Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

 

Гр.Каварна, 30.06.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на петнадесети юни, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №374/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба, с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.422, във вр. с чл. 415 от ГПК, вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.

Постъпила е искова молба с вх.№2950/26.09.2016г., подадена от “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, бул.“***“, №**, представлявано от И.Г.И., чрез пълномощника адв.П.Д.Н. ***, съдебен адрес:***, офис ***, против ЗП С.Н.С. с ЕГН **********, с адрес: ***. В последно съдебно заседание проц.представител на ищеца представя Удостоверение за актуално правно състояние изх.№20170425110526/26.04.2017г., издадено от Агенция по вписвания, от което е ***, че е налице форма н преобразуване  - вливане на ищеца в „***“ ЕООД, представлявано от И.Г.И..

В молбата си ищеца излага, че с ответника са в търговски взаимоотношения от няколко години. На 04.05.2015г. в качеството си на земеделски производител ответника закупил от ищеца 32 торби семена царевица „Пионер р9175“ на стойност 7200 лева. Стоката била доставена на 05.05.2016г. с експедиционен лист, а за извършената сделка „***“ЕООД издал фактура №00000001823/04.05.2015г. за същата стойност. Твърди, че въпреки многобройните разговори, сумата и до момента не била заплатена. Била изпратена нотариална покана до ответника, връчена му на 24.11.2016г., но въпреки това сумата останала незаплатена.

Сочи, че след като ответника не заплатил сумата, ищеца подал заявление по чл.410 от ГПК за заплащане на сумата от 7200.00 лева, мораторна лихва за периода от 05.05.2015г. до 03.07.2016г. в размер на 853.59 лева, законна лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението – 04.07.2016г. и разноските в производството в размер на 775.33 лева. Била издадена заповед за заплащане на парично задължение, но длъжника възразил срещу заповедта, което наложило образуване на настоящото производство.

Моли съда да признае за установено, че ответника дължи претендираните суми в заповедното производство, както и разноски в настоящото.

Ответникът в депозирания отговор по чл.131 от ГПК, изразява становище по предявените искове, като ги счита за неоснователни. Твърди, че след закупуване на семената царевица не подписал издадената фактура по следните съображения: в началото на 2015г. заявил пред представител на ищеца в гр.Каварна – С.Д.30 чувала семена слънчоглед на обща стойност 8010 лева и 32 чувала  семена царевица, на обща стойност 7616 лева, със срок на плащане 15.03.2015г. С платежно нареждане на 09.03.2015г. превел на ищеца цялата сума по фактурата, а семената били предадени на бащата на ответника – Н. С. в дома му в с.***. Ответника твърди, че не му бил представен сертификат за закупените семената. Изтъква, че семената били засети в началото на м.април за 3 дни. След 20 дни бащата на ответника отишъл на нивата и видял, че много малко семена са поникнали –не повече от 40%, като при слънчогледа нямало такъв проблем. При връщане у дома бащата на С. установил, че семената от слънчоглед са от 2014г., а тези от царевици от 2013г., т.е стара реколта. Твърди, че ако е бил уведомен от продавача, че семената са стари, той не би ги закупил.

Ответника твърди, че след констатиране на проблема, направил устна рекламация пред представител на ищеца в гр.Каварна – Д., който заедно с агроном от фирмата доставчик направили оглед на полетата и изразили становище, че проблема може да се дължи на ранната сеитба или недостиг на семената. За което ответника възразил с мотива,че слънчогледа който е по-капризен е поникнал, а царевицата не. Така ищеца доставил нови семена още на другия ден – 05.05.2015г., които семена били реколта 2014г.

Излага, че в края на м.май 2015г. представителя на ищеца в гр.Каварна – Д. поканил ответника да посети офиса им в гр.Каварна и му предявил фактура от дата 04.05.2015г., която касаела семената доставени след рекламацията.

Моли съда да постанови решение, с което да отхвърли иска като неоснователен и недоказан. Претендира разноски.

Предявява  насрещен иск срещу първоначалния ищец за сумата от 3600 лева, ката сочи, че в резултат на доставените некачествени семена е претърпял вреди, изразяващи се в извършване на допълнителни агротехнически мероприятия – култивиране на негоден посев и нова сеитба на 450 дка или общо 3600 лева.

Ответника по насрещния иск го счита за допустим, но неоснователен и недоказан по същество.

Твърди, че при закупуване на семената и при доставката им е представен  сертификат. След като С. се е обадил по телефота на Д., заедно с агроном на дружеството доставчик – Д.В.посетили засетите площи царевица и констатирали, че сеитбата е направена рано, в студеното време, на по-голяма от предвиденото дълбочина в почвата, а така също и при недостатъчен брой семена на декар площ - 5700 бр.

Ответника твърди, че доставените семена царевица - сорт Пионер р9175 са били годни и качествени, което се установявало и от документите за проверка за кълняемост, издадени от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробацция и семеконтрол – ТЗ Добрич. Освен това твърди, че такива семена били продадени и на други клиенти в региона, които нямали оплаквания, а С. бил пренебрегнал и препоръчителната гъстота за посев  - от 6500 до 8800 бр. на декар.

Моли съда да отхвърли насрещния иск.

Каварненският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, съобразно разпоредбата на чл.235 от ГПК, намира за установено от фактическа страна следното:

Безспорно между страните са налице взаимоотношения, който се формират на базата доставка на селскостопански продукти.  Така през стопанската 2014-2015г. ответника закупил семена за посев слънчоглед и царевица, които заплатил с фактура №000000697/26.02.2015г. на ищеца с платежно нареждане от 09.03.2015г. и представени по делото.

По-късно с експедиционен лист №272/05.05.2017г. на ответника били доставени 32бр. чували царевица Пионер р9175  и фактурирани с фактура №0000001823 от 04.05.2015г. Ищеца претендира заплащане на тази фактура, съобразно, която по-късно са доставени семена на ответника.

Ответника от своя страна възразява, че доставените по-рано семена и заплатени от него били некачествени, като в тази връзка са разпитани свидетелите Н. С. А. и Н. С.Н.. Същите свидетелстват, че царевицата била засята към 15.04. При проверка от страна на свидетеля Н. А., същия констатирал, че само 30% от семената били изникнали. Когато проверил чувалите, който запазил, свидетеля установил, че семената били стара реколта – от 2013г. Според показанията на същия свидетел семената били засети с машина и на определена дълбочина и разстояние.

В същата насока са и показанията на свидетеля Н. Н., според когото семената били стара реколта от 2013г.

В различна  насока са показанията на свидетелите водени от ищцовата страна – Д.К.В., С. И. Д. и Т.Д.П.. Св. В., който е агроном във фирмата-ищец твърди, че бил извикан при проблема с поникналите семена и където С.Н. твърдял, че причината е в семената. При огледа свидетеля констатирал, че семената са засети рядко при сеитбена норма 6500 бр. той работил със 4500 бр. Освен това С.Н. споделил, че е засял семената през м.март. Това според свидетеля е причина да не поникнат нормално семената.

В същата насока са и показанията на св.С. Д., който работи като посредник на фирмата-ищец в гр.Каварна. На него първо се обадил ответника когато възникнал проблема. Според свидетеля семената били засети рано, защото било необходимо почвата да има 10 градуса, а тя била 5-6 градуса. Освен това свидетеля твърди, че ответника му казал, че е засял семената на 01.04.

Според св.П., който също е земеделски производител в района на гр.Каварна, през същата земеделска година закупил семена от ищеца и не е имал проблем. Той твърди, че е засял семената към 25.04. и не е правил рекламации на семена до сега, а работи само с този доставчик на семена.

Свидетелските показания на ищцовата страна кореспондират и с останалата част от доказателствения материал. Така от двата документа за кълняемост  на семена, издадени от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, абсорбация и семекотнтрол ТЗ Добрич /л.42 и 43/ се установява, че царевицата представена за изпитване и доставена на ответника е с 97% кълняемост. И двата документа се отнасят за сорт Пионер р9175, лот3BR4061-3B004/2025123. С този номер са и доставените на С.Н. и други земеделски производители семена, *** от Експедиционния лист №13, 35, 223 /л.44, 45, 46/.

По искане на ответната страна е приета по делото съдебно-агротехническа експертиза, по която вещото лице дава заключение по поставени въпроси. Според заключението на вещото лице причина за поникването на 30-40% от засетите семена може да е: ниски температури и възвратни студове, неспазена дълбочина на сеитбата, семена със слаба кълняема енергия, липса на достатъчна влага, не добра предсеитбена подготовка на почвата, обеззаразяване на семената за неприятели, специални изисквания на хибрида към предшественик, почви и др.показатели, некачествена сеитба и некачествени семена.

Според заключението на съдебно-счетоводната експертиза, процесната фактура, която е предмет на заповедното производство и исковия процес №0000001823/04.05.2015г. е била обект на осчетоводяване в ищцовото дружество и задължението по нея не е платено, докато в счетоводство на ответника тя не е била осчетоводявана.

На въпроса за мораторната лихва върху сумата от 7200 лева, вещото лице определя  лихва на 492.60 лева, тъй като фактурата е със срок на плащане 31.10.2015г., т.е лихвата започва да тече след този ден.

На въпроса относно разходите за предсеитбена обработка и сеитба, извършени от ответника на 4450 дка царевица, според записвания при ответника, вещото лице е определило на 3163.50 лева, при изчислен среден разход на 7.03 лв. за дек.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

 Искът за съществуването на вземане с правно основание чл.422 от ГПК е предявен в законоустановения месечен срок и е допустим. За ищеца-кредитор е налице правен интерес от установяване съществуването на вземането му, тъй като в срока по чл.414, ал.2 от ГПК ответникът длъжник е възразил срещу издадената по ч.гр.д.№109/2016 г. по описа на РС-Каварна заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК.

По делото безспорно се установи, че ищеца е доставил на ответника семена царевица за посев, които са били фактурирани с фактура №0000001823/04.05.2015г. Установи се също така, че ответника не е заплатил тази фактура, въпреки отправената нотариална покана, приложена на л.10. Следователно ответника дължи на ищеца заплащане на процесната фактура в размер на 7200 лева, както и мораторна лихва върху сумата, в размер на  492.60 лева за периода 01.11.2015г. до 03.07.2016г. В този смисъл предявения устаонвителен иск за мораторна лихва за сумата от 853.59 лева следва да бъде отхвърлен за горницата над установения със ССчЕ размер.

По насрещния иск

За да бъде уважен предявения иск за заплащане на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи вследствие на продажбата на некачествени семена, е необходимо да са налице няколко предпоставки: 1./ ответника да е продал на ищеца царевични семена за посев; 2./ продаденото царевично семе да е некачествено; 3./ ищеца да е претърпял твърдените имуществени вреди  и да е пропуснал да реализира ползи; 4/ между претърпените вреди и пропуснатите ползи, от една страна и некачествената стока, от друга, да има причинна връзка, т.е. същите да са вследствие на некачествени царевични семена.

По делото безспорно се установено, че ответника по насрещния иск е продал на ищеца определено количество семена за сеитба на царевица, Пионер р9175. Установи се също така от събраните доказателства /писмени, гласни и заключение на съдебно-агрономическата експертиза/, че семената са имали сертификат за годност и непоникването на семената не се дължи на некачествените семена, а на неспазена технология от страна на ищеца по тяхното засяване.

Следователно не са налице  претърпени вреди в сочения от ищеца размер от 3600 лева, като иска следва да се отхвърли като неоснователен и недоказан.

С оглед изхода на делото, ответника ЗП С.Н.С. следва да бъде осъден да заплати разноски на ищеца, които съдът изчисли на 1276.36 лева.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415 от ГПК, че ЗП С.Н.С. с ЕГН ********** с адрес ***, ДЪЛЖИ по издадената от Каварненски  районен съд по ч. гр. дело № 276/2016 г. заповед № 109/04.07.2016 г. в полза на кредитора “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.**, бул.“***“, №**, представлявано от И.Г.И., чрез пълномощника адв.П.Д.Н. ***, съдебен адрес:***, офис ***, преобразувано, чрез вливане  в „***“ ЕООД, представлявано от И.Г.И., следните суми: сумата от 7200 (седем хиляди и двеста) лева, представляваща неплатена сума по фактура №0000001823/04.05.2016г. по доставени семена царевица, със срок на плащане 31.10.2015г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението в съда – 04.07.2016г. до окончателното плащане и сумата от 492.60 (четиристотин деветдесет и два лева и шестдесет стотинки) лева, представляваща законна лихва за периода от 01.11.2015г. до 03.07.2016г., като отхвърля иска за горницата над тази сума до претендираните 853.59 (осемстотин петдесет и три лева и петдесет и девет стотинки)  лева, като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ предявения от ЗП С.Н.С. с ЕГН ********** с адрес *** срещу “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, бул.“***“, №**, представлявано от И.Г.И., чрез пълномощника адв.П.Д.Н. ***, съдебен адрес:***, офис ***, преобразувано, чрез вливане  в „***“ ЕООД, представлявано от И.Г.И., иск за заплащане на претърпени вреди в размер на 3600 (три хиляди и шестстотин) лева, като неоснователен.

ОСЪЖДА ЗП С.Н.С. с ЕГН ********** с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, бул.“***“, №**, представлявано от И.Г.И., чрез пълномощника адв.П.Д.Н. ***, съдебен адрес:***, офис ***, преобразувано, чрез вливане  в „***“ ЕООД, представлявано от И.Г.И., сумите от: 1276.36 (хиляда двеста седемдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки) лева,  представляваща сторените по настоящото дело съдебни разноски и сумата от 775.33 (седемстотин седемдесет и пет лева и тридесет и три стотинки) лева, представляваща сторените по заповедното производство съдебни разноски.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Добричкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………