Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 12.03.2018 г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд Каварна, в публично заседание на тринадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря А.М.и в присъствието на прокурора .................................., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 376 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск за делба с правно основание чл. 341 и сл. ГПК, вр. с чл. 34 ЗС от Р.А.И., чрез процесуалния й представител адв.Д.Д. *** срещу К.И.Д..

В исковата молба ищцата излага, че заедно с ответника са съсобственици на ПИ с идент. ****, с площ 3 298 кв.м., трайно предназначение на имота – урбанизирана територия, НТП „ниско застрояване” па КК и КР на с.****, одобрени със Заповед РД-18-21/30.03.2006г. на ИД на АГКК, с административен адрес на имота с.****, общ.Шабла, обл.Добрич, ул.”****” № *, ведно с построените в него сгради: с идент. **** със ЗП от 79 кв.м., брой етажи – един, с предназначение жилищна сграда – еднофамилна; идент. ****, със ЗП от 84 кв.м., брой етажи: един, предназначение – селскостопанска сграда. Твърди, че имота са придобили по наследство и давност, и в резултат на извършено в нейна полза дарствено разпореждане, при равни права в съсобствеността. С оглед невъзможността за доброволно разделяне на съсобствения имот моли съда да допусне делба при законоопределените квоти.

Ответникът, чрез упълномощения си представител адв.Г.Г. ***, в подадения отговор изразяват становище за допустимост и основателност на предявения иск за делба. Не оспорва твърденията на ищцата за наличие на съсобственост, начина й на възникването, както и посочените права в съсобствеността. Моли да бъде допусната делба на процесния имот при равни квоти за съделителите.

В съдебно заседание страните чрез процесуалните си представители молят съда да допусне делба при заявените квоти – по ½ ид.ч. за всеки от съделителите.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид доводите на страните, намира от фактическа страна следното:

В съответствие с изискванията на чл. 341, ал. 1 ГПК са представени писмени доказателства установяващи правото на собственост върху имота чиято делба се иска. От представения нотариален акт № **, том **, дело № **/***г. на БРС се установява, че на ****г. К.И. А.и А. И. А., са признати за собственици по давностно владение, наследство и доброволна делба, при равни дялове, върху недвижим имот, находящ се в с. ****, общ. Шабла, представляващ дворно място с площ 4 360 кв.м., неурегулирано, съставляващо имот планосимачен номер ***, в кв.**, ведно с построената в това място къща за живеене и една стопанска сграда. С нотариален акт за дарение на поземлен имот и сгради, вписан в СВ Каварна, с акт № ***, том ***, дело № ***г., вх.рег. № *** от ***г. А. И.Д. е дарил на дъщеря си Р.А.И. собствената си ½ ид.ч. от ПИ с идент. ****, по КККР на с.****, целият с площ 3 298 кв.м., ведно с намиращата се в имота сграда с идент. **** с предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идент. ****, с предназначение селскостопанска сграда.   

Предвид така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

От представените по делото доказателства се установи по безспорен начин, че ищцата Р.И. в резултат на извършена в нейна полза дарствена сделка и ответника К.Д. по наследство и давностно владение, притежават в съсобственост заявения за делба недвижим имот - ПИ с идент. **** – дворно място в с.****, общ.Шабла, с площ 3 298 кв.м., ведно с построените в него сгради: с идент. **** – жилищна сграда със ЗП от 79 кв.м., и с идент. **** – селскостопанска сграда, със ЗП от 84 кв.м. Частите им в съсобствеността на делбения имот са равни – по 1/2 ид.ч. за всеки от тях. Следователно на основание чл. 344  от ГПК, вр. с чл. 34 ЗС трябва да се допусне извършването на съдебна делба за процесния имот при определените делбени квоти.

Така мотивиран, съдът

 

Р   Е   Ш  И   :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА на основание чл. 341 и сл. ГПК, вр. с чл. 34 ЗС, между Р.А.И., ЕГН **********, с адрес *** и К.И.Д., ЕГН **********, с адрес ***, върху следния недвижим имот:ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ****, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-21/30.03.2006 г. на ИД на АГКК, находящ се в с. ****, общ. Шабла, обл. Добрич, ул. ”****” № *, с площ 3 298 кв.м., трайно предназначение на имота – урбанизирана територия, с НТП „ниско застрояване” /до 10 м./, номер по предходен план ***, квартал **, при съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ведно с построените в имота СГРАДА с идентификатор **** със ЗП от 79 кв.м., брой етажи – един, с предназначение жилищна сграда – еднофамилна и СГРАДА с идентификатор ****, със ЗП от 84 кв.м., брой етажи: един, предназначение – селскостопанска сграда, при делбени квоти: 1/2 ид.ч. за Р.А.И. и 1/2 ид.ч. за К.И.Д..

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд, в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………