П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 11.06.2019 година

 

Каварненският районен съд  в публично съдебно заседание на единадесети юни  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                    Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря: А.М.сложи на разглеждане на разглеждане  Гр.дело № 376  по описа на 2017 год.,  докладвано  от Районния съдия.

 

След спазване разпоредбите на чл.142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 11.20 часа се явиха:

  ИЩЦАТА Р.А.И., редовно призована, се явява лично и  се  представлява  от адв.Д.Д. от ДАК.

ОТВЕТНИКА К.И.Д. редовно призован, не  се явява, представлява се от адв.Г.Г. от ДАК.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

АДВ. Д. - Няма пречка за даване ход на делото

АДВ. Г. - Няма пречка за даване ход на делото

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните и прецени, че не са налице процесуални пречки по хода на делото 

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Производството е по реда на чл. 352 ГПК за теглене на жребий, съгласно влязъл в сила и обявен за окончателен с решение № 52/04.04.2019 г. проект за разделителен протокол, предявен на съделителите в съдебно заседание на 06.03.2019 г., съставен по заключение на вещото лице Х.К., по гражданско дело № 376/2017 г. по описа на Каварненски районен съд, по отношение на следния недвижим имот:

ДЯЛ ПЪРВИ на обща стойност 39 340 лева (тридесет и девет хиляди триста и четиридесет лева) включващ:

-новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ** по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-21/30.03.2006 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с. ****, общ. Шабла, обл. Добрич, п.к. 9687, ул. **** № *, с площ **95 м² (хиляда петстотин деветдесет и пет м²); трайно предназначение – „Урбанизирана територия“; начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)“; при съседи – ПИ **, ПИ **.**, ПИ *** и ПИ ***, и изградените в него СГРАДА с идентификатор ** – Еднофамилна жилищна сграда на един етаж със застроена площ 79 м², и СГРАДА с идентификатор ** – селскостопанска сграда със застроена площ 84 м².

Пазарна стойност на имота е 39340 лева (тридесет и девет хиляди триста и четиридесет лева).

ДЯЛ ВТОРИ на обща стойност 39 340 лева (тридесет и девет хиляди триста и четиридесет лева) включващ:

-новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор **, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-21/30.03.2006 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с. ****, общ. Шабла, обл. Добрич, п.к. 9687, ул. **** № *, с площ площ 1703 м² (хиляда седемстотин и три м²); трайно предназначение – „Урбанизирана територия“; начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)“; при съседи – ПИ ** ПИ *** и ПИ ***.

Пазарна стойност на имота е 39340 лева (тридесет и девет хиляди триста и четиридесет лева).

Дяловете са равни, поради което не се дължат суми за уравнение.

СЪДЪТ на основание чл. 352 ГПК ПРИСТЪПВА към теглене на жребий.

СЪДЪТ е изготвил два бели плика с два непрозрачни бели листа, идентични по форма, цвят и размери, съобразно дяловете, оформени в разделителния протокол.

АДВ.Д.: Нямам възражения по пликовете и листите.

АДВ. Г.: Нямам възражения по пликовете и листите.

СЪДЪТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да изтеглят пликове, съдържащи листи с посочен дял.

ИЩЦАТА Р.А.И.:  Изтеглих  плик, съдържащ лист с изписан дял  ВТОРИ.

АДВ. Г.: След изтегляне на плика от  ищцата, за моя доверител остана плик, съдържащ  лист с изписан  дял ПЪРВИ.

АДВ. Д.: Нямам възражение.

АДВ. Г.: Не правя възражение.

Предвид приключилия жребий и изтеглените от страните дялове, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Р.А.И., ЕГН **********, с адрес ***, описания по-горе в протокола  ДЯЛ ВТОРИ, на обща стойност 39 340 лева (тридесет и девет хиляди триста и четиридесет лева) включващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор **, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-21/30.03.2006 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с. ****, общ. Шабла, обл. Добрич, п.к. 9687, ул. **** № *, с площ площ 1703 м² (хиляда седемстотин и три м²); трайно предназначение – „Урбанизирана територия“; начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)“; при съседи – ПИ ** ПИ *** и ПИ ***.

Пазарна стойност на имота е 39340 лева (тридесет и девет хиляди триста и четиридесет лева).

 

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на К.И.Д., ЕГН **********, с адрес ***описания по-горе в протокола ДЯЛ ПЪРВИ, на обща стойност 39 340 лева (тридесет и девет хиляди триста и четиридесет лева) включващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ** по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-21/30.03.2006 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с. ****, общ. Шабла, обл. Добрич, п.к. 9687, ул. **** № *, с площ **95 м² (хиляда петстотин деветдесет и пет м²); трайно предназначение – „Урбанизирана територия“; начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)“; при съседи – ПИ **, ПИ **.**, ПИ *** и ПИ ***, и изградените в него СГРАДА с идентификатор ** – Еднофамилна жилищна сграда на един етаж със застроена площ 79 м², и СГРАДА с идентификатор ** – Селскостопанска сграда със застроена площ 84 м².

Пазарна стойност на имота е 39340 лева (тридесет и девет хиляди триста и четиридесет лева).

ЛИСТОВЕТЕ, посредством които се осъществи тегленето на жребия в днешно съдебно заседание да се считат за неразделна част от настоящия протокол и делото.

АДВ. Д.: Нямам възражения.

АДВ. Г.: Нямам възражения.

АДВ.Д.: Представям Ви списък на разноските, които са  направени по делото.

СЪДЪТ, с оглед становищата на страните намира, че с извършването на жребий съсобствеността на недвижимата вещ е ликвидирана, поради което производството по делото следва да бъде прекратено, на основание чл. 352 ГПК, като след влизането в сила на определението за прекратяване, делото следва да се внесе в архив.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по теглене на жребий по гражданско дело № 376/2017 год. по описа на Каварненски районен съд, на основание чл. 352 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните в едноседмичен срок, считано от днес с частна жалба пред Добрички окръжен съд.

След стабилизиране на определението делото да се внесе в архив.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.30 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………….. 

 

СЕКРЕТАР: …………………….