О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№27

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на първи февруари през двехиляди и шестнадесета година в състав:

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр.Д №374 по описа за 2014 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №374/2014г. е образувано на основание искова молба подадена от търговско дружество „Холидей пропърти салюшънс” ЕООД, с управител Х.И.М., чрез пълномощника му адв.М.Я. ***, срещу решения на етажната собственост на „Жилищна и търговска сграда”, разположена в УПИ II-101, в кв.1 по плана на с.Божурец, общ.Каварна, представлявана от Управителя Р.Б., чрез пълномощник адв.в. К.Д., с която е предявен иск с правно основание чл.40 от ЗУЕС, с искане да бъдат отменени като незаконосъобразни всички решения на общото събрание на ЕС проведеното на 09.06.2014г.

С разпореждане №1173/22.10.2015г. съдът е указал на ищеца, в едноседмичен срок от получаване на разпореждането да извърши плащане от 176.52 британски паунда чрез BACS в Кралска Банка на Шотландия, за извършване връчване на съдебните книжа по делото на ответника Р.Б., като в същия срок представи в РС Каварна документ удостоверяващ извършеното плащане. С разпореждането на ищеца е указано, че при неизпълнение в срок на дадените указания исковата молба подлежи на връщане, а производството по делото на прекратяван (чл.129, ал.3 ГПК).

Съобщението за така постановения съдебен акт е редовно връчено на ищеца, чрез процесуалния му представител адв.М.Я. на 02.11.2015г. До изтичане на посочения в разпореждането срок не е последвало изпълнение на съдебните указания, такова не е последвало и до настоящия момент, като ищецът не е сезирал съда и с искане за продължаване на определения му срок, съобразно изискването на чл.63, ал.1 от ГПК. Съдът намира, че поведението на ищеца, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, съставлява основание за прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№374 по описа за 2014г. на Каварненски районен съд.

ВРЪЩА на „Холидей пропърти салюшънс” ЕООД, с управител Х.И.М., чрез пълномощника му адв.М.Я. ***, искова молбата вх.№2305/10.07.2014г.

Определението подлежи на обжалва с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищците.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................