Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна 04.04.2019 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на шести март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА      

при участието на секретаря А.М.и в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 376 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е за делба във фазата по извършването й.

С влязло в сила решение № 26/12.03.2018 г., постановено по настоящото дело, е допусната да се извърши делба на следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ****, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-21/30.03.2006 г. на ИД на АГКК, находящ се в с. ****, общ. Шабла, обл. Добрич, ул. ”****” № *, с площ 3 298 кв.м., трайно предназначение на имота – урбанизирана територия, с НТП „ниско застрояване” /до 10 м./, номер по предходен план ***, квартал **, при съседи: ***, ***, ***, **.***, ***, ведно с построените в имота СГРАДА с идентификатор ****.1 със ЗП от 79 кв.м., брой етажи – един, с предназначение жилищна сграда – еднофамилна и СГРАДА с идентификатор ****.*, със ЗП от 84 кв.м., брой етажи: един, предназначение – селскостопанска сграда, при делбени квоти: 1/2 ид.ч. за Р.А.И. и 1/2 ид.ч. за К.И.Д..

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

За реалната поделяемост и оценка на допуснатия до делба недвижим имот са допуснати и приети съдебно-технически експертизи. Вещото лице е предложило варианти за разделяне на имота, от който е възможно да бъдат обособени два дяла, съобразно правата на съделителите в съсобствеността. Заключението на вещото лице съдържа и актуалната пазарна цена на делбения имот.

В съдебно заседание, проведено на 06.03.2019 г. на основание чл. 347 и чл. 350 ГПК, съдът е съставил и предявил на страните проект за разделителен протокол, въз основа на заключението на съдебно-техническата експертиза. Процесуалните представители на страните не са възразили по така съставения проект и са отправили искане за обявяването му за окончателен и пристъпване  към теглене на жребий за ликвидиране на съсобствеността.

Съобразно установеното от фактическа страна, съдът достигна до следните правни изводи:

Съгласно чл. 69 ЗН, основен принцип при извършване на делба на съсобствен имот е при възможност всеки от съделителите да получи реален дял, съответен на квотата му от съсобствеността, като евентуалното неравенство в дяловете се изравнява в пари. Публичната продан по реда на чл. 348 ГПК е допустим способ само ако имотите са по-малко от броя на съделителите и имотите са реално неподеляеми. Стойността на отделните дялове, както и квотите на съделителите са от значение за избиране на способа за извършване на делбата - разпределяне по чл. 353 или жребий.

В настоящия случай до делба е допуснат един поземлен имот подробно описан по-горе. Видно от неоспорените заключения на СТЕ същият може да бъде реално поделен между страните, като е възможно да се обособят реални дялове за всеки съделител. При това положение, съдът намира, че от допуснатия до делба имот следва да се обособят два дяла, като съставеният в съдебно заседание на 06.03.2019  г. проект за разделителен протокол следва да бъде обявен за окончателен. След влизане в сила на окончателния разделителен протокол така обособените два дяла следва да се разделят чрез теглене на жребий между съделителите.

На основание чл. 355 ГПК, вр. чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, всеки от съделителите следва да бъде осъден да заплати по сметка на РС Каварна държавна такса съобразно стойността на квотата му от съсобствеността, определена върху установената от СТЕ актуална пазарна стойност на процесния делбен имот, както следва: Р.А.И. – **73.60 лв., К.И.Д. -  **73.60 лв.

Предвид обстоятелството, че ищцата Р.А.И. е внесла депозита за изготвяне на СТЕ в цялост и е поискала присъждане на разноски още с исковата молба, ответникът К.И.Д. следва да бъде осъден да й възстанови недължимо внесеното от нея, като й заплати сумата от 130 лв.,  която е следвало да бъде внесена от него.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

СЪСТАВЯ И ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН СЛЕДНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ относно допуснатия до съдебна делба с Решение № 26/12.03.2018 г., постановено по гр.д. № 376/2017 г., по описа на РС Каварна недвижим имот:

ДЯЛ ПЪРВИ включващ новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ** по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-21/30.03.2006 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с. ****, общ. Шабла, обл. Добрич, п.к. 9687, ул. **** № *, с площ **95 м² (хиляда петстотин деветдесет и пет м²); трайно предназначение – „Урбанизирана територия“; начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)“; при съседи – ПИ **, ПИ **.**, ПИ *** и ПИ ***, и изградените в него СГРАДА с идентификатор ** – Еднофамилна жилищна сграда на един етаж със застроена площ 79 м², и СГРАДА с идентификатор ** – Селскостопанска сграда със застроена площ 84 м²., на стойност 39340 лева (тридесет и девет хиляди триста и четиридесет лева).

ДЯЛ ВТОРИ включващ новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор **, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-21/30.03.2006 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с. ****, общ. Шабла, обл. Добрич, п.к. 9687, ул. **** № *, с площ площ 1703 м² (хиляда седемстотин и три м²); трайно предназначение – „Урбанизирана територия“; начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)“; при съседи – ПИ ** ПИ *** и ПИ ***, на стойност 39340 лева (тридесет и девет хиляди триста и четиридесет лева).

ОСЪЖДА Р.А.И., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Каварненския районен съд държавна такса в размер на 1 573.60 лв. (хиляда петстотин седемдесет и три лева и шестдесет стотинки), на основание чл. 355 ГПК, вр. чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА К.И.Д., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Каварненския районен съд държавна такса в размер на 1 573.60 лв. (хиляда петстотин седемдесет и три лева и шестдесет стотинки), на основание чл. 355 ГПК, вр. чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА К.И.Д., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на Р.А.И., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 130.00 лв. (сто и тридесет лева), представляваща припадаща се част от дължим депозит за изготвяне на СТЕ, внесена в пълен размер от Р.А.И..

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд, в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

След влизане в сила на решението делото да се докладва за насрочване на открито съдебно заседание за теглене на жребий.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………