското дружество „Б.И.“ООД е било нередовно уведомено за проведеното Общо събрание, то на преценка първо стой това твърдение на ищеца.

Съгласно чл.13, ал.1 от ЗУЕС Общото събрание се свиква чрез покана, подписана от лицата, които свикват общото събрание, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи – не по-късно от 24 чака. Датата и часът задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол. 

Твърдението на ищеца е, че не е уведомен за проведеното събрание чрез покана, така както изисква закона. В действителност в кориците на делото, който са доста обемисти съдът откри покана изпратена до търговското дружество, но от 22.12.2011г. и нотариална покана от 28.01.2012г., които обаче не се отнасят до свикване на общо събрание през 2014г. На л.103 от делото е приложена покана за свикване и провеждане на Общо събрание на етажната собственост, което ще се подведе на 09.06.2014г. от 18.00 часа, но по делото няма данни тази покана да е разпратена по надлежния ред на всички собственици и да е поставена на видно място. Т.е. не е изпълнено основаното изискване на закона за разгласяване на провеждащото се Общо събрание, който порок влече след себе си отмяна на всички решения взети на това събрание.

При извод за нарушаване на реда за свикване и провеждане на Общо събрание, на отмяна подлежат всички атакувани решения, взети на това събрание. Несъстоятелно  е в такава хипотеза да се разглеждат съображенията за материална незаконосъобразност на всяко едно от отделните решения, посочени в исковата молба. /В този смисъл Решение №28/06.06.2017г. постановено по чл.290 от ГПК, по гр.д.№2887/2016г. на ВКС, ІІ г.о. /.

Доколкото са налице основания за отмяна на решенията на общото събрание, проведено на 09.06.2014г., то иска с правно основание чл.40 от ЗУЕС се явява основателен и като такъв следва да бъде уважен в цялост.

С оглед изхода на спора, ответника дължи на ищеца сторените по делото разноски, които съгласно прилежен списък са в размер на 6991.50 лева.

 Водим от гореизложеното, Каварненският районен съд

 

Р   Е   Ш   И  :

 

          ОТМЕНЯ решенията взети на проведеното на 09.06.2014г. Общо събрание на Етажната собственост в Жилищна и търговска сграда, състояща се от три секции А, В и С, построена в УПИ **, в кв.* по плана на с.Б., общ.Каварна, при граници на УПИ: УПИ **, УПИ **, УПИ** и от две страни улици, целия с площ от 3 380 кв.м., административен адрес:с.Б., ул.“П.“ №*, като незаконосъобразни.

ОСЪЖДА етажните собственици в „Жилищна и търговска сграда“, състояща ес от секции А, В и С построена в УПИ **, в кв.1 по плана на с.Б., общ.Каварна, при граници на УПИ: УПИ **, УПИ **, УПИ** и от две страни улици, целия с площ от 3 380 кв.м., административен адрес:с.Б., ул.“П.“ №*, чрез управителя Р. Б., гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, чрез адв.В.Д., да заплатят на Търговско дружество“Б.И.“ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.В.Т., ул.“Р.“ №*, представлявано от управителя С.П.Д. и по пълномощие от адв.М.Я.,***, служебен адрес: гр.Добрич, бул“***“ №**, офис *, сторените по делото разноски в размер на 6991.50 (шест хиляди деветстотин деветдесет и един лева и петдесет стотинки) лева.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен дневен срок от датата на уведомяването.

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………