ПРОТОКОЛ

гр. Каварна,  24.01.2017г.

 

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти януари, през  двехиляди и седемнадесета година  в състав:

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря А.М.

сложи за разглеждане Гр.д. № 375 по описа за 2016 година, докладвано от Районния съдия.

 

След спазване разпоредбите на чл.142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 10.00часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Д.П. Д. редовно призована се явява лично и с адв.С.С. от ВАК, редовно упълномощен и приет по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Д.И.Г. редовно призован, явява се лично, не се представлява.

Д”СП” Каварна редовно призована не се представлява. Депозиран е социален доклад.

В съдебната зала присъства Д.А.Д., съпруг на ищцата.

 СЪДЪТ, запитва страните за становището им по хода на делото?

 АДВ. С. – Моля да дадете ход на делото, не са налице процесуални пречки.

ОТВЕТИКЪТ  – Няма процесуални пречки. Моля да дадете ход на делото.

СЪДЪТ като взе предвид, че страните са редовно призовани, представляват се от надлежно упълномощени представители не правят възражения по даване ход на делото и на осн. чл.142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ запитва ищеца поддържа ли исковата молба с изложените в нея факти, писмените доказателства и доказателствени искания.

АДВ. С. – Поддържаме исковата молба.

СЪДЪТ запитва ответника поддържа ли депозирания отговор на исковата молба

ОТВЕТНИКЪТ – Получих исковата молба, запознах се с нея и като цяло не съм съгласен само със   сумата за издръжката.  Според моите  възможности  мога да плаща около 100  лева месечно.  Представям Ви служебна бележка за дохода, който получавам.

АДВ.С. – Имахме предварителен разговор, в който му бяхме направили  предложение да заплаща месечна издръжка в минималния размер в зависимост от минималната работна заплата определена  за страната. Склонни сме да корегираме и издръжката за минало време. Ние сме претендирали 1500 лева  за една година. Ще направим  изменение в тази сума, като  вземем минималната работна заплата за миналата година.

ОТВЕТНИКЪТ – Щом има установен минимум, тогава съм съгласен на този размер. Относно  режима за лични контакти с  детето, съм съгласен с предложения от ищцата. Ние сме в добри отношения с майката и тя ми дава детето, когато го поискам. Няма проблем  с предложения режим от страна на ищцата.

СЪДЪТ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложеното към исковата молба писмено доказателство - удостоверение за раждане изд. въз осн. на акт за раждане № 101/12.11.2008г. на общ.Каварна, както и представеното в съд.заседание от ответника удостоверение № 001/23.01.2017г.

ПРИЕМА  представения от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Каварна социалния доклад.

АДВ. С. - Даваме съгласие за приключване на делото със спогодба във варианта изложен устно пред вас.

ОТВЕТНИКЪТ  - Съгласен съм  с уговорениете условия на  спогодба.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото е постигната  спогодба  и на осн. чл.234, ал.1 от ГПК

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА от страните, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО  на родителските права по отношение на детето  П.Д. Г., родена на ***г., с ЕГН **********, се предоставя на майката Д.П. Д., ЕГН:**********, като местоживеенето на детето ще е на адреса на майката в с.Б., обл.Д., ул.****.

РЕЖИМЪТ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на бащата Д.И.Г.  с детето П.Д. Г., ще е както следва:

-всяка първа  събота и неделя от месеца   за времето от 10.00ч. в събота до 17.00 часа в неделя  с преспиване в дома на бащата;

- всяка трета неделя от месеца за времето от 10.00  до 17.00 часа;

-20 (двадесет) дни през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск;

БАЩАТА Д.И.Г. с ЕГН **********, се задължава да заплаща в полза на малолетното дете П.Д. Г., чрез нейната майка и законен представител Д.П. Д., месечна издръжка в размер на 105,00  (сто и пет) лева, считано от 26.09.2016 г. до  31.12.2016 г., а от 01.01.2017 г.  в размер на 115,00 (сто и петнадесет ) лева,   до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката;

БАЩАТА Д.И.Г. с ЕГН **********, се задължава да заплати  в полза на малолетното дете П.Д. Г., чрез нейната майка и законен представител Д.П. Д., издръжка  за минало време  на осн.чл.149, ал.1 от СК в размер на 1 230 лева (хиляда двеста и тридесет) лева, за периода 26.09.2015 г. до 25.09.2016 г.

Страните не си дължат разноски във връзка с воденето на настоящото  делото.

Страните заявяват, че чрез постигнатата спогодба взаимоотношенията между тях във връзка с образуваното гр.д.№375/2016г. са изцяло уредени, както и че са наясно с обстоятелството, че след подписване на спогодбата в съдебно заседание, същата ще има значение на влязло в сила съдебно решение.

 

 

ИЩЕЦ:……………………….                         ОТВЕТНИК: …………………….

             (Д.П. Д.)                          (Д.И.Г.)    

             

 

   

СЪДЪТ като констатира, че с вписаната по-горе спогодба страните уреждат изцяло взаимоотношенията си предмет на настоящото дело, както и че постигнатото от тях споразумение не противоречи на закона и на добрите нрави,

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА на основание чл.234, ал.1 от ГПК съдебната спогодба постигната в настоящото съдебно заседание от страните, по силата на която:

УПРАЖНЯВАНЕТО  на родителските права по отношение на детето П.Д. Г., родена на ***г., с ЕГН **********, се предоставя на майката Д.П. Д., ЕГН **********, като местоживеенето на детето ще е на адреса на майката в с.Б., общ.К., обл.Д., ул.“***“№*.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата Д.И.Г.,  с ЕГН ********** с адрес *** №** и детето П.Д. Г., родена на ***г., с ЕГН **********, както следва:

-всяка първа  събота и неделя от месеца   за времето от 10.00ч. в събота до 17.00 часа в неделя  с преспиване в дома на бащата;

- всяка трета неделя от месеца за времето от 10.00  до 17.00 часа;

-20 (двадесет) дни през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск;

БАЩАТА Д.И.Г. с ЕГН **********, се задължава да заплаща в полза на малолетното дете П.Д. Г., чрез нейната майка и законен представител Д.П. Д., месечна издръжка в размер на 105,00  (сто и пет) лева, считано от 26.09.2016 г. до  31.12.2016 г., а от 01.01.2017 г.  в размер на 115,00 (сто и петнадесет ) лева,   до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката;

БАЩАТА Д.И.Г. с ЕГН **********, се задължава да заплати  в полза на малолетното дете П.Д. Г., чрез нейната майка и законен представител Д.П. Д., издръжка  за минало време  на осн.чл.149 от СК в размер на 1 230 лева (хиляда двеста и тридесет) лева, за периода 26.09.2015 г. до 25.09.2016 г.

ОСЪЖДА Д.И.Г., с ЕГН ********** с адрес *** №** да заплати по сметка на Каварненски районен съд сумата от 82.80 лв. (осемдесет и два лева и осемдесет стотинки), представляваща държавна такса по споразумението за издръжка, определена в размер на 2 % върху на тригодишните платежи.

Страните не си дължат разноски във връзка с воденето на настоящото  делото.

СЪДЕБНАТА СПОГОДБА има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №375 по описа за 2016г. на Каварненски районен съд, поради постигнатата между страните и одобрена от съда в днешно съдебно заседание съдебна спогодба.

Определението може да бъде обжалвано само в частта му за прекратяване на производството от страните с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10.35 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                            СЕКРЕТАР: